Generali cestovné poistenie

Generali cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť v dvoch základných balíkoch. Ak je pre vás dôležitá cena a máte záujem hlavne o krytie liečebných nákladov (do výšky 300 000 EUR), postačuje vám základný balík L. Jeho súčasťou sú aj Generali asistenčné služby, poistenie nákladov na záchrannú činnosť (20 000 EUR) a poistenie občianskej zodpovednosti (200 000 EUR). Poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Balík XL kryje liečebné náklady do výšky 1 mil. EUR a rozširuje cestovné poistenie Generali o poistenie:

 • batožiny a straty dokladov (do 4 000 EUR, doklady 350 EUR)
 • úrazu (10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 5 000 EUR pre smrť v dôsledku úrazu)
 • meškania batožiny (200 EUR)

K obidvom balíkom si môžete pripoistiť aj:

 • storno poplatky
 • rizikové športy
 • domáceho miláčika (600 EUR)
 • asistenciu k vozidlu (2 000 EUR)

Poistenie pre územie Slovenska ponúka Generali poistenie do hôr. Neobsahuje poistenie liečebných nákladov, tie v rámci Slovenska kryje vaše zdravotné poistenie. V závislosti od balíka však máte poistenú záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby, úraz, zodpovednosť, batožinu, domáceho miláčika prípadne asistenciu k vozidlu.

Ako uzatvorím cestovné poistenie Generali online?

Generali cestovné poistenie môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné s neobmedzeným počtom ciest. Ročné cestovné poistenie Generali sa vzťahuje na prvých 90 dní každého takéhoto pobytu v zahraničí. Poistenie študijného pobytu si môžete uzatvoriť na 6 alebo 12 mesiacov.

Cestovné poistenie Generali uzatvoríte pomocou online kalkulačky. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Pri výbere poistenia si pozorne pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť za vzniknuté škody.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy (vrátane krajín ležiacich okolo Stredozemného mora), pre celý svet alebo len v rámci Slovenskej republiky.

Platnosť cestovného poistenia Generali

Cestovné poistenie Generali začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, prekročením hraníc Slovenskej republiky a končí 24:00 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia. Uzatvoriť si môžete aj poistenie s okamžitou platnosťou, v tom prípade je dôležitý čas uzatvorenia poistnej zmluvy.

V prípade, že sa počas uzatvárania poistenia v zahraničí už nachádzate a poistenie bezprostredne nenadväzuje na existujúcu poistnú zmluvu v Generali, poistné krytie začne najskôr 6. deň po dátume uzatvorenia novej zmluvy. Pokračujúca nová poistná zmluva musí byť uzavretá najneskôr 1 deň pred zánikom pôvodnej zmluvy.

Generali cestovné poistenie sa platí jednorazovo a musí byť zaplatené ku dňu začiatku poistenia.

Generali cestovné poistenie a COVID

Poistenie kryje náklady súvisiace s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu. Liečebné náklady sú kryté do výšky limitov dohodnutých v poistnej zmluve. V prípade nariadenej karantény v zahraničí kryje Generali cestovné poistenie dodatočné náklady na:

 • ubytovanie do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 dní
 • dopravu do SR, prípadne susediaceho štátu, kde sa cesta začala v prípade, že nemôžete v pôvodnom termíne využiť plánovaný dopravný prostriedok (max. 1 000 EUR)

Generali poistenie storna sa pri COVID vzťahuje aj na karanténu a zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku). Uvedené platí aj pre spolupoistené osoby.

Generali poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Generali cestovné poistenie slúži na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých následkom úrazu, akútneho ochorenia alebo úmrtia poistenej osoby. Môže ísť o náklady na neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, lekárom predpísané lieky, návštevu chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, návrat detí do vlasti, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo do vlasti podľa rozhodnutia lekára a repatriácia v prípade smrti.

Cestovné poistenie Generali kryje liečebné náklady v balíku L do výšky 300 000 EUR, vo vyššom balíku XL do sumy 1 mil. EUR. Akútne ošetrenie zubov je kryté do výšky 150 EUR na jednu poistnú udalosť, maximálne 300 EUR za celé obdobie poistenia. V prípade hospitalizácie dlhšej ako 5 dní kryje poistenie náklady na dopravu príbuzného do výšky 2 000 EUR a jeho ubytovanie maximálne na 5 nocí (90 EUR / noc). Do výšky 2 000 EUR je krytá aj doprava poverenej osoby na miesto pobytu a späť.

