Poistná zmluva PZP a platnosť poistenia

PZP je zákonné poistenie upravené zákonom o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Naša online kalkulačka PZP vám vypočíta a porovná cenu za poistenie všetkých poisťovní na slovenskom trhu. Zmluvu môžete uzatvoriť priamo na našej internetovej stránke.

Poistná zmluva obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj údaje o motorovom vozidle a limitoch poistného plnenia v prípade škodovej udalosti. Súčasťou zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky, prípadne ďalšie dokumenty podľa rozsahu poistenia a vybranej poisťovne. Všetky dokumenty sú súčasťou našej kalkulačky povinného zmluvného poistenia.

Ak máte uzavretú poistnú zmluvu pre povinné zmluvné poistenie, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých štátov, ktoré poisťovňa označila v zelenej karte.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. Začiatok poistenia býva odo dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy prípadne neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. V takom prípade býva v poistnej zmluve uvedená aj hodina a minúta začiatku povinného zmluvného poistenia.

Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného (ceny poistenia), dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou, prípadne sú presne definované podmienky pre zánik PZP poistenia.