Allianz poistenie auta

Allianz poistenie auta MOJE AUTO je komplexné poistenie motorového vozidla. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať jeden zo štyroch balíkov poistenia.

Základom všetkých balíkov je Allianz PZP, poistenie právnej ochrany, základné úrazové poistenie a Allianz asistenčné služby. Allianz havarijné poistenie sa nachádza iba v najvyššom balíku Allianz Max.

Základné poistenie (Allianz Comfort) si v závislosti od zvoleného balíka môžete rozšíriť aj o nasledovné riziká:

 • živel
 • požiar, explózia, implózia
 • poškodenie zvieraťom
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • rozbitie skla
 • havária
 • finančná strata
 • rozšírené úrazové poistenie
 • rozšírené asistenčné služby

Ak máte záujem iba o PZP, uzatvoriť si ho môžete v online kalkulačke priamo na našej stránke. Poistenie havárie a všetky ostatné pripoistenia si jednoducho a rýchlo uzatvoríte v kalkulačke pre havarijné poistenie.

Balíky krytia Comfort, Plus, Extra a Max v Allianz MOJE AUTO

Poistné krytie Allianz Comfort Allianz Plus Allianz Extra Allianz Max
Allianz PZP        
Právna pomoc        
Základné asistenčné služby        
Základné úrazové poistenie        
Živel      
Požiar, explózia, implózia      
Zrážka so zvieraťom      
Rozšírené asistenčné služby      
Rozšírené úrazové poistenie      
Odcudzenie    
Vandalizmus    
Rozbitie skla    
Havária  
Finančná strata  

Platnosť poistenia Allianz MOJE AUTO

Allianz PZP platí na území štátov označených v zelenej karte. Asistencia je poskytovaná na geografickom území Európy vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Všetky ostatné poistenia zahrnuté v balíkoch sa vzťahujú na škody vzniknuté na geografickom území Európy.

Poistenie Allianz MOJE AUTO začína platiť dňom, hodinou a minútou uvedenými v zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú.

Allianz poistenie musíte uhradiť v lehote 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia uvedeného v návrhu. V opačnom prípade návrh zmluvy stráca platnosť. Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného. Môžete si vybrať, či poistenie budete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Allianz havarijné poistenie vyžaduje vykonanie obhliadky a vyhotovenie fotodokumentácie.

Výpoveď a zánik poistenia Allianz MOJE AUTO

Allianz poistenie auta môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
 • najmenej šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistnej udalosti s výpovednou lehotou pätnásť dní

Poistenie zaniká aj:

 • okamihom zániku motorového vozidla
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel
 • vyradením z premávky na pozemných komunikáciách
 • oznámením o krádeži motorového vozidla
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy

Poistenie môžete ukončiť aj odstúpením od poistnej zmluvy na diaľku v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

Zložky Allianz MOJE AUTO

V závislosti od zvoleného balíka (Allianz Comfort, Plus, Extra alebo Max) môže vaše Allianz poistenie auta obsahovať rôzne krytie.

Allianz PZP

PZP Allianz vás chráni v prípade, ak niekomu inému spôsobíte v súvislosti s prevádzkou vozidla škodu na majetku, zdraví alebo živote. Je súčasťou všetkých balíkov poistenia. Allianz PZP si môžete uzatvoriť  do výšky poistného plnenia podľa zákona (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a náhrady dávok a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk) alebo na vyššie limity (6/3 mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR).

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie PZP Allianz môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Allianz PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí podrobné porovnanie poistenia jednotlivých poisťovní vrátane pripoistení na jednom mieste.

Havária

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max a platí na geografickom území Európy. V rámci poistenia máte poistené škody na aute, jeho častiach a príslušenstve, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhlych a náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie.

Zver

Allianz poistenie stretu so zverou je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené sú škody na vozidle spôsobené zrážkou s domácim alebo voľne žijúcim zvieraťom. Takisto sú poistené škody v dôsledku pôsobenia hlodavcov. Predmetom poistenia nie je interiér a motorový a batožinový priestor vozidla, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla.

Sklo

Allianz poistenie skla je súčasťou balíkov krytia Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené je poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla (čelné sklo, bočné sklá, zadné sklo) následkom nehody, odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie, vandalizmu alebo následkom poškodenia zaparkovaného vozidla zvieraťom.

Krádež

Allianz poistenie krádeže auta je súčasťou balíkov Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené je odcudzenie riadne zabezpečeného vozidla, jeho častí alebo príslušenstva a poškodenie časti vozidla v dôsledku odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie. Súčasťou poistenia je aj odcudzenie batožiny vo vnútri vozidla.

Úraz vodiča

Allianz úrazové poistenie vodiča sa vzťahuje na úraz vodiča a spolucestujúcich osôb, ak sú účastníkmi dopravnej nehody. Základné úrazové poistenie (pre Allianz Comfort) kryje smrť následkom úrazu do výšky 3 000 EUR a trvalé následky v dôsledku úrazu do výšky 6 000 EUR. Rozšírené úrazové poistenie (pre Allianz Plus, Extra a Max) má dvojnásobné limity poistného plnenia.

Finančná strata

Allianz poistenie finančnej straty GAP je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max. Platí na geografickom území Európy pre osobné a malé nákladné vozidlá do 3,5 t. Pri odcudzení alebo totálnej škode poisťovňa uhradí rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou. Poistenie je možné uzatvoriť iba pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov.

Živelná udalosť

Allianz poistenie proti živelným udalostiam kryje škody v dôsledku živelných udalostí ako povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína a ťarcha snehu alebo ľadu. Poistenie je súčasťou balíkov Allianz Plus, Extra a Max a je platné na geografickom území Európy.

Vandalizmus

Allianz poistenie proti vandalizmu je súčasťou balíkov Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody, ktoré vznikli na poistenom vozidle následkom vandalizmu. Poistené nie sú škody, ktoré boli spôsobené v dôsledku nezodpovedného prístupu alebo hrubej nedbanlivosti oprávnenej osoby.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak pri škodovej udalosti nebola predložená policajná správa, respektíve udalosť nebola políciou vyšetrovaná. Poisťovňa takisto neplní v prípade poškodenia pneumatík, ak hĺbka dezénu nedosahuje legislatívne stanovené minimum (1,6 mm pre letné a 4,0 mm pre zimné pneumatiky).

Právna pomoc

Allianz poistenie právnej pomoci pomáha vodičovi a spolucestujúcim osobám pri dopravnej nehode. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky

Požiar alebo výbuch

Allianz poistenie proti požiaru, explózii a implózii je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody vzniknuté v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie. Ak boli škody spôsobené činnosťou oprávnenej osoby alebo osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti, škody nie sú kryté.

Požiarom je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril, vrátane pôsobenia dymu pri požiari. Explózia je prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Implózia je prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra.

Allianz PZP a konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná Allianz PZP s poistením od AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR