Union cestovné poistenie

Union cestovné poistenie môžete uzatvoriť online ako krátkodobé alebo ročné. Základom poistenia do zahraničia je krytie liečebných nákladov (akútna choroba, úraz alebo úmrtie), ku ktorému si môžete pripoistiť batožinu, úraz, zodpovednosť, storno alebo záchrannú činnosť. Ak plánujete vykonávať aj športovú činnosť, myslite aj na športové poistenie.

V závislosti od toho, či si vyberiete krátkodobé alebo celoročné poistenie, si Union cestovné poistenie môžete rozšíriť aj o poistenie domáceho miláčika, dovolenkovej domácnosti, mimoriadnej situácie, nečakaného pobytu v nemocnici, asistencie pri nepojazdnom vozidle, meškania hromadného dopravného prostriedku a predčasného návratu a nečerpaných služieb.

V zahraničí sú vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni k dispozícii aj Union asistenčné služby.

Cestovné poistenie sa dá uzatvoriť s územnou platnosťou Slovensko, Česká republika, Európa alebo celý svet. Union cestovné poistenie sa v rámci Európy vzťahuje aj na Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európsku časť Ruskej federácie. Poistenie neplatí pre Slovenskú republiku, krajinu trvalého pobytu poisteného a krajinu, v ktorej má poistená osoba verejné zdravotné poistenie.

Ak sa z dôvodu úrazu, akútnej choroby, živelnej udalosti, štrajku alebo úpadku prepravcu, prípadne teroristického činu nemôžete vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne, cestovné poistenie Union sa automaticky predlžuje, avšak maximálne o 5 dní.

Union cestovné poistenie môžete uzatvoriť ako bežný turista, turista s plánom vykonávať aj rizikové športy, prípadne môžete cestovať pracovne na služobnú cestu. Nezabudnite to uviesť pri uzatváraní poistenia, aby ste počas vašej cesty boli správne poistený.

Poistenie pre Slovensko ponúka Union poistenie na hory. Základom je poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Pripoistiť si môžete úraz, batožinu, zodpovednosť, storno, dovolenkovú domácnosť a asistenciu pre nepojazdný bicykel.

Union krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie Union vám k poisteniu liečebných nákladov ponúka aj poistenie:

 • batožiny (voliteľne až do výšky 4 000 EUR, resp. 350 EUR na jednu vec) a cestovných dokladov (500 EUR)
 • zodpovednosti za škodu (300 000 EUR pre škody na zdraví, 150 000 EUR pre škody na majetku)
 • úrazu (25 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 15 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • storna (80 – 100 % storno poplatku, max. 10 000 EUR na osobu)
 • záchrannej činnosti (50 000 EUR)

Union cestovné poistenie navyše ponúka aj pripoistenie:

 • domáceho miláčika (1 000 EUR liečebné náklady, 2 000 EUR zodpovednosť)
 • dovolenkovej domácnosti (20 000 EUR)
 • nečakaného pobytu v nemocnici (20 EUR / deň pre poisteného, 10 EUR / deň pre spolucestujúcu osobu pri minimálne 3-dňovej nepretržitej hospitalizácii alebo pripútania na lôžko)
 • asistencie pre motorové vozidlo (2 500 EUR) alebo nepojazdný bicykel (400 EUR)
 • mimoriadnej situácie

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú ohraničenú dňom začiatku poistenia a dňom konca poistenia. Začína nultou hodinou a končí 24. hodinou uvedených dní. V prípade, ak si Union cestovné poistenie uzatvárate v deň vycestovania do zahraničia, poistenie začína hodinou uvedenou v poistnej zmluve.

Union celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie Union obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov (na 250 000 EUR) a asistenčných služieb aj poistenie záchrannej činnosti (na 20 000 EUR). Navyše si môžete pripoistiť:

 • batožinu (1 000 EUR, max. 350 EUR na jednu vec) a cestovné doklady (350 EUR)
 • zodpovednosť za škodu (100 000 EUR pre škody na zdraví, 35 000 EUR pre škody na majetku)
 • úraz (14 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 7 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • storno poplatky (80 – 100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)

Pripoistiť je možné aj náklady v prípade nepojazdného vozidla (500 EUR pri individuálnom poistení, 1 500 EUR pri rodinnom poistení, maximálne však 500 EUR / osobu), meškanie hromadného dopravného prostriedku (4 EUR / hod., max. 40 EUR) a predčasný návrat a nečerpané služby (cestovné náklady 500 EUR, nečerpané služby pri predčasnom návrate 1 000 EUR).

