AXA cestovné poistenie

AXA cestovné poistenie môžete uzatvoriť online v troch rôznych kombináciách. Základom je poistenie liečebných nákladov v zahraničí spolu s asistenčnými službami (AXA Reference).

Ak máte záujem o pripoistenia, k dispozícii sú vám 2 ďalšie balíky. Odlišujú sa rozsahom poistenia a limitmi poistného plnenia. Okrem liečebných nákladov poisťujú aj úraz, zodpovednosť za škodu, batožinu a právnu ochranu. Najvyšší balík AXA Excelent navyše obsahuje poistenie domácich miláčikov a cestovania lietadlom.

Prikúpiť si môžete aj poistenie storna cesty, rizikových športov, práce alebo štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie a chronických ochorení.

Cestovné poistenie AXA si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Limity poistného plnenia pre AXA Excelent, Komfort a Reference

(v EUR) AXA Reference AXA Komfort AXA Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 20 000 000
zubné ošetrenie 200 400 500
trvalé následky úrazu 20 000 40 000
smrť následkom úrazu 10 000 20 000
škoda na majetku 20 000 125 000
škoda na zdraví 40 000 250 000
ušlý zisk 35 000
batožina 750 1 500
strata dokladov 160 160

Ako uzatvorím AXA cestovné poistenie online?

Cestovné poistenie AXA môžete uzatvoriť ako krátkodobé, jednorazové alebo ako ročné poistenie. AXA celoročné cestovné poistenie slúži na opakované cesty do zahraničia, pričom poistenie sa vzťahuje na prvých 90 dní každého pobytu v zahraničí.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najvýhodnejšie. Pri výbere poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Platnosť cestovného poistenia od AXA Assistance

AXA poistenie možete uzatvoriť iba pred odjazdom zo Slovenskej republiky. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň počiatku poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného v zmluve ako deň konca poistenia. Ak vaše AXA cestovné poistenie do zahraničia začína v deň uzatvorenia zmluvy, poistenie začne platiť najskôr po uplynutí 4 hodín od uzatvorenia poistenia. Poistná zmluva je uzatvorená zaplatením poistného.

V prípade, že z dôvodu štrajku dopravcu, teroristického činu alebo živelnej udalosti zostanete v zahraničí, doba poistenia sa vám predlžuje o dobu nevyhnutnú pre váš návrat do SR.

AXA poistenie storna vzniká okamihom zaplatenia poistného a trvá do momentu nástupu na cestu. Poistenie predčasného návratu začína dňom začiatku poistenia a končí návratom do SR.

AXA cestovné poistenie a COVID

Poisťovňa AXA poskytuje krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID 19 ako súčasť základného poistenia. Poisťovňa uhradí:

  • liečebné náklady v nerizikových krajinách do výšky dohodnutej v poistnej zmluve, v rizikových krajinách iba vo variante AXA Excelent do výšky 1 mil. EUR
  • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
    • náklady na náhradné ubytovanie a stravu po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (na osobu max. 500 EUR, 600 EUR pre Excelent)
    • náklady na návrat domov po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok (500 EUR, 600 EUR pre Excelent)

Spoluúčasť je vo výške 20 %. AXA poistenie storna je rozšírené aj o karanténu.

AXA asistenčné služby

V prípade škodovej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť. AXA asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2066 4229.

Zložky cestovného poistenia AXA

Základom krátkodobého aj ročného poistenia je krytie liečebných nákladov. Najčastejšie sa AXA poistenie rozširuje o krytie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a storno.

Liečebné náklady

AXA poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na náhle akútne ochorenie alebo úraz vyžadujúce nutné a neodkladné liečenie. Z poistenia sa hradia nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov.

Pri  samostatnom poistení liečebných nákladov (AXA Reference) je limit poistného plnenia 100 000 EUR. V kombinácii s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu (AXA Komfort) je poistná suma pre liečebné náklady 200 000 EUR. Balík AXA Excelent má limit poistného plnenia 20 000 000 EUR.

Batožina

AXA poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo odcudzenie v súvislosti so živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo po úraze.

Celkový limit poistného plnenia je 750 EUR (1 500 EUR pre AXA Excelent), limit na jednu vec je 375 EUR (750 EUR pre AXA Excelent).

Poistená je takisto strata alebo odcudzenie osobných dokladov do výšky 160 EUR.

Úraz

AXA úrazové poistenie sa vzťahuje na úrazy počas cesty v zahraničí, ktorých následkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby.

Trvalé následky sa hodnotia po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po troch rokoch. Stupeň trvalých následkov sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek. Poistné plnenie sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 10 % trvalého poškodenia.

Trvalé následky sú poistené do výšky 20 000 EUR (40 000 EUR pre AXA Excelent). Smrť následkom úrazu je poistená do výšky 10 000 EUR (20 000 EUR pre AXA Excelent).

Zodpovednosť za škodu

AXA poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, zničenie alebo strata) a za ktorú podľa právnych predpisov zodpovedáte. Pri poistení AXA Excelent sa poistenie vzťahuje aj na ušlý zisk poškodeného.

Škody na zdraví sú kryté do výšky 40 000 EUR (250 000 EUR pre AXA Excelent) a na majetku do výšky 20 000 EUR (125 000 EUR pre AXA Excelent). Limit plnenia pre ušlý zisk je 35 000 EUR.

Zodpovednosť za škodu sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 200 EUR.

Storno cesty

AXA poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú zrušením plánovanej cesty alebo nutného predčasného návratu z nej. Maximálne poistné plnenie je vo výške 20 000 EUR, spoluúčasť je vo výške 10 %.

Dôvodom zrušenia cesty môže byť vážne akútne ochorenie alebo úraz, úmrtie, škody na majetku vyššie ako 8 000 EUR, strata zamestnania, rozvodové konanie a podobne.

Súčasťou poistenia je aj zmeškanie odjazdu z dôvodu dopravnej nehody alebo technickej poruchy prípadne meškanie medzimestskej hromadnej dopravy.

Cestovné poistenie AXA a konkurencia

AXA cestovné poistenie vám naša online kalkulačka porovná s poistením od Allianz, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, úraz (trvalé následky, smrť) a zodpovednosť za škody na zdraví a majetku. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre celoročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000