Allianz cestovné poistenie

Allianz cestovné poistenie ponúka krytie liečebných nákladov v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti v neobmedzenej výške (100 000 EUR pri teroristickom čine). Súčasťou poistenia sú aj Allianz asistenčné služby.

Cestovné poistenie Allianz môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet buď ako krátkodobé (max. na 90 dní) alebo celoročné s neobmedzeným počtom výjazdov (jeden výjazd max. 90 dní).

K liečebným nákladom si môžete pripoistiť:

 • batožinu (1 500 EUR, 3 000 EUR s pripoistením batožiny extra)
 • zodpovednosť za škodu (200 000 EUR)
 • úraz (20 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 10 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • storno zájazdu (vrátane poistenia nevyužitej cesty)
 • náklady na záchrannú činnosť (16 600 EUR)
 • rizikové športy

Poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny a doplnkových asistenčných služieb je poskytované ako fixný balík poistení, nie je ich teda možné uzatvoriť samostatne.

Ako uzatvorím cestovné poistenie Allianz online?

Allianz poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia viacerých poisťovní na trhu vrátane vybraných pripoistení.

(v EUR, 1 deň) Európa svet fixný balík záchrana riziko storno storno špeciál
dospelá osoba (16+) 1,21 2,51 0,52 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*
dieťa (0-15 rokov) 0,62 1,24 0,29 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*

*PS (poistná suma) = cena cestovnej služby, napr. zájazd, letenka, ubytovanie a pod.

Platnosť cestovného poistenia Allianz

Pri uzatvorení poistenia vám príde návrh poistnej zmluvy, ktorý sa momentom zaplatenia stáva poistnou zmluvou. Allianz cestovné poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako momentom zaplatenia poistného. Platnosť návrhu je do dňa začiatku poistenia.

V prípade, že poistenie začína v deň uzatvárania zmluvy, poistenie začína platiť okamihom zaplatenia, nie však skôr ako 3 hodiny od uzatvorenia poistenia.

Ak sa počas uzatvárania zmluvy už nachádzate v zahraničí a poistenie nenadväzuje na už existujúce cestovné poistenie Allianz, nové poistenie začína platiť až o 6 dní.

Poistenie storna začína dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, nie však skôr, ako je zaplatené poistné. Poistenie končí dňom uvedeným v zmluve ako začiatok poistenia, je teda platné do začiatku vašej cesty.

Poistné za cestovné poistenie Allianz sa platí jednorazovo za celú dobu poistenia.

Allianz cestovné poistenie a COVID

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu, vďaka ktorému uhradí:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID 19, a to do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény musíte preukázať príslušným dokladom.

Poistenie storna je rozšírené aj o karanténu.

Zložky cestovného poistenia Allianz

Krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie Allianz kryje liečebné náklady v zahraničí. Najčastejšími pripoisteniami sú poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a storno poplatkov. Úraz, batožina a zodpovednosť tvoria Allianz fixný balík a nie je ich teda možné uzatvoriť samostatne.

Liečebné náklady

Allianz poistenie liečebných nákladov kryje nevyhnutné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti v neobmedzenej výške. To platí aj pre krátkodobé aj pre celoročné poistenie. Poistné plnenie pri teroristickom čine je limitované sumou 100 000 EUR.

Poistnou udalosťou je teda zmena zdravotného stavu, ktorá nastala počas cesty.

Batožina

Allianz poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež. Za batožinu sa považujú osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby. Okrem základného poistenia, ktoré je súčasťou fixného balíka, si môžete uzatvoriť aj pripoistenie batožiny extra s vyššími limitmi poistného krytia.

Batožina je poistená na sumu 1 500 EUR (3 000 EUR pre pripoistenie extra), limit na jednu vec nie je stanovený. Cennosti, športové vybavenie, elektronické a optické prístroje sú poistené na sumu 750 EUR (1 500 EUR pri pripoistení extra). Cestovné doklady sú poistené do maximálnej sumy 335 EUR. V prípade krádeže vecí z motorového vozidla je limit plnenia 500 EUR, pri pripoistení extra 700 EUR.

Úraz

Allianz úrazové poistenie sa vzťahuje na trvalé následky úrazu (20 000 EUR) alebo smrť v dôsledku úrazu (10 000 EUR) a hospitalizáciu počas poistenej cesty. Rozsah trvalých následkov sa stanovuje podľa oceňovacích tabuliek poisťovne v percentách.

V prípade hospitalizácie je poistné plnenie vo forme denného odškodného, maximálne však za počet dní, koľko trvalo poistenie.

Zodpovednosť za škodu

Allianz poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody v zahraničí niekomu inému na zdraví alebo majetku. V prípade, že počas svojej cesty spôsobíte niekomu škodu, poisťovňa za vás uvedenú škodu uhradí do výšky maximálne 200 000 EUR. Spoluúčasť je vo výške 5 %, minimálne 50 EUR, maximálne 350 EUR.

Súčasťou poistenia je aj právna ochrana pred neoprávnene vznesenými nárokmi na úhradu škody. Poisťovňa uhradí aj náklady občianskeho súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania nárokov.

Storno

Allianz poistenie storna je dôležitým pripoistením v prípade, že cestujete do zahraničia s cestovnou kanceláriou, sami ste si kupovali letenku, cestovný lístok, ubytovanie alebo inú službu v zahraničí. Vďaka tomuto poisteniu si môžete znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu do zahraničia nenastúpite.

Poistenie musíte uzatvoriť najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade sa na poistenie uplatňuje čakacia doba v dĺžke 14 dní, tzn. že počas tohto obdobia nie ste poistený.

Spoluúčasť je vo výške 10 % okrem prípadu, keď je zrušenie z dôvodu smrti poisteného, blízkej alebo spolucestujúcej osoby. V tom prípade je plnenie bez spoluúčasti.

Záchranná činnosť v horách

Allianz poistenie do hôr kryje náklady záchrannej služby na záchrannú činnosť do výšky 16 600 EUR. Poisťovňa za vás uhradí náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby a náklady na prepravu do ubytovacieho zariadenia.

Cestovné poistenie Allianz a konkurencia

Allianz cestovné poistenie vám naša online kalkulačka porovná aj s poistením od AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škody na zdraví a majetku a pre trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si aj porovnanie pre celoročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000