Groupama cestovné poistenie

Poisťovňa Groupama ponúka online cestovné poistenie v troch rôznych balíkoch krytia. Základný balík (Optimum) ponúka poistenie liečebných nákladov v zahraničí (do výšky 50 000 EUR) a Groupama asistenčné služby.

Ak chcete vyšší limit pre poistenie liečebných nákladov a v rámci cestovného poistenia mať poistené aj ďalšie riziká, môžete si vybrať medzi balíkom Štandard a Exclusive. Vyššie balíky krytia vám okrem poistenia liečebných nákladov a asistenčných služieb ponúkajú aj poistenie:

 • zodpovednosti za škodu (do 100 000 EUR pre škody na majetku, do 200 000 EUR pre škody na zdraví)
 • úrazu (do 20 000 EUR pre trvalé následky, do 10 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • batožiny, osobných a cestovných dokladov (do 1 300 EUR, 300 EUR na doklady)
 • neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou (do 300 EUR)
 • meškania letu (150 EUR/os.)
 • nákladov na záchrannú činnosť (do 20 000 EUR)
 • storno poplatkov a predčasného návratu (do 1 300 EUR/os.)
 • rizikových športov a manuálnej práce

Balík Exclusive navyše obsahuje poistenie:

 • nepojazdného vozidla (ubytovanie 80 EUR, cesta späť 150 EUR)
 • právnej ochrany (právne zastupovanie 10 000 EUR, kaucia 5 000 EUR)

Online cestovné poistenie Groupama

Groupama cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. Územná platnosť je buď Európa (vrátane Alžírska, Cypru, Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka) alebo celý svet.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Pri výbere poistenia si pozorne pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť za vzniknuté škody.

Limity poistného plnenia

Jednotlivé balíky poistného krytia sa líšia výškou poistného plnenia (Európa / svet) a rozsahom poistenia.

(v EUR) Optimum Štandard Exclusive
lekárske ošetrenie, hospitalizácia, preprava 50 000 300 000 500 000
doprovod dieťaťa, návšteva chorého 700 / 1 000 700 / 1 000 700 / 1 000
predĺženie pobytu 300 / 500 400 / 600 500 / 700
zubné ošetrenie 1 zub (2 zuby) 250 (500) 250 (500) 250 (500)
prevoz telesných pozostatkov 10 000 / 15 000 15 000 / 20 000 20 000 / 25 000
trvalé následky úrazu 10 000 20 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000
škoda na majetku 50 000 100 000
škoda na zdraví 100 000 200 000
batožina 1 000 1 300
elektronika, optika 200 300
strata dokladov 300 300
neskoré dodanie batožiny 300 300
storno, nečerpané služby 1 000/os. 1 300/os.
predčasný návrat – cestovné náklady 700/os. 1 000/os.
meškanie odletu 150/os. 150/os.
záchranná činnosť 10 000 20 000
nepojazdné vozidlo – ubytovanie 80
nepojazdné vozidlo – cestovné náklady 150
právne zastúpenie 10 000
kaucia 5 000

Platnosť cestovného poistenia Groupama

Groupama cestovné poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Podmienkou platnosti zmluvy je zaplatenie poistného, ktoré sa platí jednorazovo a musí byť zaplatené do dňa začiatku poistenia.

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína momentom zaplatenia poistného.

Pri poistení storna začína poistenie dňom nasledujúcim po uhradení poistného a končí dňom nástupu na cestu do zahraničia. Poistenie musí byť uzatvorené pred alebo súčasne s objednanou cestovnou službou.

Cestovné poistenie Groupama a COVID-19

Súčasťou cestovného poistenia Groupama je aj poistenie liečebných nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19. Balík Exclusive ponúka pre územnú platnosť Európa navyše:

 • náklady na ubytovanie v prípade karantény vo výške 50 EUR / noc / osobu (max. 500 EUR na osobu)
 • náklady na dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 500 EUR / osobu
 • náklady na dopravu v súvislosti s predčasným návratom do SR v záujme vyhnúť sa karanténe do výšky 300 EUR / osobu (max. 1 500 EUR na zmluvu)

Poistenie stornovacích poplatkov je rozšírené aj pre prípad karantény.

Zložky cestovného poistenia Groupama

Základnou zložkou Groupama cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Súčasťou poistenia sú automaticky základné asistenčné služby. K poisteniu je možné prikúpiť si ďalšie pripoistenia.

