Wüstenrot PZP

V poisťovni Wüstenrot si môžete vybrať z dvoch limitov poistného krytia. Základný limit Wüstenrot PZP kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 6,45 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,3 mil. EUR. Pri vyššom limite poistného plnenia sú všetky škody kryté do výšky 8 mil. EUR. PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Súčasťou poistenia sú aj komplexné Wüstenrot asistenčné služby. Wüstenrot PZP sa uzatvára bez amortizácie. Zľavu na poistení je možné získať za počet iných zmlúv v poisťovni (zľava do výšky 10 %) alebo ďalšie poistenie (10 %).

Wüstenrot PZP si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenie:

Platnosť a výpoveď PZP Wüstenrot

Wüstenrot PZP je platné na území štátov uvedených v Zelenej karte. Pripoistenie úrazu a skiel platia na geografickom území Európy, pripoistenie pre prípad živelnej udalosti a zrážky so zverou platia na území Slovenskej republiky. Pripoistenie právnej ochrany platí na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska a Turecka.

Poistenie vrátane pripoistení začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia uvedenom v návrhu poistnej zmluvy. Za zaplatenie poistného sa považuje jeho pripísanie na bankový účet poisťovne. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, Wüstenrot PZP overenie môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie poistenia môže byť na základe zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Wüstenrot musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

 • do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
 • najmenej šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Wüstenrot PZP nekryje vaše auto, pozrite si preto aj poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Pripoistenia k Wüstenrot PZP

PZP Wüstenrot si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia, a to poistenie skiel, zrážky so zverou, úrazu, živelnej udalosti alebo právnej ochrany.

Sklo

Wüstenrot poistenie skla sa uzatvára pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Vzťahuje sa na čelné, bočné alebo zadné sklo auta. Predmetom poistenia sú náklady na jeho opravu alebo výmenu. Poistenie je v rámci Wüstenrot PZP možné uzatvoriť na poistnú sumu 300 EUR (za 33 EUR ročne), 500 EUR (za 62 EUR ročne), 800 EUR (za 99 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 124 EUR ročne). Spoluúčasť pri poistnom plnení je 10 %.

Zver

Súčasťou Wüstenrot PZP môže byť aj poistenie stretu so zverou pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho príslušenstva. Uzatvára sa na poistnú sumu 4 000 EUR pri spoluúčasti 10 %, min. 150 EUR. Poistné je vo výške 58 EUR na rok.

Úraz

PZP Wüstenrot si môžete rozšíriť aj o úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb. Poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom. Celková poistná suma pri poistení je 35 000 EUR s ročným poistným 24 EUR. Poistná suma platí pre všetky prepravované osoby. Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Poistenie je platné na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia, ako je uvedené v poistnej zmluve.

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý vznikol v súvislosti s prevádzkou auta:

 • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • pri uvádzaní auta do chodu pred začiatkom jazdy
 • počas jazdy
 • pri krátkodobých zastávkach, ak dôjde k úrazu v aute alebo v jeho blízkosti
 • pri odstraňovaní bežných porúch v priebehu jazdy
 • po dopravnej nehode, v blízkosti miesta nehody

Živelná udalosť

PZP Wüstenrot je možné rozšíriť aj o poistenie živelnej udalosti. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta a jeho vybraných častí vrátane príslušenstva tvoriace štandardnú a základnú výbavu.

Poistná suma je 4 000 EUR pri ročnom poistnom 19 EUR. V prípade poistnej udalosti je spoluúčasť vo výške 5 %, minimálne 100 EUR. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec pripoistenia je uvedený v poistnej zmluve a je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia.

Wüstenrot PZP s poistením proti živelným udalostiam sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistenie nekryje ani nepriame škody, napríklad nemožnosť používať poškodené auto alebo ušlý zisk.

Živelnou udalosťou môže byť krupobitie, pád stromov, povodeň, požiar, úder blesku, víchrica, výbuch, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a zosuv alebo zrútenie lavín.

Právna ochrana

Wüstenrot PZP si môžete rozšíriť aj o poistenie právnej ochrany. Predmetom poistenia je ochrana oprávnených právnych záujmov vodiča a spolucestujúcich osôb v súvislosti s povinným zmluvným poistením.

Wüstenrot právna ochrana poskytuje:

 • telefonickú službu právnych informácií v prípade všeobecných právnych otázok, nejasností alebo v rámci prevencie sporov
 • poradenskú službu poskytujúcu pomoc, podporu a rady za účelom prevencie vzniku sporu alebo vyriešenia poistnej udalosti mimosúdnou cestou
 • právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu, rady a právnu asistenciu za účelom vyriešenia poistnej udalosti v mimosúdnom, súdnom a exekučnom konaní

Poistenie sa vzťahuje na:

 • ochranu a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov v sporoch o náhradu škody
 • obhajobu v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní pri oprávnených nárokoch
 • ochranu a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov vzniknutých na základe poistných zmlúv s inými poisťovňami

Wüstenrot PZP s poistením právnej ochrany sa uzatvára na poistnú sumu 35 000 EUR. Ročné poistné je 36 EUR. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska a Turecka. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom havného poistenia. Pre poistenie právnej ochrany platí čakacia doba tri mesiace od začiatku poistenia. Čakacia doba sa netýka náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva.