Poistná zmluva PZP a platnosť poistenia

Povinné zmluvné poistenie je zákonné poistenie upravené zákonom o PZP. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP všetkých poisťovní na slovenskom trhu. Zmluvu môžete uzatvoriť priamo v kalkulačke PZP.

PZP poistku na auto si môžete uzatvoriť v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupame, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme uzatvoriť online PZP poistenie so všetkými menovanými poisťovňami.

Poistná zmluva obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj údaje o motorovom vozidle, limitoch poistného plnenia v prípade škodovej udalosti, doplnkových poisteniach a cenu za PZP. Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky, prípadne ďalšie dokumenty podľa rozsahu poistenia a vybranej poisťovne. Všetky dokumenty sú súčasťou kalkulačky PZP.

Platnosť PZP poistenia

Ak máte uzavretú poistnú zmluvu pre PZP, poistenie platí na území všetkých štátov, ktoré poisťovňa označila v zelenej karte.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. Začiatok poistenia býva odo dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy prípadne neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. V takom prípade býva v poistnej zmluve uvedená aj hodina a minúta začiatku povinného zmluvného poistenia.

Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného (ceny poistenia), dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou PZP, prípadne sú zákonom presne definované podmienky pre zánik poistenia.