Union cestovné poistenie

Union cestovné poistenie môžete uzatvoriť online ako krátkodobé alebo ročné. Základom poistenia je krytie liečebných nákladov (akútna choroba, úraz alebo úmrtie). V zahraničí sú vám k dispozícii aj Union asistenčné služby. Cestovné poistenie Union si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Územnou platnosťou poistenia môže byť Česká republika, Európa alebo celý svet. Cestovné poistenie Union sa v rámci Európy vzťahuje aj na Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európsku časť Ruskej federácie. Poistenie neplatí pre Slovenskú republiku, krajinu trvalého pobytu poisteného a krajinu, v ktorej má poistená osoba verejné zdravotné poistenie.

Ak sa z dôvodu úrazu, akútnej choroby, živelnej udalosti, štrajku alebo úpadku prepravcu, prípadne teroristického činu nemôžete vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne, cestovné poistenie Union sa automaticky predlžuje, avšak maximálne o 5 dní.

Union poistenie môžete uzatvoriť ako bežný turista, turista s plánom vykonávať aj rizikové športy, prípadne môžete cestovať pracovne na služobnú cestu. Nezabudnite to uviesť pri uzatváraní poistenia, aby ste počas vašej cesty boli správne poistený.

Union krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie Union vám k poisteniu liečebných nákladov ponúka aj poistenie:

 • batožiny (voliteľne až do výšky 4 000 EUR, resp. 350 EUR na jednu vec)
 • zodpovednosti za škodu (300 000 EUR pre škody na zdraví, 150 000 EUR pre škody na majetku)
 • úrazu (25 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 15 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • storna (80 – 100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)
 • záchrannej činnosti (50 000 EUR)

Union cestovné poistenie ponúka aj pripoistenie domáceho miláčika (1 000 EUR), dovolenkovú domácnosť (20 000 EUR), asistenciu pre motorové vozidlo (2 500 EUR) alebo nepojazdný bicykel (400 EUR) a poistenie nečakaného pobytu v nemocnici (20 EUR / deň).

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú ohraničenú dňom začiatku poistenia a dňom konca poistenia. Začína nultou hodinou a končí 24. hodinou uvedených dní. V prípade, ak si poistenie uzatvárate v deň vycestovania do zahraničia, poistenie začína hodinou uvedenou v poistnej zmluve.

Union celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie Union obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov (na 250 000 EUR) a asistenčných služieb aj poistenie záchrannej činnosti (na 20 000 EUR). Navyše si môžete pripoistiť:

 • batožinu (1 000 EUR, max. 350 EUR na jednu vec)
 • zodpovednosť za škodu (100 000 EUR pre škody na zdraví, 35 000 EUR pre škody na majetku)
 • úraz (14 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 7 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
 • storno poplatky (80 – 100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)

Pripoistiť je možné aj náklady v prípade nepojazdného vozidla, meškanie hromadného dopravného prostriedku a predčasný návrat a nečerpané služby.

Union celoročné cestovné poistenie sa uzatvára pre osoby mladšie ako 70 rokov buď ako individuálne alebo ako rodinné. To sa vzťahuje na 2 dospelé osoby a ich deti mladšie ako 18 rokov, bez ohľadu na ich počet. Union rodinné poistenie sa týka aj deti, ktoré sa narodili počas platnosti poistenia, ak rodičia písomne oznámia meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa poisťovni.

Union poistenie môžete uzatvoriť na dobu určitú, teda 1 rok, alebo na dobu neurčitú. Pri zmluve na dobu určitú je poistenie za celé poistné obdobie splatné jednorazovo. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia.

Ako uzatvorím Union cestovné poistenie online?

Union online cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť priamo pomocou kalkulačky na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Ak ste zároveň aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, čaká vás navyše zľava vo výške 50 %.

Pri uzatváraní poistenia si pozorne prečítajte podmienky poistenia, najmä výluky z poistenia, teda kedy poisťovňa nie je povinná plniť.

Cestovné poistenie Union a COVID

Union poistenie kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID 19 formou pripoistenia Pandemic. Liečebné náklady majú limit 50 000 EUR. Pripoistenie Pandemic kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 nocí
 • dopravu do SR po karanténe do výšky 750 EUR / osobu

Pri poistení storna kryje pripoistenie Pandemic okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

Zložky cestovného poistenia Union

Základom krátkodobého aj ročného poistenia je krytie liečebných nákladov. Union poistenie najčastejšie k nemu ponúka pripoistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, storna a záchrany v horách.

