Autorské práva – Copyright

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok domény www.najpoistenie.sk je spoločnosť Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5025/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam domény www.najpoistenie.sk (ďalej len „Stránky“), k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich logickému, grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom spoločnosti Finportal, a.s.

Komplexný obsah stránok (ďalej len „Obsah“) vrátane textu, web dizajnu, grafického rozloženia a štruktúry Stránok (layout), technických náčrtov, vyobrazenia a usporiadania súborov, doporučenia užívateľom Stránok a klientom spoločnosti Finportal, a.s., obsahu a štruktúry servisných emailov, ktoré sú klientom zasielané systémom spoločnosti Finportal, a.s., sú chránené autorským právom.

Obsah Stránok je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely – tým sa myslí predovšetkým to, že stránky ani obsah nie je možné používať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami.

Obsah a akúkoľvek časť Stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez výslovného a písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Všetky logá použité na Stránkach sú registrované príslušnými subjektmi. Akákoľvek časť Stránok alebo časť Obsahu (vrátane zdrojového kódu použitého v prezentačnej vrstve Stránok, t.j. zdrojový kód Stránok vo formáte HTML), nesmie byť skopírovaná elektronickým, mechanickým a ani žiadnym iným spôsobom za účelom sprístupnenia takejto časti Stránok alebo Obsahu verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za užívanie Stránok klientom spoločnosti Finportal, a.s.

Všetky informácie a Obsah na Stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s užitím či zneužitím informácií zverejnených na Stránkach. Spoločnosť Finportal, a.s. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť Finportal, a.s. upozorňuje, že informácie na Stránkach môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.

Právo zmeny Stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Stránky a Obsah upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím na logá alebo web adresy jednotlivých partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií, poprípade iné odkazy, uvedené na stránkach www.najpoistenie.sk, je možné opustiť Stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú Stránky Prevádzkovateľa, nie sú Stránkami Prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či informácie v nich uvedené.

Tlač

Klient spoločnosti Finportal, a.s. má po dojednaní ktoréhokoľvek produktu cez stránku www.najpoistenie.sk k dispozícii tlač všetkých potrebných dokumentov. Stránky majú vlastný tlačový štýl. Je tak možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.

Prehlásenie klienta – obchodné podmienky

Návštevou stránok www.najpoistenie.sk klient potvrdzuje, že si je úplne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v týchto pravidlách používania stránok a obchodných podmienkach spoločnosti Finportal, a.s., a že podľa nich bude postupovať a nimi sa riadiť.