Generali úrazové poistenie

Generali cestovné poistenie kryje v balíku XL aj trvalé následky úrazu (do výšky 10 000 EUR) a smrť v dôsledku úrazu do 1 roka od poistnej udalosti (do výšky 5 000 EUR). Pri poistení v rámci Slovenska kryje balík L trvalé následky aj smrť do výšky 1 700 EUR.

Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne, ktoré sú súčasťou poistenia. Poistné plnenie je splatné pri stupni trvalých následkov vyššom ako 10 %, maximálne však do výšky 100 % pri viacerých trvalých poškodeniach.

Čo nemáte poistené

Cestovné poistenie Generali nekryje napríklad úrazy, ktoré:

 • existovali už pred nástupom na cestu
 • vzniknú v dôsledku samovraždy, úmyselného sebapoškodenia, infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice, degeneratívneho ochorenia, duševnej choroby alebo poruchy, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom
 • vzniknú v dôsledku infekčnej choroby, ktorá vznikla následkom úrazu, vznikom alebo zhoršením kýl, nádorov, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových pošiev, epikondylitíd alebo prietržou medzistavcovej platničky
 • nastanú pri cestách do neprístupných a neprebádaných oblastí, v nadmorskej výške nad 5 000 m n. m., pri nepoužití povinného športového výstroja, pri súťažiach a pretekoch alebo príprav na ne, pri vykonávaní profesionálnych športových činností vrátane tréningov a sústredení, extrémnych športov a činností, potápaní do hĺbky viac ako 40 metrov
 • vzniknú pri manipulácii so zbraňami alebo pyrotechnikou
 • vzniknú v dôsledku požitia alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných alebo psychotropných látok
 • nastanú pri aktívnej účasti na občianskych nepokojoch, terorizme, v cudzineckých légiách a podobne

Generali poistenie batožiny a cestovných dokladov

Generali poistenie batožiny kryje veci osobnej potreby a náklady na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie. Poistné plnenie je v časovej hodnote.

Limity poistného plnenia

Poistnú sumu si pre cesty do zahraničia môžete zvoliť od 1 000 EUR do 4 000 EUR, pre Slovensko je pevne daná vo výške 700 EUR. Limit na jednu vec je maximálne 500 EUR. Elektronika a športové vybavenie sú kryté do výšky jednej tretiny poistnej sumy, cestovné doklady do výšky 350 EUR.

Poistenie kryje aj náklady vynaložené na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou o viac ako 24 hodín. Maximálny limit nákupu je 200 EUR.

Generali cestovné poistenie s pripoistením batožiny kryje aj náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze (poistná suma 400 EUR). Do finančnej núdze sa môžete dostať napríklad následkom straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia platobných prostriedkov určených na cestu.

Čo nemáte poistené

Cestovné poistenie Generali nekryje napríklad:

 • peniaze, platobné a iné karty, šeky, ceniny, cenné papiere, letenky, cestovné lístky, dokumenty, preukazy, doklady (okrem cestovných) a osobné listiny
 • starožitnosti, veci umeleckej a historickej hodnoty
 • elektronické zariadenia počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
 • záznamy na zvukových, obrazových, dátových alebo iných nosičoch
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, nápoje, alkohol, tabakové výrobky
 • motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, lietadlá, rogalá, lode a plavidlá, drony, vetrone, závesné klzáky, paraglajdery, draky, plachetnice, vrátane príslušenstva, náhradných dielov a výbavy
 • predmety slúžiace na výkon povolania, zbrane a príslušenstvo, zvieratá, rastliny

Generali poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Generali poistenie zodpovednosti za škodu je súčasťou základného poistenia aj pre cesty do zahraničia aj v rámci Slovenska. Uzatvára sa pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody inej osobe na živote, zdraví alebo veci. Limitom poistného plnenia je suma 200 000 EUR.

