Wüstenrot cestovné poistenie

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v balíkoch krytia. Základný balík (S a Basic) tvoria liečebné náklady v zahraničí a Wüstenrot asistenčné služby. Doplnkovo si môžete pripoistiť storno, úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu, chronické choroby a covid.

Poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie manuálnej práce alebo rizikové športy. Pri poistení viacerých osôb na jednej zmluve ponúka Wüstenrot cestovné poistenie zvýhodnené poistenie ako rodina.

Cestovné poistenie Wüstenrot si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie. Je určené pre osoby do veku 75 rokov.

Limity poistného plnenia

krátkodobé celoročné
(v EUR) Balík S Balík M Basic Intermediate Prestige
liečebné náklady 100 000 150 000 225 000 225 000 225 000
zubné ošetrenie 400 400 400 400 400
dioptrické pomôcky 150 150 150 150 150
trvalé následky úrazu 10 000 20 000 30 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000 15 000
škoda na majetku 50 000 35 000 50 000
škoda na zdraví 100 000 100 000 150 000
batožina 800 / 1 500 1 250 / 2 000 2 500 / 3 500
strata dokladov 200 / 300 400 / 500 400 / 500

Ako uzatvorím Wüstenrot cestovné poistenie online?

Poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé (maximálne 90 dní) alebo ročné pre opakované cesty do zahraničia. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a vzťahuje sa na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najvhodnejšie. Pri výbere poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Platnosť cestovného poistenia Wüstenrot

Wüstenrot cestovné poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistné sa platí jednorazovo pred dňom začiatku poistenia.

Územná platnosť krátkodobého poistenia môže byť Európa (vrátane Turecka, Izraela, Tuniska, Kanárskych ostrovov, Maroka, Cypru a Egypta) alebo celý svet. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie sa uzatvára s územnou platnosťou pre celý svet.

Zložky cestovného poistenia Wüstenrot

Cestovné poistenie Wüstenrot obsahuje v základnom balíku krytie liečebných nákladov spolu s asistenčnými službami. Toto poistenie si môžete rozšíriť o balík obsahujúci úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu. Doplnkovo si môžete pripoistiť storno, chronické choroby a covid.

Liečebné náklady

Wüstenrot cestovné poistenie sa vzťahuje na neodkladné a nevyhnutné liečenie, ktoré stabilizuje zdravotný stav tak, že je možné pokračovať v ceste alebo je možná preprava späť na územie SR. Poistnou udalosťou je úraz, akútna choroba alebo smrť poistenej osoby.

Nákladmi na neodkladné a nevyhnutné liečenie môžu byť napríklad náklady za:

 • ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane zdravotníckeho materiálu a diagnostiky
 • hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení vrátane diagnostiky, liečby, operácie, liekov, zdravotníckeho materiálu
 • stomatologické ošetrenie zubárom pri úraze alebo akútnom bolestivom ochorení zubov (limit 400 EUR)
 • nevyhnutnú a lekárom odporúčanú prepravu do najbližšieho požadovaného zdravotníckeho zariadenia, prepravu do miesta ubytovania
 • predpísané lieky v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s výnimkou voľnopredajných liekov, nutričných preparátov a výživových doplnkov
 • kúpu alebo opravu dioptrických pomôcok, ak tieto boli zničené pri poistnej udalosti (limit 150 EUR)
 • ubytovanie, stravu a cestu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu v prípade hospitalizácie s nemožnosťou prevozu do SR, pri dospelej osobe v prípade 7 dňovej nepretržitej hospitalizácie
 • repatriácia

Wüstenrot cestovné poistenie kryje liečebné náklady do výšky 100 000 EUR. Ak si uzatvárate aj doplnkové poistenia (úraz, batožina, zodpovednosť), poistná suma je 150 000 EUR. Wüstenrot celoročné cestovné poistenie kryje náklady do výšky 225 000 EUR.

Batožina a cestovné doklady

Wüstenrot poistenie batožiny sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny, vecí osobnej potreby a cestovných dokladov živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo stratou po zverení dopravcovi prípadne do úschovy.

Poistná suma pre batožinu a veci osobnej potreby je 800 EUR s limitom 200 EUR na jednu vec. V prípade poistenia viacerých osôb ako rodina je poistná suma 1 500 EUR. Pri ročnom poistení je v balíku Intermediate poistná suma 1 250 EUR (2 000 EUR pre poistenie ako rodina) s limitom na jednu vec 350 EUR. Balík Prestige kryje do výšky 2 500 EUR, pri rodine do výšky 3 500 EUR.

Krádež batožiny z motorového vozidla má limit 500 EUR, resp. 175 EUR na jednu vec.

Cestovnými dokladmi sú pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz a technický preukaz vozidla. Wüstenrot poistenie cestovných dokladov kryje náklady do výšky 200 EUR (300 EUR pre poistenie viacerých osôb ako rodina) súvisiace s vybavovaním náhradných dokladov. Môže ísť o prepravu, nevyhnutné ubytovanie a poplatky.

Wüstenrot celoročné cestovné poistenie má limit poistného plnenia pri cestovných dokladoch 400 EUR (500 EUR pri poistení rodina).

Poistenie batožiny sa nevzťahuje na:

 • peniaze, platobné karty, letenky, cestovné lístky, vkladné knižky, šeky, cenné papiere, ceniny
 • drahé kovy a výrobky z nich, šperky, zbierky, starožitnosti, umelecké predmety, veci osobitnej historickej alebo kultúrnej hodnoty
 • fotoaparáty, kamery, mobilné telefóny, tablety, počítače, audiovizuálnu techniku, nosiče záznamov a údaje na nich, drony
 • veci slúžiace na podnikanie alebo výkon povolania, plány, projekty
 • motorové vozidlá, prívesy, lode, iné dopravné prostriedky
 • športovú výstroj pre profesionálne športové aktivity
 • zbrane, strelilo
 • zvieratá

Úraz

Wüstenrot úrazové poistenie zahŕňa trvalé následky úrazu dosahujúce najmenej 40 % a smrť následkom úrazu. Stupeň trvalých následkov sa určuje na základe oceňovacích tabuliek, maximálne do výšky 100 %.

Trvalé následky sú kryté do výšky 10 000 EUR pre krátkodobé poistenie, 20 000 EUR pre ročné poistenie v balíku Intermediate a 30 000 EUR v balíku Prestige. Limit poistného plnenia pre prípad smrti následkom úrazu je 5 000 EUR pri krátkodobom a 10 000 EUR resp. 15 000 EUR pri celoročnom poistení.

Zodpovednosť za škodu

Wüstenrot cestovné poistenie s poistením zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na zdraví, živote alebo poškodením, zničením alebo stratou veci.

Škody na zdraví sú kryté do výšky 100 000 EUR (150 000 EUR pri balíku Prestige) a škody na majetku do výšky 50 000 EUR (35 000 EUR pri ročnom poistení Intermediate, 50 000 EUR pri balíku Prestige). Spoluúčasť pri poistení zodpovednosti je vo výške 150 EUR.

Poistenie zodpovednosti nekryje škody spôsobené rodinným príslušníkom, prevádzkou motorového vozidla a zamestnávateľovi, ušlý zisk, pokuty a iné sankcie, platby, náklady právneho zastúpenie, súdne poplatky. Poistené takisto nie sú škody spôsobené zvieraťom, za ktoré zodpovedáte, škody na požičaných a prenajatých veciach či životnom prostredí alebo spôsobené držbou alebo použitím zbrane.

Storno

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie storna. Uzatvoriť si ho môžete minimálne 20 dní pred odchodom do zahraničia, avšak najneskôr v deň, kedy zaplatíte prvú splátku cestovnej služby.

Poistenie predčasného návratu a poistenie nevyužitej dovolenky nie sú súčasťou poistenia.

Wüstenrot poistenie storna si v krátkodobom poistení môžete uzatvoriť od 500 EUR do 10 000 EUR so spoluúčasťou 20 %, v celoročnom (balík Prestige) je poistná suma 1 500 EUR na osobu. Pri poistení rodiny je limit plnenia 2 000 EUR. Spoluúčasť pri ročnom poistení je 10 %.