PZP stret so zverou – porovnanie

Častým pripoistením v rámci povinného zmluvného poistenia býva aj stret so zverou. Môže byť súčasťou vybraného balíka poistného krytia, alebo sa dá prikúpiť ako pripoistenie k hlavnému poisteniu. Pripoistenie stretu so zverou si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke ako súčasť PZP.

Poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta následkom náhodnej a nepredvídateľnej zrážky na pozemnej komunikácii. Zrážka so zverou je fyzický kontakt poisteného vozidla so zvieraťom.

Poistením nemusia byť kryté mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát, výpočtová a audiovizuálna techniku, batožina, nepriame škody (napr. nemožnosť používať auto) a podobne. Pri uzatváraní poistenia si pozrite podmienky konkrétnej poisťovne.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Pripoistenie stretu so zverou môžete k hlavnému poisteniu získať v Allianz, ČSOB, Generali, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot. Uzatvoriť si ho môžete priamo v online kalkulačke. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
ČSOB 3 000 EUR 59 EUR 200 EUR SR
Generali 4 000 EUR v balíku XL 5 %, min. 100 EUR SR
Komunálna poisťovňa 1 000 / 2 000 EUR 20 / 40 EUR 50 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa 250 EUR verejný prísľub 10 % SR
Union 2 500 / 5 000 / 7 500 EUR 37,32 / 49,68 / 60,60 EUR 10 % SR
Uniqa 2 000 / 4 000 / 6 000 EUR 80 EUR Európa + Turecko
Wüstenrot 4 000 EUR 58 EUR 10 %, min. 150 EUR SR

Skúsenosti pri strete so zverou – ako postupovať?

Zver na cestách je pomerne častým javom, či už v noci alebo cez deň. Úseky so zvýšeným výskytom zveri prípadne hospodárskych zvierat bývajú označené dopravnými značkami, preto by sme mali zvýšiť opatrnosť. Predísť dopravnej nehode je určite príjemnejšie, ako riešiť následnú zrážku a škodu na zdraví a vozidle. Ako postupovať, ak vám predsa len zviera vbehne pod kolesá?

  • v prípade zranenia osôb vo vozidle volajte záchrannú službu
  • zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a na cestu umiestnite výstražný trojuholník
  • zavolajte políciu, tá bude kontaktovať aj miestny poľovnícky zväz

Zrazeného zvieraťa sa v žiadnom prípade nedotýkajte, ani s ním nemanipulujte. Ak predstavuje väčšiu prekážku na ceste ako vaše auto, výstražný trojuholník umiestnite k nemu. Pokiaľ je to možné, z dôvodu bezpečnosti sa po nehode zdržujte mimo vozidla ďalej od cesty. Pre poisťovnňu si vyžiadajte policajnú správu, prípadne si urobte aj fotodokumentáciu. V prípade nepojazdného vozidla kontaktujte asistenčnú spoločnosť vašej poisťovne. V čo najkratšom čase kontaktujte aj poisťovňu s nahlásením škodovej udalosti.

Stret so zverou v jednotlivých poisťovniach

Bližšie informácie ohľadom online poistenia stretu so zverou v jednotlivých poisťovniach.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Poistenie stretu so zverou je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max. Platí na geografickom území Európy. Poistenie kryje škody na vozidle spôsobené zrážkou s domácim alebo voľne žijúcim zvieraťom a škody v dôsledku pôsobenia hlodavcov. Predmetom poistenia nie je interiér a motorový a batožinový priestor vozidla, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla. Pri škodovej udalosti je potrebné doložiť policajnú správu.

ČSOB

Pripoistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta následkom náhodnej zrážky so zverou na pozemnej komunikácii. Poistná suma je 3 000 EUR s ročným poistným 59 EUR. Spoluúčasť pri poistnej udalosti je 200 EUR. Poistenie platí na území Slovenskej republiky.

Generali

Súčasťou balíka XL v povinnom zmluvnom poistení Generali je aj poistenie stretu so zverou. Predmetom poistenia je nepoškodené motorové vozidlo (a jeho časti alebo príslušenstvo tvoriace štandardnú výbavu).

Poistenie sa uzatvára pre prípad zničenia alebo poškodenia motorového vozidla následkom náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Stret so zverou je v Generali chápaný ako fyzický kontakt idúceho motorového vozidla so zvieraťom. Poistenie nekryje mobilné telefóny, vysielačky, zvukové, obrazové, dátové a iné nosiče záznamov.

Poistenie stretu so zverou platí na území Slovenskej republiky. Maximálne plnenie je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min 100 EUR. Poistenie nekryje škody, ktoré neboli šetrené políciou ani bezodkladne obhliadnuté asistenčnou spoločnosťou.

Komunálna poisťovňa

Pripoistenie stretu so zverou kryje poškodenie alebo zničenie motorového vozidla následkom náhodného priameho stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Uzatvára sa pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 (do 3,5 t) na sumu 1 000 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 2 000 EUR (cena poistenia 40 EUR). Spoluúčasť je vo výške 50 EUR.

Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli bez priameho stretu so zvieraťom. Môže ísť napríklad o škody vzniknuté snahou zabrániť zrážke.

Začiatok a koniec pripoistenia je v Komunálnej poisťovni totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Poistenie stretu so zverou platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

V prípade uzatvorenia ďalších pripoistení (čelné sklo alebo odcudzenie auta) môžete získať dodatočnú zľavu až do výšky 10 %.

Kooperativa

Súčasťou povinného zmluvného poistenia je vďaka verejnému prísľubu aj krytie škôd na motorovom vozidle pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou. Poisťovňa ponúka stret so zverou pre obidva varianty poistného krytia.

Verejný prísľub k poisteniu stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • uzatvorenie poistenia s ročným predpisom poistného
  • platnosť pre osobné, dodávkové, špeciálne a malé nákladné automobily a pojazdné pracovné stroje s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre motorové trojkolky s celkovou hmotnosťou nad 400 kg; poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“ a „M“ (prenosné značky)
  • za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie alebo zničenie poisteného motorového vozidla následkom stretu so zverou, pričom za stret sa považuje priama zrážka vozidla so zverou na pozemnej komunikácii na území Slovenskej republiky
  • stret so zverou musí byť riadne nahlásený a zaevidovaný príslušným oddelením policajného zboru SR
  • škoda vznikne do 30. 6. 2023

Maximálne poistné plnenie pre poistenie stretu so zverou pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie je 250 EUR pri spoluúčasti vo výške 10 %.

Union

Pripoistenie stretu so zverou kryje v poisťovni Union poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy. Doplnková výbava je krytá iba v prípade, ak bola dojednaná v poistnej zmluve. Poistenie môžete uzatvoriť pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 12 rokov.

Uzatvoriť si ho môžete na poistnú sumu 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %. Výška poistného je podľa zvolenej poistnej sumy 37,32 EUR, 49,68 EUR alebo 60,60 EUR.

Pripoistenie stretu so zverou sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie mobilných telefónov, rádiostaníc, odnímateľných navigácií, nosičov dát, výpočtovej a audiovizuálnej techniky a uloženej batožiny. Poistenie takisto nekryje škody vzniknuté z dôvodu nemožnosti používať poistené vozidlo.

Poistenie platí na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec pripoistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. V prípade poistnej udalosti musí byť škoda zadokumentovaná políciou.

Uniqa

Poistenie zrážky so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti priamym kontaktom (aj zaparkovaného auta) so zvieraťom. Poistnú sumu si môžete vybrať 2 000 EUR, 4 000 EUR alebo 6 000 EUR. Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa so spoluúčasťou 80 EUR, v prípade opravy v zmluvnom servise je plnenie bez spoluúčasti.

Podmienkou plnenia je obhliadka poškodeného vozidla a predloženie faktúry za vykonanú opravu. Povinné je takisto prešetrenie políciou.

Wüstenrot

Pripoistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho príslušenstva, ktoré tvorí štandardnú a základnú výbavu. Zrážkou so zverou je akýkoľvek náhodný a nepredvídateľný kontakt auta so zverou na pozemnej komunikácii.

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR pri spoluúčasti 10 %, min. 150 EUR. Poistné je vo výške 58 EUR na rok. Poistenie stretu so zverou sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistenie nekryje ani nepriame škody, napríklad nemožnosťou používania poškodeného auta alebo ušlý zisk.

Poistenie platí na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. V prípade poistnej udalosti musí byť škoda zadokumentovaná políciou.