Poistenie liečebných nákladov

Predmetom poistenia liečebných nákladov sú nevyhnutné liečebné náklady na ošetrenie, ktoré vzniknú následkom náhleho akútneho ochorenia alebo úrazu. Môže ísť o náklady na:

 • nevyhnutné lekárske ošetrenie vrátane predpísaných liekov a protetických pomôcok
 • hospitalizáciu vrátane lekárskych úkonov vo verejnom zdravotníckom zariadení
 • ošetrenie pri komplikáciách v tehotenstve pred ukončením 24. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu
 • operáciu
 • náhradné okuliare predpísané lekárom (do výšky 150 EUR)
 • ošetrenie zubov na odstránenie náhle vzniknutej bolesti (do výšky 500 EUR, max. 2 zuby)

Poistené sú aj nevyhnutné náklady na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu, náklady na doprovod dieťaťa, návštevu chorého, predĺženie pobytu v zahraničí a repatriáciu telesných pozostatkov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Groupama poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na zdraví, živote alebo veci (poškodením, zničením alebo stratou veci).

Škody na majetku sú poistené do výšky 50 000 EUR (100 000 EUR pri poistení Exclusive), škody na zdraví do výšky 100 000 EUR (200 000 EUR pri poistení Exclusive).

Pri škodách spôsobených na klenotoch a iných cennostiach, elektronike, optických prístrojoch, na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty je poistné plnenie maximálne 332 EUR za jednu vec (zbierku). Škody na peniazoch sú kryté do maximálnej výšky 166 EUR.

Úrazové poistenie

Predmetom úrazového poistenia sú v rámci cestovného poistenia do zahraničia trvalé následky úrazu (10 000 EUR pre Štandard, 20 000 EUR pre Exklusiv) a smrť následkom úrazu (5 000 EUR pre Štandard, 10 000 EUR pre Exklusiv). Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne.

Poistenie batožiny, osobných a cestovných dokladov

Predmetom poistenia batožiny sú veci osobnej potreby, elektronické a optické prístroje. Poistenie sa vzťahuje na škody z dôvodu poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia batožiny. Maximálne plnenie na jednu vec je 165 EUR (nevzťahuje sa na elektronické a optické prístroje). Celkové plnenie je maximálne 1 000 EUR (1 300 EUR pri poistení Exclusive).

Poistené sú aj náklady spojené s vybavovaním náhradných cestovných a osobných dokladov v zahraničí v prípade ich straty alebo odcudzenia (do výšky 300 EUR).

Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou

Poistené sú náklady vynaložené v zahraničí na nákup nevyhnutných odevov a toaletných a hygienických potrieb pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 6 hodín po prílete.

Náklady sú hradené do výšky 100 EUR. V prípade, ak je dodanie batožiny po viac ako 24 hodinách, plnenie je maximálne do výšky 300 EUR.

Poistenie storna zájazdu a predčasného návratu

Pri poistení storna zájazdu sú poistené náklady vyúčtované poskytovateľom cestovnej služby, ktoré vznikli z dôvodu zrušenia zakúpenej služby. Poistné plnenie je vo výške 80 % stornopoplatku (100 % v prípade úmrtia), maximálne do výšky 1 000 EUR/osobu (1 300 pri poistení Exclusive).

Stornovanie služby môže byť napríklad z dôvodu akútneho závažného ochorenia alebo úrazu poistenej osoby alebo spolucestujúceho, úmrtie, poškodenie majetku živelnou udalosťou, vlámanie sa do bytu, rozsiahla škoda z vodovodných zariadení alebo vážna dopravná nehoda.

V prípade predčasného ukončenia pobytu v zahraničí sú poistené aj cestovné náklady (700 EUR / 1 000 EUR) a náklady za nečerpané ubytovacie služby (1 000 EUR / 1 300 EUR).

Poistenie meškania letu

Predmetom poistenia sú náklady na nákup občerstvenia prípadne aj ubytovania v prípade, že let bol zrušený alebo mešká viac ako 4 hodiny. Poistenie sa vzťahuje aj na zmeškanie nadväzujúceho letu z dôvodu meškania lietadla. Poistné plnenie je vo výške 150 EUR/osobu.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Poistené sú náklady spojené s činnosťou záchrannej služby týkajúce sa vyhľadávania a vyslobodzovania, poskytnutia prvej pomoci a prepravu primeraným dopravným prostriedkom do zdravotníckeho zariadenia. Náklady sú v závislosti od zvoleného balíka hradené až do výšky 20 000 EUR. Poistnou udalosťou je tiesňová situácia v horách, na vode alebo vo vode a smrť poistenej osoby.

Poistenie pre prípad nepojazdného vozidla

Poistenie platí pri ceste do zahraničia autom v prípade jeho poruchy, dopravnej nehody alebo odcudzenia. Poistené sú náklady na náhradné ubytovanie (80 EUR) počas doby nevyhnutnej na jeho opravu, prípadne náklady na cestu späť do vlasti (150 EUR). Poistenie platí iba pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 10 rokov.

Porovnanie cestovného poistenia Groupama

Okrem poisťovne Groupama vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie Allianz, AXA, Generali, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si aj porovnanie celoročného cestovného poistenia.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz cestovné poistenie bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA cestovné poistenie 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali cestovné poistenie 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama cestovné poistenie 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union cestovné poistenie bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot cestovné poistenie 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000