Čo nemáte poistené

Poistenie nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody zamestnanca voči zamestnávateľovi. Generali cestovné poistenie s poistením zodpovednosti sa nevzťahuje ani na škody spôsobené napríklad:

 • osobe spolupoistenej, blízkej alebo žijúcej v spoločnej domácnosti
 • právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú účasť alebo ste zamestnancom alebo členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu
 • na veciach, ktorých nie ste vlastníkom, ale ich užívate alebo vám boli zverené
 • pri vykonávaní zárobkovej alebo stavebnej činnosti
 • na súťažiach, pretekoch alebo hrách, na ktorých ste sa aktívne zúčastnili, pri výkone profesionálnej športovej činnosti
 • na životnom prostredí
 • prenosom vírusu HIV, infekčnými chorobami

Poistenie sa tiež nevzťahuje na pokuty, penále alebo sankcie akéhokoľvek druhu, platby represívneho, exemplárneho alebo preventívneho charakteru a platby z dôvodu nesplnenia povinnosti. Generali poisťovňa nehradí ani akékoľvek náhrady škody, ktoré boli posúdené súdom Spojených štátov amerických alebo Kanady.

Generali poistenie záchrannej činnosti

Cestovné poistenie Generali už v základe zahŕňa aj poistenie záchrannej činnosti. Kryje preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života, maximálne však do výšky 20 000 EUR. Ide o náklady jednak na samotnú záchrannú činnosť ako aj na prepravu prostredníctvom záchrannej služby. V rámci záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby na území Slovenska kryje uvedené náklady Generali poistenie na hory.

Poistenie kryje v zahraničí všetky rekreačné aktivity vykonávané na vode do vzdialenosti maximálne 3 námorné míle (5 556 m) od pobrežia. V horských oblastiach do nadmorskej výšky 5 000 metrov kryje pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazdu na boboch.

Čo nemáte poistené

Generali cestovné poistenie nekryje napríklad náklady vzniknuté:

 • v oblastiach nad 5 000 m n. m. alebo vzdialenosti viac ako 3 námorné míle od pobrežia
 • pri vyhlásení 4. a vyššieho stupňa lavínového nebezpečenstva alebo pri inom nebezpečenstve (víchrica, cunami, hurikán a podobne)
 • pri vykonávaní profesionálneho športu, počas súťaží, pretekov alebo tréningov
 • pod vplyvom alkoholu, narkotík alebo iných omamných látok, pri pokuse o samovraždu alebo vedomým poškodením zdravia
 • pri porušení miestnych predpisov
 • v krajinách, kam sa neodporúča cestovať
 • na cestách do neprístupných a neprebádaných oblastí, v odľahlých alebo neobývaných miestach, v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok
 • v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov na zabezpečenie bezpečnosti
 • zneužitím linky tiesňového volania

Generali poistenie storna

Poistenie sa uzatvára pre prípad zrušenia zájazdu alebo inej cestovnej služby (napr. cestovného lístka, letenky, hotelového pobytu a podobne) alebo pre prípad, keď sa musíte z cesty predčasne vrátiť. Poistenie začína dňom uzatvorenia poistenia a končí nastúpením na cestu. Spoluúčasť pri poistení je vo výške 5 %. Generali ročné cestovné poistenie kryje storno poplatky maximálne do sumy 1 000 EUR na osobu.

V prípade, ak ste cestovnú službu zakúpili pred uzatvorením poistenia, poistné krytie začína až 10. dňom po jeho uzatvorení. Výnimkou je úmrtie, úraz alebo živelná udalosť v mieste bydliska.

Súčasťou Generali poistenia storna je aj poistenie nevyužitej dovolenky a predčasného návratu. Začína nastúpením na cestu a končí najneskôr rezervovaným koncom cesty. Predmetom poistenia je náhrada uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu pri jej prerušení.

Dôvodom stornovania služby alebo predčasného návratu môžu byť napríklad:

 • úraz, akútna choroba alebo hospitalizácia poistenej osoby
 • smrť poistenej alebo blízkej osoby
 • škoda na majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom
 • nedobrovoľná strata zamestnania, rozvod
 • tehotenstvo, ktoré nebolo v čase uzatvárania zmluvy známe
 • zamietnutie žiadosti o vízum
 • predvolanie na súdne konanie, povolanie do vojenskej služby
 • zmeškanie nástupu na cestu z dôvodu dopravnej nehody
 • nehoda vozidla, ktorým sa cestuje na dovolenku
 • únos blízkej osoby, znásilnenie