Wüstenrot PZP

V poisťovni Wüstenrot si môžete poistenie vybrať z dvoch limitov poistného krytia. Základný limit Wüstenrot PZP kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Pri vyššom limite poistného plnenia sú všetky škody kryté do výšky 6 mil. EUR. PZP online si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Súčasťou poistenia sú aj komplexné Wüstenrot asistenčné služby. Wüstenrot PZP sa uzatvára bez amortizácie. Zľavu na poistení je možné získať za počet iných zmlúv v poisťovni (zľava do výšky 10 %) alebo ďalšie poistenie (10 %).

Wüstenrot PZP si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenie:

Platnosť a výpoveď PZP Wüstenrot

Wüstenrot PZP je platné na území štátov uvedených v Zelenej karte. Pripoistenie úrazu a skiel platia na geografickom území Európy, pripoistenie pre prípad živelnej udalosti a zrážky so zverou platia na území Slovenskej republiky. Pripoistenie právnej ochrany platí na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska a Turecka.

Poistenie vrátane pripoistení začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia uvedenom v návrhu poistnej zmluvy. Za zaplatenie poistného sa považuje jeho pripísanie na bankový účet poisťovne. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Wüstenrot PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie poistenia môže byť na základe zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Wüstenrot musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Wüstenrot povinné zmluvné poistenie nekryje vaše auto, pozrite si preto aj poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Pripoistenia k Wüstenrot PZP

PZP Wüstenrot si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia, a to poistenie skiel, zrážky so zverou, úrazu, živelnej udalosti alebo právnej ochrany.

Sklo

Wüstenrot poistenie skla sa uzatvára pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Vzťahuje sa na čelné, bočné alebo zadné sklo auta. Predmetom poistenia sú náklady na jeho opravu alebo výmenu. Poistenie je možné uzatvoriť na poistnú sumu 200 EUR (za 45 EUR ročne), 500 EUR (za 65 EUR ročne) alebo 800 EUR (za 85 EUR ročne). Spoluúčasť pri poistnom plnení je 10 %.

Zver

Wüstenrot poistenie stretu so zverou pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho príslušenstva sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR pri spoluúčasti 10 %, min. 150 EUR. Poistné je vo výške 29 EUR na rok.

Úraz

Wüstenrot úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb sa uzatvára pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom. Poistná suma je 35 000 EUR a platí pre všetky prepravované osoby. Ročné poistné je 24 EUR a poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Živelná udalosť

Wüstenrot poistenie živelnej udalosti sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho vybraných častí vrátane príslušenstva tvoriace štandardnú a základnú výbavu. Poistná suma je 4 000 EUR, ročné poistné 9 EUR. V prípade poistnej udalosti je spoluúčasť vo výške 10 %, minimálne 150 EUR.

Právna ochrana

Wüstenrot poistenie právnej ochrany zabezpečuje ochranu oprávnených právnych záujmov vodiča a spolucestujúcich osôb v súvislosti s povinným zmluvným poistením. Uzatvára sa na poistnú sumu 35 000 EUR pri ročnom poistnom 36 EUR.

Wüstenrot PZP a konkurencia

PZP Wüstenrot si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union a Uniqa na jednom mieste. Kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie od najlacnejšieho po najdrahšie.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR