Generali PZP

Generali PZP si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia (M, L a XL). Jednotlivé balíky sa líšia výškou limitov poistného plnenia a rozsahom krytia. Okrem základného poistenia si môžete poistiť aj škody na vašom aute. Uzatvorte si PZP rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

V závislosti od zvoleného balíku môže byť súčasťou vašej poistky aj poistenie:

Súčasťou poistenia sú aj Generali asistenčné služby.

K vybranému balíku PZP Generali si môžete dokúpiť aj pripoistenie predného skla (do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %) a krádeže auta (do výšky 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR).

Pri poistení sa zohľadňuje predchádzajúci bezškodový priebeh a spôsobené škody sú hradené bez odpočtu amortizácie.

Balíky krytia M, L a XL

Balík krytia Generali M Generali L Generali XL
Limit pre škodu na zdraví 5,24 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Limit pre škodu na majetku 1,05 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Asistenčná služba KLASIK      
Úraz dopravovaných osôb    
Živelná udalosť a hlodavce    
Zlý stav vozovky    
Asistenčná služba PREMIUM  
Zver  
Pneumatiky  

Platnosť a zánik poistenia

Generali PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Povinné zmluvné poistenie Generali začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako „začiatok poistenia“ a končí dňom uvedeným ako „koniec poistenia“. Ak koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzatvára na dobu určitú, je splatné jednorazovo v plnej výške. Pri dobe neurčitej sa poistné platí pravidelne každý rok, a to v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Generali PZP môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie PZP Generali môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo na základe všeobecných poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Generali je písomná, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Generali PZP nepoisťuje vaše auto proti havárii. Zvážte preto aj poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Naša online kalkulačka vám porovná PZP Generali s poistením od Allianz, ČSOB, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu.

Zložky Generali PZP

Generali poistenie auta môže v závislosti od zvoleného balíku obsahovať poistenie úrazu dopravovaných osôb, živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami, proti zlému stavu vozovky, zrážky so zverou, pneumatík a základnú alebo rozšírenú asistenciu. Ku všetkým balíkom poistenia si môžete dokúpiť pripoistenie krádeže auta a predného skla.

Úraz vodiča

Generali PZP ponúka v rámci balíkov L a XL aj úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb. Uzatvára sa pre prípad smrti spôsobenej úrazom (do výšky 6 000 EUR), trvalých následkov úrazu (do výšky 6 000 EUR) a doby nevyhnutného liečenia po úraze (do výšky 1 000 EUR). Spoluúčasť je vo výške 5 %, min. 100 EUR.

Poistenie je platné na území Európy a Turecka. Vzťahuje sa na úrazy, ktoré poistená osoba utrpí pri prevádzke poisteného motorového vozidla. Prevádzkou motorového vozidla je:

  • uvádzanie motora vozidla do chodu pred začatím jazdy
  • nastupovanie a vystupovanie
  • jazda motorového vozidla
  • krátkodobá zastávka motorového vozidla
  • odstraňovanie bežných porúch, ktoré vznikli v priebehu jazdy motorového vozidla
Predmet poistenia Poistná suma
smrť následkom úrazu 6 000 EUR
trvalé následky úrazu 6 000 EUR
nevyhnutné liečenie po úraze 1 000 EUR

Sklo

Generali PZP si môžete doplnkovo rozšíriť aj o poistenie čelného skla. Toto pripoistenie kryje poškodenie alebo zničenie čelného skla v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu, odleteného kameňa, krádeže, lúpeže alebo neoprávneným užívaním. Platí na území Európy a Turecka. Limit plnenia je 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %.

Zver

Súčasťou najvyššieho balíka Generali PZP je aj poistenie stretu so zverou. Vzťahuje sa na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky. Uzatvára sa pre prípad zničenia alebo poškodenia motorového vozidla následkom náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Maximálne plnenie je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR.

Živelná udalosť

Generali PZP poskytuje v rámci balíkov L a XL aj poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami. Predmetom poistenia je nepoškodené motorové vozidlo a jeho časti alebo príslušenstvo tvoriace štandardnú výbavu vozidla. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla následkom náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti alebo poškodenia hlodavcami. Poistné plnenie je do výšky 3 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR.

Predmetom poistenia nie sú mobilné telefóny, vysielačky, zvukové, obrazové, dátové a iné nosiče záznamov. Poistené takisto nie je čelné sklo, škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle, spätné zrkadlá, navigácie pripevnené k čelnému sklu a diaľničné známky.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, zemetrasenie.

Poistenie začiná 30 dní od začiatku hlavného poistenia. Platí na území Európy a Turecka.

Krádež auta

Generali PZP môžete rozšíriť aj o poistenie krádeže auta. Predmetom poistenia je motorové alebo prípojné vozidlo alebo jeho vybrané časti a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu vozidla. Uzatvára sa pre prípad zmocnenia sa vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním.

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, že Generali povinné zmluvné poistenie zanikne, k rovnakému okamihu automaticky zaniká aj poistenie krádeže vozidla. Generali poistenie auta proti krádeži je platné na území Slovenskej republiky. Limit poistného plnenia je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, minimálne 100 EUR.

Predmetom poistenia nie sú mobilné telefóny, vysielačky a zvukové, obrazové, dátové a iné nosiče a záznamy na nich.

Zlý stav vozovky

Súčasťou balíkov L a XL v Generali PZP je aj poistenie zlého stavu vozovky. Predmetom poistenia sú disky a pneumatiky kolies auta. Poistenie sa uzatvára pre prípad zničenia alebo poškodenia kolies následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky.

Za zlý stav vozovky sa považuje stavebne alebo technicky poškodená, dopravnými značkami neoznačená vozovka. Za zlý stav vozovky sa nepovažuje vznik námrazy, súvislá vrstva snehu, vody alebo naplavenín, prekážka nesúvisiaca s vozovkou.

Generali poistenie proti zlému stavu vozovky platí na území Slovenskej republiky. Na poistenie sa vzťahuje spoluúčasť vo výške 10 %. Maximálna poistná suma je 1 000 EUR.

Pneumatiky

Súčasťou Generali PZP je v balíku XL aj poistenie pneumatík. Predmetom poistenia sú pneumatiky motorového vozidla do 3,5 t (kategórie M1 a N1). Na ostatné časti vozidla sa toto poistenie nevzťahuje. Uzatvára sa pre prípad náhodného poškodenia pneumatiky defektom alebo vandalizmom.

Defektom je akékoľvek náhodné poškodenie pneumatiky, vrátane nabehnutia na obrubník či výtlk, následkom ktorého je vozidlo nepojazdné alebo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách.

Vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie pneumatík cudzou osobou, následkom ktorého je vozidlo nepojazdné alebo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách.

Generali PZP s poistením pneumatík platí na území Európy a Turecka. Limit plnenia pri poškodení pneumatík je 150 EUR na jednu pneumatiku. Spoluúčasť je stanovená na základe miery opotrebenia pneumatiky (výšky dezénu) od 0 do 100 %, pričom za 100 %-né opotrebenie je považovaná výška dezénu 1,6 mm a menej pri letnej pneumatike a 4,0 mm a menej pri zimnej pneumatike.

Miera opotrebenia dezénu Výška spoluúčasti
0 % – 25 % 0 %
25,1 % – 50 % 25 %
50,1 % – 75 % 50 %
75,1 % – 90 % 80 %
90,1 % – 100 % 100 %