Generali cestovné poistenie

Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť vo viacerých balíkoch. Ak je dôležitá cena a máte záujem iba o krytie liečebných nákladov (do výšky 200 000 EUR) a Generali asistenčné služby, postačuje vám základný balík Klasik.

Cestovné poistenie Generali si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Generali cestovné poistenie umožňuje pripoistiť aj:

 • batožinu a doklady (1 000 EUR, doklady 350 EUR)
 • zodpovednosť za škodu (50 000 EUR)
 • úraz (10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 5 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • pátranie a záchranu (7 000 EUR)
 • storno poplatky
 • rizikové športy
 • nadštandardné asistenčné služby
 • opustenú domácnosť (5 000 EUR)
 • asistenciu k vozidlu (1 500 EUR)

Ako uzatvorím cestovné poistenie Generali online?

Generali cestovné poistenie môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné na dobu neurčitú. Ročné cestovné poistenie Generali sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí.

Cestovné poistenie Generali uzatvoríte pomocou online kalkulačky. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Pri výbere poistenia si pozorne pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť za vzniknuté škody.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy (vrátane krajín ležiacich okolo Stredozemného mora) alebo pre celý svet.

Platnosť cestovného poistenia Generali

Cestovné poistenie Generali začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, prekročením hraníc Slovenskej republiky a končí 24:00 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

V prípade, že sa počas uzatvárania poistenia v zahraničí už nachádzate a poistenie bezprostredne nenadväzuje na existujúcu poistnú zmluvu v Generali, poistné krytie začne najskôr 6. deň po dátume uzatvorenia novej zmluvy. Pokračujúca nová poistná zmluva musí byť uzavretá najneskôr 1 deň pred zánikom pôvodnej zmluvy.

Generali cestovné poistenie sa platí jednorazovo a musí byť zaplatené ku dňu začiatku poistenia.

Generali cestovné poistenie a COVID

Poistenie kryje náklady súvisiace s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu. Liečebné náklady sú kryté do výšky limitov dohodnutých v poistnej zmluve. V prípade nariadenej karantény v zahraničí kryje Generali cestovné poistenie dodatočné náklady na:

 • ubytovanie do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 dní
 • dopravu do SR, prípadne susediaceho štátu, kde sa cesta začala v prípade, že nemôžete v pôvodne plánovanom termíne využiť plánovaný dopravný prostriedok (max. 1 000 EUR)

Generali poistenie storna sa pri COVID vzťahuje aj na karanténu a zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku). Uvedené platí aj pre spolupoistené osoby.

Zložky cestovného poistenia Generali

Základnou zložkou poistenia je krytie liečebných nákladov. Generali cestovné poistenie sa predáva spolu so základnými asistenčnými službami. K poisteniu si môžete prikúpiť ďalšie pripoistenia.

Liečebné náklady

Generali cestovné poistenie slúži na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých následkom úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poistenej osoby. Môže ísť o náklady na neodkladné ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu, predpísané lieky, návštevu chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, návrat detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do vlasti podľa rozhodnutia lekára a repatriácia v prípade smrti.

Cestovné poistenie Generali kryje liečebné náklady do výšky 200 000 EUR. Ambulantné ošetrenie zubov je kryté do výšky 150 EUR na jednu poistnú udalosť, maximálne 300 EUR za celé obdobie poistenia. Doprava a ubytovanie príbuzného, prípadne opatrovníka neplnoletej osoby, je hradená do sumy 1 400 EUR. Doprava neplnoletých osôb do miesta bydliska a cesta ich opatrovníka je hradená do sumy 1 700 EUR.

Ak je hospitalizácia dlhšia ako 3 dni, poistenie hradí aj denné nemocničné dávky vo výške 17 EUR / deň. Nemocničné dávky sa vyplácajú maximálne po dobu 30 dní.

Úraz

Generali úrazové poistenie kryje pri ceste do zahraničia trvalé následky úrazu (do výšky 10 000 EUR) a smrť v dôsledku úrazu do 1 roka od poistnej udalosti (do výšky 5 000 EUR). Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne, ktoré sú súčasťou poistenia. Poistné plnenie je splatné pri stupni trvalých následkom vyššom ako 10 %.

Batožina a doklady

Generali poistenie batožiny kryje veci osobnej potreby (do sumy 1 000 EUR) a náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (do výšky 350 EUR). Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie.

Poistenie kryje aj náklady vynaložené na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou. Maximálny limit nákupu je 100 EUR.

Generali cestovné poistenie s pripoistením batožiny kryje aj náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze (poistná suma 350 EUR). Do finančnej núdze sa môžete dostať následkom straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia platobných prostriedkov určených na cestu.

Zodpovednosť za škodu

Generali poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody inej osobe na živote, zdraví alebo veci. Limitom poistného plnenia je suma 50 000 EUR.

Pátranie a záchrana

Poistenie kryje náklady na záchrannú činnosť vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života, maximálne však do výšky 7 000 EUR. Ide o náklady jednak na samotnú záchrannú činnosť ako aj na prepravu do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom.

Storno

Generali poistenie storna sa uzatvára pre prípad zrušenia zájazdu alebo inej cestovnej služby, napr. cestovného lístka, letenky, hotelového pobytu a podobne. Poistenie začína uzatvorením cestovného poistenia do zahraničia a končí nastúpením na cestu. Spoluúčasť pri poistení je vo výške 5 %.

Súčasťou Generali poistenia storna je aj poistenie prerušenia cesty, ktoré začína nastúpením na cestu a končí najneskôr rezervovaným koncom cesty. Predmetom poistenia je náhrada uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu pri jej prerušení do výšky 500 EUR.

Dôvodom stornovania služby alebo predčasného návratu môžu byť napríklad vážne akútne ochorenie alebo úraz, hospitalizácia, smrť, značná škoda na majetku a podobne.

Generali poistenie storna kryje aj zmeškanie dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti (do výšky 100 EUR). Dôvodom zmeškania môže byť úraz, dopravná nehoda, technická porucha alebo meškanie použitého verejného dopravného prostriedku.

Predmetom poistenia pri oneskorenom návrate do vlasti sú náklady na taxík do miesta bydliska alebo náklady na ubytovanie a stravovanie.