Allianz cestovné poistenie

Allianz cestovné poistenie ponúka krytie liečebných nákladov v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti v neobmedzenej výške (100 000 EUR pri teroristickom čine). Súčasťou poistenia sú aj Allianz asistenčné služby.

Cestovné poistenie môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo celý svet buď ako krátkodobé (max. na 90 dní) alebo celoročné s neobmedzeným počtom výjazdov. Allianz celoročné cestovné poistenie kryje prvých 90 dní takejto cesty.

Allianz poistenie liečebných nákladov v zahraničí si môžete rozšíriť o poistenie:

Allianz cestovné poistenie ponúka poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny a doplnkových asistenčných služieb ako fixný balík poistení, nie je ich teda možné uzatvoriť samostatne.

Ako uzatvorím Allianz cestovné poistenie online?

Allianz poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane pripoistení viacerých poisťovní na jednom mieste. Uzatvoriť si môžete krátkodobé, ako aj Allianz celoročné cestovné poistenie.

(v EUR, 1 deň) Európa svet fixný balík záchrana riziko storno storno špeciál
dospelá osoba (16+) 1,21 2,51 0,52 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*
dieťa (0-15 rokov) 0,62 1,24 0,29 0,66 +100 % 2,926 % z PS* 3,686 % z PS*

*PS (poistná suma) = cena cestovnej služby, napr. zájazd, letenka, ubytovanie a pod.

Platnosť cestovného poistenia Allianz

Pri uzatvorení poistenia vám príde návrh poistnej zmluvy, ktorý sa momentom zaplatenia stáva poistnou zmluvou. Allianz cestovné poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako momentom zaplatenia poistného. Platnosť návrhu je do dňa začiatku poistenia.

V prípade, že poistenie začína v deň uzatvárania zmluvy, Allianz cestovné poistenie začína platiť okamihom zaplatenia, nie však skôr ako 3 hodiny od uzatvorenia poistenia.

Ak sa počas uzatvárania zmluvy už nachádzate v zahraničí a poistenie nenadväzuje na už existujúce cestovné poistenie Allianz, nové poistenie začína platiť až o 6 dní.

Poistenie stornovacích poplatkov začína dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, nie však skôr, ako je zaplatené poistné. Poistenie končí dňom uvedeným v zmluve ako začiatok poistenia, je teda platné do začiatku vašej cesty.

Poistné za Allianz cestovné poistenie sa platí jednorazovo za celú dobu poistenia.

Allianz cestovné poistenie a COVID

Poisťovňa poskytuje krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu. Allianz cestovné poistenie vďaka nemu uhradí:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID 19, a to do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény musíte preukázať príslušným dokladom.

Allianz poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Cestovné poistenie Allianz kryje nevyhnutné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti v neobmedzenej výške. Poistnou udalosťou je teda zmena zdravotného stavu, ktorá nastala počas cesty. Neobmedzené krytie platí aj pre krátkodobé aj pre Allianz celoročné cestovné poistenie. Poistné plnenie pri teroristickom čine je limitované sumou 100 000 EUR.

Rozsah poistenia

Allianz cestovné poistenie s poistením liečebných nákladov v zahraničí sa vzťahuje na:

 • zdravotnú starostlivosť v dôsledku náhlej zmeny zdravotného stavu vrátane liekov na lekársky predpis
 • hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení vrátane lekárskych výkonov a všeobecných nemocničných služieb
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia k akútnemu ošetreniu alebo vyšetreniu a cestu späť do miesta pobytu
 • operáciu vrátane vedľajších operačných nákladov
 • zubno-lekársku starostlivosť z dôvodu akútneho ošetrenia na zamedzenie bolesti (limit 335 EUR)
 • obstaranie, opravu prípadne zaslanie náhradnej zdravotnej pomôcky (dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky) poškodenej alebo zničenej v dôsledku úrazu (limit 170 EUR)
 • repatriáciu pri nemožnosti použiť pôvodne plánovaný spôsob prepravy vrátane prepravy sprevádzajúcej osoby
 • ubytovanie jednej osoby na maximálne 10 nocí vrátane prepravy do SR (aj zo SR) ak hospitalizácia trvá viac ako 7 dní a nie je možná repatriácia. V prípade hospitalizovanej osoby mladšej ako 15 rokov ubytovanie od prvého dňa. (limit 1 200 EUR, z toho ubytovanie max. 100 EUR / deň)
 • záchrannú činnosť vynaloženú v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením
 • repatriáciu telesných pozostatkov
 • prepravu blízkych osôb v prípade smrti poistenej osoby, ak sa nemôže použiť pôvodný spôsob dopravy

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. Allianz cestovné poistenie nekryje napríklad škody:

 • úmyselne spôsobené alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu
 • spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo ktorých vznik bolo možné predpokladať
 • vzniknuté v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok
 • spôsobené následkom duševných porúch a chorôb alebo zmien psychického stavu
 • v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania, samovraždy alebo pokusu o samovraždu a ich následkov
 • spôsobené rizikovým športom alebo činnosťou, pokiaľ nemáte uzavreté aj rizikové poistenie

Allianz poistenie liečebných nákladov takisto nekryje náklady:

 • v súvislosti s plánovanou zdravotnou starostlivosťou, operáciou alebo hospitalizáciou
 • vynaložené bez súhlasu poisťovne s výnimkou bezodkladnej ambulantnej alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu
 • na ošetrenie, vyšetrenie alebo liečbu nevyplývajúcu z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
 • spojené s liečbou akútnych chorôb pretrvávajúcich v čase začiatku cesty
 • spojené s liečbou ochorení a poúrazových stavov, ktoré existovali v čase uzatvorenia zmluvy
 • na liečbu duševných ochorení s výnimkou akútnych reaktívnych stavov vyvolaných objektívnou udalosťou
 • spôsobené rizikovým tehotenstvom indikovaným pred začiatkom cesty a zámerným ukončením tehotenstva
 • vynaložené z dôvodu tehotenstva vzniknuté po ukončení 26. týždňa vrátane pôrodu a jeho komplikácií
 • spojené s umelým oplodnením, liečbou sterility, tehotenskými testami a spojené s antikoncepciou
 • vzniknuté liečením sexuálne prenosných chorôb, HIV, AIDS
 • spojené s liečbou v kúpeľoch, sanatóriách, liečebniach, zotavovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných, rehabilitačných alebo fyzioterapeutických procedúr
 • na kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie, preventívne prehliadky a očkovanie, zubné ošetrenie okrem akútnej bolesti
 • liečbu abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach
 • vzniknuté vedomým nedodržiavaním pokynov ošetrujúceho lekára, nepožitím alebo nesprávnym požívaním liekov
 • za nadštandardné nemocničné služby
 • na zakúpenie liekov používaných už pred nástupom na cestu
 • na doplnkové výživové a posilňujúce preparáty, vitamíny

Allianz poistenie batožiny

Allianz cestovné poistenie s pripoistením batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež. Za batožinu sa považujú osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby.

Poisťuje sa pre prípad:

 • krádeže vlámaním alebo lúpeže
 • poškodenia, zničenia alebo straty v dôsledku živelnej udalosti
 • poškodenia, zničenia alebo straty z dôvodu ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia, ktoré si vyžiadali bezodkladné lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie

Ak vaše Allianz cestovné poistenie obsahuje aj rizikové pripoistenie, uvedené sa vzťahuje aj na príslušné športové potreby vrátane poľovnej a športovej zbrane a streliva k nim.

Osobné veci máte navyše poistené aj pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty v dôsledku dopravnej nehody a pre prípad straty celej batožiny pri preprave dopravcom.

Okrem základného poistenia batožiny, ktoré je súčasťou fixného balíka spolu s poistením úrazu a zodpovednosti, si môžete uzatvoriť aj pripoistenie batožiny extra s vyššími limitmi poistného krytia. Poistenie batožiny extra si nemôžete uzatvoriť pre Allianz celoročné cestovné poistenie.

Allianz cestovné poistenie kryje batožinu na sumu 1 500 EUR, v prípade pripoistenia batožiny extra na 3 000 EUR. Limit na jednu vec nie je stanovený. Cennosti, športové vybavenie, elektronické a optické prístroje sa poisťujú na sumu 750 EUR, pri pripoistení extra na 1 500 EUR. Cestovné doklady máte poistené do maximálnej sumy 335 EUR. V prípade krádeže vecí z motorového vozidla je limit plnenia 500 EUR, pri pripoistení extra 700 EUR.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia sa pozrite aj na výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady za vzniknuté škody. Allianz cestovné poistenie v rámci poistenia batožiny nekryje napríklad škody:

 • úmyselne spôsobené alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu
 • spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo ktorých vznik sa dal predpokladať
 • vzniknuté v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok
 • spôsobené následkom duševných porúch a chorôb alebo zmien psychického stavu
 • v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania, samovraždy alebo pokusu o samovraždu a ich následkov
 • spôsobené rizikovým športom alebo činnosťou, pokiaľ nemáte uzavreté aj rizikové poistenie

Allianz poistenie batožiny sa nevzťahuje napríklad aj na:

 • krádež batožiny ponechanej bez dohľadu, bez prekonania prekážky alebo zo stanu alebo obytného prívesu
 • vreckové krádeže
 • doklady, platobné, čipové a magnetické karty, cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti, cenné papiere, ceniny, kľúče
 • umelecké predmety, starožitnosti, veci zberateľskej hodnoty
 • okuliare, kontaktné šošovky, protézy a iné zdravotnícke prístroje a materiál okrem vozíkov pre invalidov
 • nosiče záznamov a záznamy na nich uložené
 • krádež z otvoreného nákladného priestoru motorového vozidla, neuzamknutého batožinového priestoru alebo odkladacej schránky
 • motorové alebo nemotorové vozidlá (bicykel, kolobežka, trojkolka, štvorkolka, ručný vozík, vozík pre zdravotne postihnuté osoby)
 • príslušenstvo a zariadenie motorových a nemotorových vozidiel vrátane plavidiel
 • elektronické hry, herné konzoly, zvieratá, rastliny, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje

Allianz úrazové poistenie

Allianz cestovné poistenie s pripoistením úrazu sa vzťahuje na trvalé následky úrazu (20 000 EUR) alebo smrť v dôsledku úrazu (10 000 EUR) a hospitalizáciu počas poistenej cesty (tzv. poistenie pokazenej dovolenky). Rozsah trvalých následkov sa stanovuje podľa oceňovacích tabuliek poisťovne v percentách. V prípade hospitalizácie je poistné plnenie vo forme denného odškodného, maximálne však za počet dní, koľko trvalo poistenie.

Úrazové poistenie Allianz sa nedá k liečebným nákladom pripoistiť samostatne, ale len spolu s poistením batožiny a zodpovednosti vo fixnom balíku.

Cestovné poistenie Allianz kryje aj ujmy na zdraví spôsobené:

 • lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom
 • nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze
 • kliešťom spôsobeným infekčným ochorením, zápalom mozgových blán alebo boreliózou
 • diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu

V prípade úrazu bezodkladne vyhľadajte lekára a oznámte vznik úrazu poisťovni. Riaďte sa pokynmi lekára a dbajte na to, aby nenastalo zhoršenie úrazu alebo jeho následkov. Odložte si lekársku dokumentáciu prípadne policajnú správu, ak úraz alebo smrť šetrila polícia.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia sa pozrite aj na výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. Allianz úrazové poistenie nekryje napríklad škody:

 • úmyselne spôsobené alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu
 • spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo ktorých vznik sa dal predpokladať
 • vzniknuté v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok
 • spôsobené následkom duševných porúch a chorôb alebo zmien psychického stavu
 • v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania, samovraždy alebo pokusu o samovraždu a ich následkov
 • spôsobené rizikovým športom alebo činnosťou, pokiaľ nemáte uzavreté aj rizikové poistenie

Allianz cestovné poistené nekryje takisto napríklad:

 • úrazy vzniknuté následkom duševnej poruchy, zmien psychického stavu alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom, hluchoty alebo slepoty, pokiaľ uvedené nebolo spôsobené samotným úrazom
 • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodborných zákrokov
 • úrazy osoby odkázanej na trvalú opateru a duševne chorej osoby
 • úrazy, ktoré spôsobia smrť osoby vo veku 71 rokov a viac
 • otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných látok
 • vznik a zhoršenie prietrží, nádorov, aseptických zápalov, náhle platničkové syndrómy, náhle cievne príhody a odlupovanie sietnice
 • infekčné choroby, zhoršenie choroby následkom úrazu
 • telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením, patologické zlomeniny

Allianz poistenie zodpovednosti

Allianz cestovné poistenie s pripoistením zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody v zahraničí niekomu inému na zdraví alebo majetku. V prípade, že počas svojej cesty spôsobíte druhej osobe škodu, poisťovňa za vás uvedenú škodu uhradí do výšky maximálne 200 000 EUR. Spoluúčasť je vo výške 5 %, minimálne 50 EUR, maximálne 350 EUR.

Súčasťou poistenia je aj právna ochrana pred neoprávnene vznesenými nárokmi na úhradu škody. Allianz cestovné poistenie kryje aj náklady občianskeho súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania nárokov.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia sa pozrite aj na výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady za vzniknuté škody. Allianz cestovné poistenie s pripoistením zodpovednosti nekryje napríklad škody:

 • úmyselne spôsobené alebo proti právnym predpisom navštíveného štátu
 • spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo ktorých vznik sa dal predpokladať
 • vzniknuté v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok
 • spôsobené následkom duševných porúch a chorôb alebo zmien psychického stavu
 • v dôsledku úmyselného sebapoškodzovania, samovraždy alebo pokusu o samovraždu a ich následkov
 • spôsobené rizikovým športom alebo činnosťou, pokiaľ nemáte uzavreté aj rizikové poistenie

Poistenie sa nevzťahuje napríklad aj na škody:

 • spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • spôsobené zamestnávateľovi
 • uznané nad rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • spolucestujúcim alebo blízkym osobám, členom spoločnej domácnosti
 • na prevzatých, vypožičaných alebo prenajatých veciach
 • spôsobené nemotorovým vozidlom, držbou alebo používaním zbrane
 • na klenotoch alebo iných veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty
 • spôsobené zvieraťom, za ktoré zodpovedáte
 • na životnom prostredí
 • spôsobené prenosom sexuálnych chorôb a vírusu HIV

Poistený nie je ani ušlý zisk, pokuty, peňažné tresty a sankčné náhrady.

Allianz poistenie do hôr

Ak plánujete počas svojej dovolenky v zahraničí aj výlety do hôr, malo by vaše Allianz cestovné poistenie obsahovať aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť. V prípade potreby pomoci vám Allianz poistenie do hôr môže ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Poistenie na hory Allianz kryje náklady záchrannej služby na záchrannú činnosť do výšky 16 600 EUR. Poisťovňa za vás uhradí náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby a náklady na prepravu do ubytovacieho zariadenia.

Allianz cestovné poistenie s pripoistením na hory nekryje:

 • škody z dôvodu hrubého a vedomého porušenia bezpečnostných alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a usmernení horskej alebo záchrannej služby
 • úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany života a zdravia vrátane zbytočnej záchrannej činnosti
 • náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania športov a činností zaradených do rizikovej skupiny, ak v zmluve nemáte dohodnuté inak
 • náklady vynaložené v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením

Allianz poistenie storna

Poistenie je dôležitým pripoistením v prípade, že cestujete do zahraničia s cestovnou kanceláriou, sami ste si kupovali letenky, cestovné lístky, ubytovanie alebo inú službu v zahraničí. Allianz cestovné poistenie s poistením storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu do zahraničia nenastúpite.

Poistenie musíte uzatvoriť najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade sa na poistenie uplatňuje čakacia doba v dĺžke 14 dní. Počas tohto obdobia nie ste teda poistený.