Union celoročné cestovné poistenie sa uzatvára pre osoby mladšie ako 70 rokov buď ako individuálne alebo ako rodinné. To sa vzťahuje na 2 dospelé osoby a ich deti mladšie ako 18 rokov, bez ohľadu na ich počet. Union rodinné poistenie sa týka aj detí, ktoré sa narodili počas platnosti poistenia, ak rodičia písomne oznámia meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa poisťovni.

Union poistenie môžete uzatvoriť na dobu určitú, teda 1 rok, alebo na dobu neurčitú. Pri zmluve na dobu určitú je poistenie za celé poistné obdobie splatné jednorazovo. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia.

Ako uzatvorím Union cestovné poistenie online?

Union cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť priamo pomocou kalkulačky na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Ak ste zároveň aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, čaká vás navyše zľava vo výške 30 %.

Pri uzatváraní poistenia si pozorne prečítajte podmienky poistenia, najmä výluky z poistenia, teda kedy poisťovňa nie je povinná plniť.

Cestovné poistenie Union a COVID

Union cestovné poistenie kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID 19 formou pripoistenia mimoriadnej situácie. Liečebné náklady majú limit 100 000 EUR. Pripoistenie kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 100 EUR / noc, maximálne 1 000 EUR
 • dopravu do SR po karanténe do výšky 1 000 EUR / osobu

Pri poistení storna kryje pripoistenie okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

Union poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Union poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou poistenia do zahraničia. Kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré vzniknú následkom akútnej choroby, úrazu alebo smrti poistenej osoby. Preto by malo byť súčasťou každej vašej cesty do zahraničia.

Union krátkodobé cestovné poistenie (KCP) nemá stanovený horný limit poistného plnenia, Union celoročné cestovné poistenie (CCP) má limit plnenia 250 000 EUR.

Union cestovné poistenie hradí:

 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok a materiálu
 • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas nej vrátane predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu
 • ubytovanie blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa, avšak na dobu maximálne 10 nocí (KCP: 35 EUR / noc; CCP: 50 EUR / noc)
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, resp. prepravu späť do ubytovacieho zariadenia
 • nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov, ortopedických a protetických pomôcok, ak k ich poškodeniu došlo následkom úrazu s následným ambulantným lekárskym ošetrením prípadne hospitalizáciou (100 EUR)
 • prepravu späť do vlasti, ak sa zo zdravotných dôvodov nedá použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok
 • ubytovanie s polpenziou v prípade, ak zdravotný stav neumožňuje pokračovať v plánovanej ceste ani návrat do vlasti (50 EUR / noc, max. 500 EUR)
 • ambulantné ošetrenie zubov v rozsahu nutného a neodkladného ošetrenia na odstránenie bolesti (1 zub: 100 EUR, spolu za všetky zuby max. 300 EUR)
 • náklady blízkej osoby na cestu do miesta hospitalizácie poisteného v zahraničí a na cestu späť (500 EUR)
 • náklady blízkej osoby na ubytovanie v mieste hospitalizácie poisteného, avšak na dobu maximálne 10 nocí (50 EUR / noc)
 • prepravu telesných pozostatkov v prípade smrti poistenej osoby do miesta pohrebu vo vlasti (10 000 EUR)

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistnej zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. Medzi takéto situácie môžu patriť napríklad:

