Uniqa PZP

Uniqa PZP kryje vaše auto podľa zákona, teda škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke. Súčasťou poistenia sú aj Uniqa asistenčné služby.

PZP Uniqa si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia:

Platnosť poistenia

Uniqa PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

Poistenie začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

V prípade, že neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Uniqa PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Uniqa PZP nechráni vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Výpoveď PZP Uniqa

Zrušenie Uniqa PZP môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Uniqa je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy Uniqa vám poskytneme priamo v online kalkulačke povinného zmluvného poistenia pri uzatváraní vašej novej zmluvy.

Pripoistenia v Uniqa PZP

PZP Uniqa si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu, skla a právnej ochrany.

Úraz

Uniqa úrazové poistenie vodiča kryje v priamej súvislosti s dopravnou nehodou trvalé následky úrazu do výšky 30 000 EUR a smrť následkom úrazu do výšky 10 000 EUR. Spolucestujúce osoby nie sú poistené. Pri trvalých následkoch úrazu sa poistné plnenie poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil trvalé telesné poškodenie v rozsahu aspoň 50 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.

Ročné poistné je vo výške 20 EUR. Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom Uniqa PZP. Poistenie je platné na území štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Sklo

Súčasťou Uniqa PZP môže byť aj poistenie čelného skla. Vzťahuje sa na náhle a nepredvídané poškodenie, zničenie alebo odcudzenie čelného skla. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti na poistnú sumu 250 EUR, 350 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Ročné poistné je 10 % z poistnej sumy.

Právna ochrana

Uniqa poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na trestné, priestupkové alebo správne konanie. Poistenými sú vlastník vozidla, jeho oprávnený držiteľ alebo vodič. Uzatvára sa na poistnú sumu 10 000 EUR pri ročnom poistnom 20 EUR. Poistenie je platné na území Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska.