Wüstenrot cestovné poistenie

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v balíkoch krytia. Základný balík tvoria liečebné náklady v zahraničí a Wüstenrot asistenčné služby. Doplnkovo môžete pripoistiť úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu.

Poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie manuálnej práce alebo rizikové športy. Pri poistení viacerých osôb na jednej zmluve Wüstenrot cestovné poistenie ponúka zvýhodnené poistenie ako rodina.

Cestovné poistenie Wüstenrot si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Limity poistného plnenia

krátkodobé celoročné
(v EUR) základ rozšírené základ rozšírené
liečebné náklady 100 000 150 000 225 000 225 000
zubné ošetrenie 400 400 400 400
dioptrické pomôcky 150 150 150 150
trvalé následky úrazu 10 000 20 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000
škoda na majetku 50 000 35 000
škoda na zdraví 100 000 100 000
batožina 800 / 1 500 1 250 / 2 000
strata dokladov 200 / 300 400 / 500

Ako uzatvorím Wüstenrot cestovné poistenie online?

Poistenie môžete uzatvoriť ako krátkodobé (maximálne 90 dní) alebo ročné pre opakované cesty do zahraničia. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najvhodnejšie. Pri výbere poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Platnosť cestovného poistenia Wüstenrot

Wüstenrot cestovné poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistné sa platí jednorazovo pred dňom začiatku poistenia.

Územná platnosť krátkodobého poistenia môže byť Európa (vrátane Turecka, Izraela, Tuniska, Kanárskych ostrovov, Maroka, Cypru a Egypta) alebo celý svet. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie sa uzatvára s územnou platnosťou pre celý svet.

Cestovné poistenie Wüstenrot a COVID

Poisťovňa Wüstenrot kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID 19 formou pripoistenia. Liečebné náklady hradí maximálne do výšky 60 000 EUR. Pripoistenie kryje aj náklady na:

  • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / deň, maximálne na 14 dní
  • dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 550 EUR / osobu

Pri poistení storna pripoistenie kryje karanténu aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

Zložky cestovného poistenia Wüstenrot

Cestovné poistenie Wüstenrot obsahuje v základnom balíku krytie liečebných nákladov spolu s asistenčnými službami. Toto poistenie si môžete rozšíriť o balík obsahujúci úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu.

Liečebné náklady

Wüstenrot cestovné poistenie sa vzťahuje na neodkladné a nevyhnutné liečenie, ktoré stabilizuje zdravotný stav tak, že je možné pokračovať v ceste alebo je možná preprava späť na územie SR. Poistnou udalosťou je úraz, akútna choroba alebo smrť poistenej osoby.

Nákladmi na neodkladné a nevyhnutné liečenie môžu byť napríklad náklady za:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane zdravotníckeho materiálu a diagnostiky
  • hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení vrátane diagnostiky, liečby, operácie, liekov, zdravotníckeho materiálu
  • stomatologické ošetrenie zubárom pri úraze alebo akútnom bolestivom ochorení zubov (limit 400 EUR)
  • nevyhnutnú a lekárom odporúčanú prepravu do najbližšieho požadovaného zdravotníckeho zariadenia, prepravu do miesta ubytovanie
  • predpísané lieky v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s výnimkou voľnopredajných liekov, nutričných preparátov a výživových doplnkov
  • kúpu alebo opravu dioptrických pomôcok, ak tieto boli zničené pri poistnej udalosti (limit 150 EUR)
  • ubytovanie, stravu a cestu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu v prípade hospitalizácie s nemožnosťou prevozu do SR, pri dospelej osobe v prípade 7 dňovej nepretržitej hospitalizácie
  • repatriácia

Wüstenrot cestovné poistenie kryje liečebné náklady do výšky 100 000 EUR. Ak si uzatvárate aj doplnkové poistenia (úraz, batožina, zodpovednosť), poistná suma je 150 000 EUR. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie kryje náklady do výšky 225 000 EUR.

Batožina a cestovné doklady

Wüstenrot poistenie batožiny sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny, vecí osobnej potreby a cestovných dokladov živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo stratou po zverení dopravcovi.

Poistná suma pre batožinu a veci osobnej potreby je 800 EUR s limitom 200 EUR na jednu vec. V prípade poistenia viacerých osôb ako rodina je poistná suma 1 500 EUR. Pri ročnom poistení je poistná suma 1 250 EUR (2 000 EUR pre poistenie ako rodina) s limitom na jednu vec 350 EUR.

Krádež batožiny z motorového vozidla má limit 500 EUR, resp. 175 EUR na jednu vec.

Cestovnými dokladmi sú pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz a technický preukaz vozidla. Wüstenrot poistenie cestovných dokladov kryje náklady do výšky 200 EUR (300 EUR pre poistenie viacerých osôb ako rodina) súvisiace s vybavovaním náhradných dokladov. Môže ísť o prepravu, nevyhnutné ubytovanie a poplatky.

Wüstenrot celoročné cestovné poistenie má limit poistného plnenia pri cestovných dokladoch 400 EUR (500 EUR pri poistení rodina).

Úraz

Wüstenrot úrazové poistenie zahŕňa trvalé následky úrazu dosahujúce najmenej 40 % a smrť následkom úrazu. Stupeň trvalých následkov sa určuje na základe oceňovacích tabuliek.

Trvalé následky sú kryté do výšky 10 000 EUR pre krátkodobé a 20 000 EUR pre ročné poistenie. Limit poistného plnenia pre prípad smrti následkom úrazu je 5 000 EUR pri krátkodobom a 10 000 EUR pri celoročnom poistení.

Zodpovednosť za škodu

Wüstenrot cestovné poistenie s poistením zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na zdraví, živote alebo poškodením, zničením alebo stratou veci.

Škody na zdraví sú kryté do výšky 100 000 EUR a škody na majetku do výšky 50 000 EUR (35 000 EUR pri ročnom poistení). Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti je vo výške 150 EUR.