Allianz cestovné poistenie vám ponúka základné poistenie storno poplatkov a poistenie storno špeciál. Súčasťou poistenia je aj poistenie nevyužitej cesty. Poistenie storna sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10 % okrem prípadu, keď je zrušenie z dôvodu smrti poisteného, blízkej alebo spolucestujúcej osoby. V tom prípade je plnenie bez spoluúčasti.

Dôvody zrušenia cestovnej služby

Allianz storno poistenie kryje náklady, ktoré vám vznikli vyúčtovaním storno poplatkov poskytovateľom služby. Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby. Dôvodom môže byť:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz poistenej osoby, spolucestujúceho alebo blízkej osoby vyžadujúce domáce liečenie alebo hospitalizáciu
 • nariadená karanténa pri vystavení nákazlivej choroby, ak táto nekončí pred dňom odchodu do zahraničia
 • tehotenstvo, ktoré v čase zakúpenia cestovnej služby nebolo známe
 • smrť poisteného, spolucestujúceho alebo blízkej osoby
 • značná škoda na majetku spôsobená živelnou udalosťou alebo trestným činom
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti (menej ako 3 dni pred odchodom)
 • predvolanie na vojenské cvičenie, predvolanie na súdne konanie v čase zahraničnej cesty

V prípade poistenia storno špeciál môžu byť dôvodom zrušenia cestovnej služby navyše aj:

 • výpoveď zamestnávateľom s výnimkou výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny
 • zamietnutie žiadosti o vízum z iných dôvodov ako oneskorené podanie žiadosti alebo nesplnenie formálnych náležitostí žiadosti
 • podanie návrhu na rozvod manželstva zo strany partnera
 • značná škoda na majetku (5 a menej dní pred odchodom) vodou, kvapalinou alebo parou z vodovodného, kanalizačného, vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému alebo automatických zariadení požiarnej ochrany
 • zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo SR z dôvodu dopravnej nehody
 • živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v cieľovej lokalite

Poisťovňa za vás uhradí poskytovateľovi služby náklady spojené so zrušením cesty, maximálne však do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Čo Allianz storno poistenie nekryje

Pri uzatváraní poistenia sa pozrite aj na výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady za zrušenie cestovnej služby. Allianz poistenie storna nekryje napríklad zrušenie služby z dôvodu:

 • ochorenia, úrazu alebo ich následkov, ak existovali už pred uzavretím poistnej zmluvy a neboli dodržiavané pokyny ošetrujúceho lekára
 • zámerného ukončenia tehotenstva, tehotenstva a jeho akýchkoľvek následkov a komplikácií vrátane pôrodu
 • pravidelných kontrolných zdravotných vyšetrení alebo plánovaných zdravotných zákrokov a ich následkov
 • neabsolvovania povinného očkovania
 • zhoršenia zdravotného stavu pri ochoreniach alebo po úrazoch, ktoré existovali v čase uzatvárania zmluvy a 12 mesiacov predtým vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali

Poistenie nevyužitej cesty

Súčasťou Allianz storno poistenia je aj poistenie nevyužitej cesty. Dôvodom môže byť oneskorený začiatok čerpania služby alebo jej predčasné ukončenie.

Poistné plnenie je 5 % z poistnej sumy cestovnej služby na deň, maximálne na 10 dní.

Príčinou oneskoreného nástupu je napríklad:

 • náhla zmena zdravotného stavu vyžadujúca hospitalizáciu alebo domáce liečenie
 • nariadená karanténa z dôvodu vystavenia nákazlivej chorobe
 • smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho
 • značná škoda na majetku následkom živelnej udalosti alebo trestného činu
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti

ak uvedený dôvod nastal 5 a menej dní pred začiatkom čerpania služby.

Dôvodom predčasného návratu býva napríklad:

 • náhla zmena zdravotného stavu vyžadujúca repatriáciu
 • smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho
 • značná škoda na majetku v SR následkom živelnej udalosti alebo trestného činu
 • nariadená karanténa z dôvodu vystavenia nákazlivej chorobe

Predčasný návrat musíte mať odsúhlasený poisťovňou, resp. Allianz asistenčnou službou.