Liečebné náklady

Union poistenie liečebných nákladov kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré vzniknú následkom akútnej choroby, úrazu alebo smrti poistenej osoby. Krátkodobé poistenie nemá stanovený horný limit poistného plnenia, celoročné má limit plnenia 250 000 EUR.

Batožina a cestovné doklady

Union poistenie batožiny vám zabezpečí finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení veci alebo cestovného dokladu. Poisťovňa takisto nahradí škodu vzniknutú oneskoreným dodaním batožiny leteckou spoločnosťou.

Poistná suma sa pri krátkodobom poistení pohybuje od 1 000 do 4 000 EUR, pri celoročnom je vo výške 1 000 EUR. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 EUR. Pri veciach zakúpených počas cesty a pri elektronických zariadeniach je limit poistného plnenia polovičný (z toho maximálne 175 EUR na jednu vec). Spoluúčasť je vo výške 15 EUR.

V prípade potreby náhradného cestovného dokladu poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na jeho zaobstaranie vrátane dopravy do najbližšieho zastupiteľstva a cestu späť do ubytovacieho zariadenia. Maximálny limit poistného plnenia je 500 EUR pre krátkodobé a 350 EUR pre celoročné poistenie.

Pri oneskorenom dodaní batožiny uhradí poisťovňa nevyhnutné náklady na nákup odevov a toaletných potrieb. Oneskoreným dodaním batožiny sa rozumie jej dodanie neskôr ako 24 hodín od príletu na miesto určenia. Poistné plnenie je v maximálnej výške 100 EUR, pri dodaní batožiny neskôr ako 48 hodín je to do výšky 300 EUR.

Úraz

Union úrazové poistenie sa vzťahuje na úrazy počas cesty v zahraničí, ktorých následkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby. Trvalé následky sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku od úrazu, ich rozsah sa určuje podľa oceňovacích tabuliek v percentách.

Krátkodobé poistenie kryje trvalé následky do výšky 25 000 EUR, ročné do výšky 14 000 EUR, smrť následkom úrazu je krytá do výšky 15 000 EUR, resp. 7 000 EUR. Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Zodpovednosť za škodu

Union poistenie zodpovednosti za škodu sa oplatí v prípade, ak niekomu v zahraničí neúmyselne spôsobíte škodu, či už na zdraví, živote alebo majetku. Union krátkodobé cestovné poistenie kryje aj následné škody vrátane ušlého zisku. Poisťovňa uhradí aj prípadné náklady spojené s advokátom alebo súdnym znalcom, na kauciu prípadne inú finančnú zábezpeku v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Krátkodobé poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 EUR a škody na majetku do výšky 150 000 EUR. Celoročné kryje tieto škody do výšky 100 000 EUR resp. 35 000 EUR.

Náklady spojené s advokátom, súdnym znalcom alebo kauciou kryje krátkodobé poistenie do sumárnej výšky 25 000 EUR. Celoročné v tomto prípade kryje náklady na advokáta do výšky 2 000 EUR a náklady na kauciu do výšky 3 000 EUR.

Storno

Union poistenie storna zájazdu vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na vopred zaplatenú cestu do zahraničia nenastúpite.

Poistenie nesmie byť uzatvorené neskôr ako 2 pracovné dni odo dňa záväzného objednania služby. Union poistenie storna končí dňom nástupu na cestu prípadne dňom stornovania objednanej služby u jej poskytovateľa.

Maximálna výška poistného plnenia je pri smrti poisteného alebo blízkej osoby 100 % storno poplatku a pri hospitalizácii v dĺžke minimálne 3 dni je výška 90 %. V ostatných prípadoch je poistné plnenie vo výške 80 % z poistnej sumy. Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je 1 000 EUR.

Pri celoročnom postení máte navyše poistenie nevyužitej dovolenky do výšky 1 000 EUR a poistenie predčasného návratu do výšky 500 EUR.

Pátranie a záchrana

Union poistenie na hory kryje nevyhnutné náklady súvisiace so záchrannou činnosťou v zahraničí, pričom za záchrannú činnosť sa považuje aj poskytovanie prvej pomoci na mieste zásahu.

Krátkodobé poistenie kryje uvedené náklady v zahraničí do výšky 50 000 EUR, ročné do výšky 20 000 EUR.

Union cestovné poistenie a konkurencia

Cestovné poistenie Union vám naša online kalkulačka porovná s poistením od Allianz, AXA, Generali, Groupama a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škody na zdraví a majetku a pre trvalé následky a smrť následkom úrazu. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre ročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000