 • úkony, ktoré neboli poskytnuté zdravotníckym zariadením, zdravotníckym pracovníkom alebo lekárom
 • preventívne prehliadky, očkovanie, kontrolné vyšetrenia a úkony, ktoré netreba na zistenie diagnózy
 • nadštandardná lekárska starostlivosť
 • liečenie, ktoré nie je vedecky alebo lekársky uznané
 • zakúpenie liekov, ktoré nie sú predpísané ošetrujúcim lekárom, prípadne ktoré poistená osoba užívala už pred nástupom na cestu
 • zakúpenie výživových doplnkov, vitamínových a probiotických prípravkov, dietetických potravín alebo kozmetických prípravkov
 • hormonálna terapia, antikoncepcia, liečba neplodnosti, umelé oplodnenie
 • akupunktúra, akupresúra, homeopatia, chiropraktická liečba prípadne iný typ alternatívnej liečby
 • rehabilitácia, fyzioterapia, masáže, kúpeľná liečba, ozdravné pobyty, pobyty v sanatóriách a liečebniach

Union cestovné poistenie takisto nekryje náklady, ak choroba, úraz alebo smrť nastali vplyvom drog, omamných alebo psychotropných látok, alkoholu alebo liekov, ktoré neboli vydané na lekársky predpis.

Poisťovňa nekryje náklady ani v prípade abstinenčných príznakov, nedodržiavania odporúčaní ošetrujúceho lekára, chronických chorôb, psychických porúch a chorôb, komplikácii v tehotenstve po 26. týždni vrátane pôrodu. Poistenie sa nevzťahuje ani na estetické a plastické operácie, kozmetické zákroky, samovraždu a pokus o ňu.

Union poistenie batožiny a cestovných dokladov

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť o pripoistenie batožiny vrátane cestovných dokladov. Zabezpečí vám finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení veci alebo cestovného dokladu. Poisťovňa takisto nahradí škodu vzniknutú oneskoreným dodaním batožiny leteckou spoločnosťou. Preto by pri vašich cestách na dovolenku malo byť vaše Union cestovné poistenie určite rozšírené aj o toto pripoistenie.

Batožinou sa rozumie súhrn všetkých vecí osobnej potreby, ktoré má poistená osoba so sebou na cestu a ktoré si počas tejto cesty kúpila. Pri krátkodobom poistení sa Union poistenie batožiny vzťahuje aj na elektronické zariadenia. Môže ísť o mobilné telefóny, výpočtovú techniku, herné konzoly, prístroje určené na prenos dát alebo reprodukciu zvuku a obrazu, prehrávače dát a záznamov a GPS navigácie.

Limity poistného plnenia

Poistná suma sa pri krátkodobom poistení pohybuje od 1 000 EUR do 4 000 EUR. Union celoročné cestovné poistenie kryje batožinu vo výške 1 000 EUR. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 EUR. Pri veciach zakúpených počas cesty a pri elektronických zariadeniach je limit poistného plnenia polovičný (z toho maximálne 175 EUR na jednu vec). Spoluúčasť je vo výške 15 EUR.

Ak máte záujem o vyššie krytie elektroniky, môžete si prikúpiť samostatné poistenie elektronických zariadení. Toto pripoistenie vám kryje poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie elektroniky do výšky 2 000 EUR, maximálne však 1 000 EUR na jednu vec. Spoluúčasť pri tomto pripoistení je 50 EUR.

V prípade potreby náhradného cestovného dokladu poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na jeho zaobstaranie vrátane dopravy do najbližšieho zastupiteľstva a cestu späť do ubytovacieho zariadenia. Maximálny limit poistného plnenia je 500 EUR pre krátkodobé a 350 EUR pre Union celoročné poistenie.

Pri oneskorenom dodaní batožiny uhradí poisťovňa nevyhnutné náklady na nákup odevov a toaletných potrieb. Oneskoreným dodaním batožiny sa rozumie jej dodanie neskôr ako 24 hodín od príletu na miesto určenia. Poistné plnenie je v maximálnej výške 100 EUR, pri dodaní batožiny neskôr ako 48 hodín je to do výšky 300 EUR.

Čo nemáte poistené

Union cestovné poistenie s pripoistením batožiny nekryje napríklad:

 • predmety umeleckej a historickej hodnoty, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly
 • peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, známky, kľúče, telefónne a platobné karty, cestovné lístky
 • elektronické zariadenia a zbrane počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
 • motorové a bezmotorové vozidlá, člny, lode a prostriedky určené na lietanie, drony, vodné bicykle a skútre
 • surfy, windsurfy, bicykle, lyže, snowboardy, sane, korčule, skateboardy, šarkany počas používania a manipulácie s nimi
 • vodičský preukaz, preukaz zdravotného poistenia, osobné listiny
 • profesionálne technické vybavenie pre výkon povolania
 • nosiče dát a záznamov s výnimkou kamier a fotoaparátov
 • zbrane s výnimkou loveckých zbraní
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, tabakové výrobky, nápoje, alkohol

Union úrazové poistenie

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie úrazu. Ide o poistenie trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu. Poistnou udalosťou je teda úraz, ktorý utrpíte počas vašej cesty. Trvalé následky sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku od úrazu, ich rozsah sa určuje podľa oceňovacích tabuliek v percentách.

V prípade úrazu bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a oznámte vznik úrazu poisťovni. Dbajte na to, aby nenastalo zhoršenie úrazu alebo jeho následkov. Odložte si lekársku dokumentáciu prípadne potvrdenie od polície.

Union krátkodobé cestovné poistenie kryje trvalé následky úrazu do výšky 25 000 EUR a smrť následkom úrazu do výšky 15 000 EUR. Union celoročné cestovné poistenie kryje uvedené do výšky 14 000 EUR resp. 7 000 EUR. Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Čo nemáte poistené

Union cestovné poistenie s pripoistením úrazu nekryje napríklad:

 • úrazy vrátane ich následkov, ktoré si poistený spôsobil sám
 • úrazy následkom úmyselného konania, duševnej poruchy
 • následky úrazu, ktoré vznikli pred uzavretím zmluvy
 • zhoršenie existujúcej choroby následkom úrazu
 • úrazy, ktoré nastanú v dôsledku straty vedomia, porážky, epileptického alebo iného kŕčového záchvatu a podobne
 • úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými alebo vývojovými vadami
 • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
 • úrazy vzniknuté následkom požitia alkoholu
 • úrazy v dôsledku užitia omamných, psychotropných, návykových alebo toxických látok alebo liekov bez lekárskeho predpisu

Union poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o pripoistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Oplatí sa ho mať pri sebe v prípade, ak niekomu neúmyselne spôsobíte škodu, či už na zdraví, živote alebo majetku. Union krátkodobé cestovné poistenie kryje navyše aj následné škody vrátane ušlého zisku.

Poisťovňa uhradí aj prípadné náklady spojené s advokátom alebo súdnym znalcom. Môže ísť o náklady v občianskoprávnom, priestupkovom alebo trestnom konaní a v konaní o náhradu škody. Poistené máte aj náklady na kauciu prípadne inú finančnú zábezpeku v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Union cestovné poistenie s poistením všeobecnej zodpovednosti za škodu kryje škody do určitej výšky. Krátkodobé poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 EUR a škody na majetku do výšky 150 000 EUR. Union celoročné cestovné poistenie kryje tieto škody do výšky 100 000 EUR resp. 35 000 EUR.

Náklady spojené s advokátom, súdnym znalcom alebo kauciou kryje krátkodobé poistenie do sumárnej výšky 25 000 EUR. Celoročné kryje náklady na advokáta do výšky 2 000 EUR a náklady na kauciu do výšky 3 000 EUR.

Čo nemáte poistené

Union poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody zamestnanca voči zamestnávateľovi. Poistenie sa nevzťahuje ani na škody spôsobené napríklad:

 • úmyselným konaním
 • porušením povinností
 • na finančnej hotovosti, ceninách, platobných kartách, diaľničných známkach, cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách, listinách a podobne
 • na predmetoch umeleckej a historickej hodnoty, starožitnostiach a zbierkach
 • porušením práv duševného vlastníctva, licenčných zmlúv, priemyselných vzorov
 • infekčnou chorobou
 • manipuláciou s nebezpečnými látkami
 • na životnom prostredí
 • manželovi/manželke, príbuzným v priamo rade, súrodencom, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • stratou veci
 • pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo pri dobrovoľníckej činnosti
 • v súvislosti s držbou a nosením zbrane
 • pri použití alkoholu, návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom

Union poistenie storna

Ak cestujete cez cestovnú kanceláriu, prípadne si kupujete letenku, cestovný lístok alebo objednávate inú cestovnú službu, vhodným doplnkom pre vaše Union cestovné poistenie môže byť aj poistenie storna. Pomôže vám znížiť finančnú stratu v prípade, ak na vopred zaplatenú cestu nenastúpite. Predmetom poistenia sú náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním stornopoplatkov poskytovateľom služby.

