Uniqa PZP

Uniqa PZP kryje v základnom balíku vaše auto podľa zákona, teda škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Vo vyšších balíkoch krytia (Mini, Plus, Extra) si môžete poistenie uzatvoriť s krytím až do výšky 8 mil. EUR na všetky škody. PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke. Súčasťou poistenia sú aj Uniqa asistenčné služby.

Súčasťou Uniqa PZP vo vyšších balíkoch krytia je poistenie úrazu vodiča (poistná suma 10 000 EUR pre balík Mini, 20 000 EUR pre balík Plus a 40 000 EUR pre balík Extra), škody na vlastnom vozidle (400 EUR pre balík Plus, 800 EUR pre balík Extra) a vlastnej totálnej škody (6 000 EUR pre balík Extra).

V rámci balíkov krytia Mini, Plus a Extra ponúka Uniqa PZP aj bonus. Vybrať si môžete buď neobmedzené odtiahnutie vozidla v SR a ČR aj pri poruche alebo úrazové poistenie maloletých detí, ktoré zahŕňa mesačnú rentu pri smrti rodiča (400 EUR), trvalé následky úrazu (4 000 EUR), denné odškodné pri hospitalizácii (4 EUR na deň) a poistenie detskej autosedačky (400 EUR). Počas prvého roka poistenia máte k dispozícii aj poistenie právnika do auta (poistná suma 20 000 EUR).

PZP Uniqa si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia:

Platnosť poistenia

Uniqa PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

Poistenie začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

V prípade, že neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie PZP Uniqa môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Uniqa PZP nechráni vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Výpoveď PZP Uniqa

Zrušenie Uniqa PZP môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Uniqa je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy Uniqa vám poskytneme priamo v online kalkulačke povinného zmluvného poistenia pri uzatváraní vašej novej zmluvy.

Pripoistenia v Uniqa PZP

PZP Uniqa si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu, batožiny, skla, zrážky so zverou, živelnej udalosti, odcudzenia alebo vandalizmu. Poistenia týkajúce sa škody na poisťovanom aute vyžadujú vstupnú obhliadku s vytvorením fotodokumentácie, v opačnom prípade je výška spoluúčasti 90 %. Obhliadku môžete vykonať aj svojpomocne prostredníctvom mobilnej aplikácie poisťovne.

Úraz

Uniqa úrazové pripoistenie si môžete uzatvoriť pre vodiča alebo celú posádku vozidla. Kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu do výšky 40 000 EUR. Uniqa PZP s úrazovým poistením kryje úraz, ktorý vznikol počas prevádzky vozidla (nastupovanie a vystupovanie, uvádzanie do chodu a samotná jazda, odstraňovanie bežných porúch vzniknutých počas jazdy).

Batožina

Uniqa PZP s poistením batožiny kryje jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie pri havárii alebo živelnej udalosti do výšky 1 000 EUR. Súčasťou poistenia je aj poistenie zranenia prepravovaných mačiek alebo psov pri havárii.

Poistenie sa nevzťahuje na:

  • peniaze, ceniny, cenné papiere, platobné karty, vkladné a šekové knižky
  • drahé kovy a kamene a z nich vyrobené predmety, šperky, perly, drahokamy, polodrahokamy
  • umelecké diela, starožitnosti, zbierky, predmety zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu
  • osobné doklady, písomnosti, plány a iné dokumentácie
  • letenky

Sklo

Súčasťou Uniqa PZP môže byť aj poistenie skla. Vzťahuje sa na náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla. Poistenie nekryje veci spojené s čelným sklom (napr. diaľničné známky, spätné zrkadlá a podobne), dodatočné úpravy skiel tónovaním a následné škody spôsobené poškodeným sklom.

Zver

Uniqa PZP si doplnkovo môžete rozšíriť aj o poistenie zrážky so zverou. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti priamym kontaktom so zvieraťom. Poistnú sumu si môžete vybrať od 2 000 EUR do 6 000 EUR.

Živel

Poistenie živelnej udalosti sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia celého vozidla alebo jeho časti. V rámci Uniqa PZP ho môžete uzatvoriť na sumu od 2 000 EUR do 6 000 EUR. Živelnou udalosťou môže byť krupobitie, úder blesku, požiar, výbuch, víchrica, povodeň, záplava, zrútenie skál, zosuv pôdy, pád lavíny alebo ťarcha snehu.

Odcudzenie

K Uniqa PZP si môžete pripoistiť odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti. Poistnú sumu si môžete vybrať od 2 000 EUR do 6 000 EUR. Poistenie nekryje škody spôsobené pokusom o odcudzenie vozidla alebo jeho časti.

Vandalizmus

Pripoistenie sa uzatvára na poistnú sumu 2 000 EUR pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia vozidla alebo jeho časti inou osobou. Poistenie nekryje náhodné a neúmyselné udalosti ako napríklad poškodenie pri parkovaní a podobne.