PZP Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa ponúka PZP online v dvoch rôznych variantoch krytia (Garant Plus a Eurogarant Plus). Vyšší variant má dvojnásobný limit poistného krytia pri škodách na majetku a ušlom zisku a rozšírené asistenčné služby Komunálnej poisťovne.

Komunálna poisťovňa na základe verejného prísľubu ponúka pri povinnom zmluvnom poistení bezplatné poistenie:

  • batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii alebo živelnej udalosti (do výšky 500 EUR)
  • úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu (do výšky 3 320 EUR)

PZP Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť o poistenie:

Uzatvorením viacerých pripoistení poskytuje Komunálna poistovňa zľavu až do výšky 10 %.

PZP Komunálnej poisťovne si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie medzi jednotlivými poisťovňami na trhu a sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie. Výpočet je rýchly a porovnanie cien máte na pár klikov.

Varianty krytia Garant Plus a Eurogarant Plus

Základný variant PZP Komunálnej poisťovne (Garant Plus) má limity poistného plnenia podľa zákona. Škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Rozšírený variant poistenia (Eurogarant Plus) má vyšší limit poistného plnenia pri škodách na majetku (do výšky 2,1 mil. EUR). Zároveň ponúka aj širší rozsah asistenčných služieb.

Variant krytia Garant Plus Eurogarant Plus
Limit pre škody na zdraví 5,24 mil. EUR 5,24 mil. EUR
Limit pre škody na majetku 1,05 mil. EUR 2,1 mil. EUR
asistencia    
úraz vodiča a posádky    
batožina    

Platnosť a zánik poistenia

PZP Komunálnej poisťovne je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia je dôležité pozrieť si aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. V prípade platnosti zmluvy kratšej ako jeden rok je poistné splatné naraz pri uzatvorení poistenia.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie PZP Komunálnej poisťovne môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Komunálna poisťovňa v rámci povinného zmluvného poistenia nekryje vaše auto. Myslite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Zrušenie poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Komunálnej poisťovne je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Pripoistenia

Vďaka verejnému prísľubu poskytuje Komunálna poisťovňa v povinnom zmluvnom poistení aj krytie batožiny a úrazu. Navyše si môžete prikúpiť aj poistenie krádeže auta, čelného skla a zrážky so zverou.

Batožina

Na základe verejného prísľubu je súčasťou PZP Komunálnej poisťovne aj poistenie batožiny. Poistenie kryje škody pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny vodiča a spolucestujúcich osôb pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti do výšky 500 EUR ročne za jednu a všetky poistné udalosti spolu. Je súčasťou obidvoch variantov (Garant Plus aj Eurogarant Plus) poistného krytia.

Úraz vodiča a spolucestujúcich osôb

Súčasťou PZP Komunálnej poisťovne je na základe verejného prísľubu aj úrazové poistenie. Poistenie kryje úraz (smrť alebo trvalé následky) vodiča a spolucestujúcich osôb pri dopravnej nehode. Komunálna poisťovňa poskytuje úrazové poistenie v obidvoch variantoch poistného krytia (Garant Plus aj Eurogarant Plus).

Verejný prísľub poisťovne stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • hlavné poistenie je uzatvorené s ročným predpisom poistného
  • úrazové poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“, „V“ a „M“
  • škoda spôsobená úrazom vznikne v poistnom období, ktorého začiatok resp. výročný deň je v roku 2023

Limit poistného plnenia pri úrazovom poistení vodiča a spolucestujúcich osôb je 3 320 EUR ročne za jednu a všetky poistné udalosti pre každé jedno sedadlo a poškodenú osobu spolu. Poistenie je platné na území Európy.

Komunálna poisťovňa zverejňuje podrobné podmienky pre úrazové poistenie vo verejnom prísľube.

Sklo

PZP Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť aj o poistenie čelného skla. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla. Škodová udalosť môže nastať v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneným užívaním, odleteného kameňa a podobne. Poistenie sa uzatvára na sumu 200 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 400 EUR (cena poistenia 35 EUR) so spoluúčasťou 20 EUR. Ak oprava neprekročí sumu 60 EUR, spoluúčasť sa neplatí.

Zver

Poistenie stretu so zverou sa v rámci PZP Komunálnej poisťovne vzťahuje na poškodenie alebo zničenie motorového vozidla následkom náhodného priameho stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Uzatvára sa na sumu 1 000 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 2 000 EUR (cena poistenia 40 EUR). Spoluúčasť je vo výške 50 EUR.

Krádež

Komunálna poisťovňa PZP ponúka ako možnosť pripoistenia aj poistenie krádeže auta. Komunálna poisťovňa kryje krádež alebo lúpež celého auta vrátane jeho povinnej a doplnkovej výbavy. Poistenie sa nevzťahuje na škodu pri krádeži iba časti vozidla.

Pripoistenie sa uzatvára pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 (do 3,5 t), ktoré musí byť zabezpečené predpísaným spôsobom. Je možné ho uzavrieť pri obidvoch variantoch poistného krytia.

Poistné plnenie môže byť do výšky 2 500 EUR (cena poistenia 25 EUR) alebo 5 000 EUR (cena poistenia 50 EUR) pri spoluúčasti 100 EUR.

Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.