Union poistenie storna je potrebné uzatvoriť najneskôr 2 pracovné dni odo dňa záväzného objednania služby, v opačnom prípade začne platiť až 15 dní po uzatvorení zmluvy. Poistenie končí dňom nástupu na cestu prípadne dňom stornovania objednanej služby u jej poskytovateľa.

Poistnou udalosťou môže byť stornovanie objednanej služby, zmena termínu cesty alebo zmena cestujúcej osoby. Dôvodom môže byť napríklad:

 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia poistenej osoby, prípadne blízkej osoby za predpokladu jej pripútania na lôžko a potreby opatery
 • smrť poistenej alebo blízkej osoby
 • živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví poistenej osoby (maximálne 5 dní pred začiatkom cesty)
 • vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení (maximálne 3 dni pred začiatkom cesty)
 • škoda spôsobená trestným činom tretej osoby
 • nedobrovoľná strata zamestnania a následná nezamestnanosť
 • pri individuálnej doprave vážna dopravná nehoda počas cesty, živelná udalosť, trestný čin tretej osoby alebo štrajk, ak nebolo možné v ceste pokračovať

Limity poistného plnenia

V prípade poistnej udalosti má Union cestovné poistenie s poistením storna stanovené maximálne limity poistného plnenia. Výška plnenia je pri smrti poisteného alebo blízkej osoby 100 % storno poplatku. V ostatných prípadoch sa storno poplatky vyplácajú vo výške 80 % alebo 100 % z poistnej sumy podľa toho, akú výšku spoluúčasti ste si zvolili v poistnej zmluve. Na výber máte spoluúčasť 20 % (Storno 80) alebo bez spoluúčasti (Storno 100). Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je 10 000 EUR pri krátkodobom a 1 000 EUR pri ročnom poistení (pri rodinnom variante max. 3 000 EUR).

Union celoročné cestovné poistenie obsahuje navyše aj poistenie nevyužitej dovolenky do výšky 1 000 EUR a poistenie predčasného návratu do výšky 500 EUR.

Čo nemáte poistené

Union poistenie storna sa nevzťahuje na stornovanie objednanej služby z dôvodu napríklad:

 • chorôb alebo chronických chorôb existujúcich v čase objednania služby, pokiaľ nejde o akútny stav
 • psychických porúch alebo chorôb, ktoré boli pri objednávaní služby známe, okrem hospitalizácie pri bezprostrednom ohrození života
 • abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách, iných omamných a psychotropných látkach a liekoch, ktoré neboli vydané na lekársky predpis
 • umelého ukončenia tehotenstva, okrem lekársky indikovaného z dôvodov zdravotných, genetických alebo život ohrozujúcich
 • nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • sebapoškodzovania, samovraždy a pokusu o samovraždu

Union poistenie záchrannej činnosti

Ak dovolenku netrávite len pasívne, vaše Union cestovné poistenie by ste mali rozšíriť aj o poistenie nákladov na technickú pomoc (poistenie záchrannej činnosti). Union cestovné poistenie s týmto pripoistením kryje nevyhnutné náklady súvisiace so záchrannou činnosťou miestne príslušnej záchrannej služby v zahraničí. V rámci Union poistenia na hory ju na území Slovenska zabezpečuje Horská záchranná služba (HZS).

Za záchrannú činnosť sa považuje aj poskytovanie prvej pomoci na mieste zásahu. Poistenie nad rámec poistenia liečebných nákladov kryje aj náklady za:

 • vyhľadávanie (pátranie) a vyslobodzovanie
 • prepravu z miesta záchrany do zdravotníckeho zariadenia prípadne k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby
 • prepravu telesných pozostatkov

Union krátkodobé cestovné poistenie kryje uvedené náklady do výšky 50 000 EUR, Union ročné cestovné poistenie do výšky 20 000 EUR.

Poistnou udalosťou je vznik tiesňovej situácie alebo smrť poistenej osoby. Tiesňovou je taká situácia, pri ktorej vzniklo bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života a ktorá si vyžiadala vykonanie záchrannej činnosti záchranárskou organizáciou, za ktorú je potrebné uhradiť nevyhnutné náklady.

Čo nemáte poistené

Union cestovné poistenie sa v rámci poistenia záchrannej činosti nevzťahuje na smrť alebo tiesňovú situáciu ak nastali napríklad:

 • v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov
 • pod vplyvom drog, omamných alebo psychotropných látok, alkoholu, liekov bez lekárskeho predpisu
 • v súvislosti s abstinenčnými príznakmi pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných a psychotropných látkach a liekoch bez predpisu
 • pri sebapoškodzovaní, samovražde alebo pokuse o samovraždu
 • pri manipulácii so strelnou zbraňou alebo výbušninou
 • v súvislosti s pohybom mimo značkových chodníkov
 • pri pohybe v jaskynnom prostredí okrem verejnosti prístupných jaskýň

Union športové poistenie

Ak počas dovolenky v zahraničí plánujete vykonávať aj športovú činnosť, je vhodné vaše Union cestovné poistenie doplniť aj o športové poistenie. To, či je športová aktivita rizikovou alebo nie, si môžete pozrieť v nasledujúcom zozname.

Union športové poistenie definuje rizikové športy ako:

 • šport vykonávaný v rámci prípravy na súťaž alebo šport v rámci súťaže, či už amatérskej alebo profesionálnej
 • individuálne a kolektívne zimné športy okrem lyžovania, snowboardingu, behu na lyžiach a jazde na skiboboch na vyznačených trasách. Rizikovým športom nie je ani korčuľovanie na ľade a rekreačné sánkovanie.
 • atletické disciplíny
 • pozemné a vodné kolektívne športy so športovým náradím
 • individuálne športy, ktoré sú spojením viacerých športových disciplín
 • cyklistické športy okrem rekreačnej cyklistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách
 • motoristické disciplíny
 • jazdecké športy
 • poľovníctvo, rybolov, strelecké športy
 • bojové a silové športy okrem rekreačného posilňovania
 • letecké športy, zoskoky a parašutizmus
 • turistika, športy a disciplíny s použitím horolezeckej výbavy, via-ferrata, turistika po neoznačených cestách
 • potápanie okrem rekreačného šnorchľovania
 • výpravy alebo expedície do miest s extrémnymi klimatickými alebo prírodnými podmienkami alebo do rozsiahlych neobývaných oblastí
 • akrobatické športy vrátane skokov na trampolíne a kaskadérstvo
 • vodné, pozemné a vzdušné športy s použitím akejkoľvek surfovacej alebo pádlovacej dosky, vodných lyží, skateboardu; ak sa vyžaduje ťahanie motorovým plavidlom, prípadne sa využíva sila vetra, vodné športy na divokej vode
 • pobrežný jachting (landjachting), plachtenie (mimo pobrežného)
 • speleológia
 • hasičský šport vrátane cvičenia záchranných zborov
 • iné vodné, pozemné a vzdušné adrenalínové a extrémne športy, ak sa za také považujú podľa verejne dostupných informácií

Union poistenie mimoriadnej situácie

Poistenie mimoriadnej situácie je doplnkovým pripoistením pre Union krátkodobé cestovné poistenie. Vzťahuje sa na krytie nákladov ochorenia prípadne podozrenia na ochorenie pri epidémii alebo pandémii alebo nákladov spojených s mimoriadnou udalosťou.

Poistením sú kryté liečebné náklady, náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény a cestovné náklady na návrat do vlasti po ukončení nariadenej karantény pri chorobe klasifikovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia alebo pandémia. Poistené sú aj náklady na ubytovanie a cestovné náklady pri predĺžení pobytu a iné mimoriadne náklady v prípade mimoriadnej udalosti, ktorá nastala počas vášho pobytu v zahraničí.

Mimoriadnou udalosťou môže byť okrem epidémie a pandémie aj havária alebo technická porucha hromadného dopravného prostriedku, ukončenie činnosti prepravnej spoločnosti z dôvodu úpadku, dopravná zápcha alebo nehoda, štrajk, nepriaznivé podmienky pri odlete lietadla, živelná udalosť, teroristický čin alebo zvýšené bezpečnostné riziko.

Union cestovné poistenie s pripoistením mimoriadnej situácie kryje:

 • liečebné náklady pri epidémii alebo pandémii do výšky 100 000 EUR
 • ubytovanie spolucestujúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa vo výške 50 EUR / noc, maximálne 500 EUR
 • prevoz telesných pozostatkov do výšky 10 000 EUR
 • náklady na ubytovanie pri nariadenej karanténe vo výške 100 EUR / noc, maximálne 1 000 EUR
 • náklady na ubytovanie pri mimoriadnej udalosti pri nemožnosti vrátiť sa v pôvodnom termíne vo výške 100 EUR / noc, maximálne 1 000 EUR
 • cestovné náklady na dopravu do vlasti po pôvodne plánovanom termíne do výšky 1 000 EUR / osobu
 • denné odškodné pri nariadenej karanténe a za dni predĺženého pobytu pri mimoriadnej udalosti vo výške 50 EUR / deň, maximálne 10 dní
 • zmeškanie odchodu hromadného dopravného prostriedku do výšky 500 EUR / osobu
 • predčasný návrat (500 EUR / osobu) a nečerpané služby (1 000 EUR / osobu)
 • predĺženie poistenia o maximálne 10 dní

Union poistenie domáceho miláčika

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie domáceho miláčika (zviera uvedené v poistnej zmluve s medzinárodným očkovacím preukazom). Pripoistenie kryje liečebné náklady v zahraničí (v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu) do výšky 1 000 EUR (zuby maximálne do výšky 300 EUR, 100 EUR na jednu poistnú udalosť). Poistením sú kryté aj škody spôsobené domácim zvieraťom na zdraví, živote alebo majetku tretej osoby do výšky 2 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Liečebné náklady predstavujú náklady za ambulantné veterinárne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizáciu a prepravu do najbližšieho veterinárneho zariadenia.

Union cestovné poistenie s poistením domáceho miláčika nekryje napríklad preventívne prehliadky, očkovanie, kontrolné vyšetrenie, prepravu do vlasti, náklady súvisiace s prípravou na súťaž alebo účasťou na súťaži a podobne.

Union poistenie dovolenkovej domácnosti

Krátkodobé cestovné poistenie Union môžete rozšíriť aj pre prípad poškodenia hnuteľného majetku, ktorý je vo vlastníctve členov vašej domácnosti. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 20 000 EUR so spoluúčasťou 30 EUR. Uzavrieť sa dá maximálne na dobu 30 kalendárnych dní.

Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov na náhradné ubytovanie a sťahovanie v prípade neobývateľnosti a potreby uvedenia bytu alebo domu do pôvodného stavu. Náklady sú v tomto prípade hradené maximálne počas troch mesiacov do výšky 1 000 EUR.

Poistenie dovolenkovej domácnosti sa vzťahuje na požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchricu, krupobitie, povodeň, záplavu, vodu z vodovodných zariadení, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie, zadymenie, náraz vozidla, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov a odcudzenie.

Limity poistného plnenia z poistenia dovolenkovej domácnosti v byte alebo rodinnom dome:

 • jednotlivý predmet – 2 000 EUR
 • čierna a biela elektronika – 10 000 EUR
 • ostatné elektronické zariadenia – 4 000 EUR
 • športové potreby – 4 000 EUR
 • finančná hotovosť – 400 EUR
 • cennosti – 2 000 EUR
 • predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty – 2 000 EUR
 • zbierky – 2 000 EUR