Union poistenie na hory v zahraničí

Ak dovolenku netrávite len pasívne, vaše cestovné poistenie by ste mali rozšíriť aj o Union poistenie na hory (poistenie záchrannej činnosti). Poistenie kryje nevyhnutné náklady súvisiace so záchrannou činnosťou v zahraničí. Za záchrannú činnosť sa považuje aj poskytovanie prvej pomoci na mieste zásahu.

Pri poistení záchrannej činnosti vám Union nad rámec poistenia liečebných nákladov uhradí náklady za:

  • vyhľadávanie (pátranie) a vyslobodzovanie
  • prepravu z miesta záchrany do zdravotníckeho zariadenia

Union cestovné poistenie kryje uvedené náklady v zahraničí do výšky 50 000 EUR, pri ročnom poistení do výšky 20 000 EUR.

Poistnou udalosťou je vznik tiesňovej situácie alebo smrť poistenej osoby. Tiesňovou je taká situácia, pri ktorej vzniklo bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života a ktorá si vyžiadala vykonanie záchrannej činnosti záchranárskou organizáciou, za ktorú je potrebné uhradiť nevyhnutné náklady.

Ako uzatvorím Union poistenie na hory online?

Union poistenie na hory v zahraničí si môžete uzatvoriť pomocou kalkulačky pre online cestovné poistenie. Kalkulačka vám vypočíta a porovná ceny poistenia pre viaceré poisťovne na jednom mieste. Pre vás to najlepšie poistenie si môžete priamo cez internet aj uzatvoriť. Ak ste navyše aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate na poistenie dodatočnú zľavu vo výške 50 %.

Čo nemáte poistené

Union poistenie záchrannej činnosti sa nevzťahuje na smrť alebo tiesňovú situáciu ak nastali napríklad:

  • v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov
  • pod vplyvom drog, omamných alebo psychotropných látok, alkoholu, liekov bez lekárskeho predpisu
  • v súvislosti s abstinenčnými príznakmi pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných a psychotropných látkach a liekoch bez predpisu
  • pri sebapoškodzovaní, samovražde alebo pokuse o samovraždu
  • pri manipulácii so strelnou zbraňou alebo výbušninou
  • v súvislosti s pohybom mimo značkových chodníkov
  • pri pohybe v jaskynnom prostredí okrem verejnosti prístupných jaskýň