Union asistenčné služby

Poisťovňa Union poskytuje asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +420 2 9633 9644. Union poskytuje na uvedenom tel. čísle kontakt zo Slovenska aj zo zahraničia.

Union kontakty zo Slovenska zo zahraničia
Kontakt pre PZP asistenčné služby +420 2 9633 9644 +420 2 9633 9644
Kontakt pre asistenčné služby v cestovnom poistení +420 2 9633 9644
Infolinka 0850 003 333 +421 2 2081 1811
Poistná udalosť 0850 003 333 +421 2 2081 1811

Union PZP asistenčné služby

Základné Union asistenčné služby (Klasik) sú súčasťou Union PZP. Prikúpiť si však môžete aj rozšírené asistenčné služby Extra za 13,92 EUR ročne. Union v rámci základných asistenčných služieb Klasik uhradí náklady do výšky maximálne 150 EUR kumulatívne (250 EUR v zahraničí).

Základné asistenčné služby pri dopravnej nehode

Pri dopravnej nehode, následkom ktorej je vozidlo nepojazdné, má poistená osoba nárok na:

 • servisný výjazd na opravu vozidla na mieste (náklady servisného technika do výšky 70 EUR hradí poisťovňa, náhradné diely ale hradí poistený)
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne 50 km, maximálne do sumy 150 EUR (250 EUR v zahraničí)
 • uskladnenie vozidla maximálne na 3 dni
 • ubytovanie na jednu noc do výšky 50 EUR/osobu
 • úhradu nákladov na spiatočnú cestu vlakom alebo autobusom (zo zahraničia aj lietadlom) do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľa do výšky 150 EUR (250 EUR v zahraničí)
 • požičanie náhradného vozidla na maximálne 3 dni
 • úhradu nákladov na zošrotovanie vozidla do výšky 150 EUR (250 EUR v zahraničí)

Základné asistenčné služby pri poruche a krádeži

V prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu poruchy, poisťovňa zabezpečí:

 • servisný výjazd na opravu vozidla na mieste (náklady servisného technika do výšky 70 EUR hradí poisťovňa, náhradné diely hradí poistený)
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne do sumy 100 EUR

V prípade krádeže vozidla, ktorá je riadne nahlásená polícii, poisťovňa v rámci asistenčných služieb na Slovensku zorganizuje požičanie náhradného vozidla maximálne však na 3 dni. V prípade krádeže auta v zahraničí asistenčné služby zahŕňajú ubytovanie na 2 noci, maximálne však do výšky 250 EUR alebo cestu do miesta trvalého bydliska do výšky 250 EUR.

Ostatné služby základnej asistencie

Union asistenčné služby poskytujú aj:

 • zorganizovanie otvorenia dverí prípadne výmeny zámky alebo odtiahnutie do servisu v prípade straty kľúčov alebo ich zabuchnutia vo vnútri, náklady znáša poistený
 • v prípade nedostatku paliva alebo jeho zámeny zorganizovanie dodania paliva na miesto, resp. odtiahnutie do servisu a odčerpanie paliva z nádrže, náklady hradí poistený
 • výmena pneumatiky na mieste alebo odtiahnutie do servisu pri defekte do výšky 70 EUR
 • v prípade vybitej batérie výjazd servisného technika s preplatením nákladov do výšky 70 EUR, maximálne 2x ročne
 • ak je vozidlo v zahraničí nepojazdné viac ako 7 dní zorganizovanie vyzdvihnutia vozidla alebo jeho odtiahnutie do miesta trvalého bydliska, maximálne do výšky 250 EUR

Rozšírené asistenčné služby Extra

V rámci rozšírených asistenčných služieb ponúka poisťovňa vyššie limity plnenia.

Pri poruche vozidla poisťovňa navyše oproti základným asistenčným službám zabezpečí:

 • úschovu nepojazdného vozidla maximálne na 3 dni
 • ubytovanie na dve noci do výšky 50 EUR/osobu/noc
 • nákup náhradných dielov a ich doručenie do výšky 200 EUR, cenu náhradných dielov hradí poistený
 • požičanie náhradného vozidla, náklady hradí poistený

V prípade krádeže vozidla poisťovňa navyše zabezpečí:

 • ubytovanie na dve noci do výšky 50 EUR/osobu/noc
 • spiatočnú cestu vlakom alebo autobusom (zo zahraničia aj lietadlom) do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľa
 • v zahraničí požičanie náhradného vozidla maximálne na 3 dni

Pri dopravnej nehode alebo poruche má poistená osoba nárok na poskytnutie finančnej hotovosti na opravu vozidla alebo návrat do miesta trvalého bydliska v požadovanej mene. Podmienkou ale je, že tretia osoba uhradí požadovaný finančný obnos asistenčnej službe alebo poisťovni.

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb Extra

Union asistenčné služby pre cestovné poistenie

Union cestovné poistenie poskytuje asistenčné služby na čísle +420 2 9633 9644 aj pre krátkodobé aj pre ročné cestovné poistenie. Súčasťou je asistencia pri liečebných nákladoch, vybavovaní nových cestovných dokladov a pri záchrannej činnosti. Celoročné cestovné poistenie navyše poskytuje aj asistenciu pre zodpovednosť za škodu, nepojazdné vozidlo a predčasný návrat a nečerpané služby.

Liečebné náklady

Pre poistenie liečebných nákladov máte právo na nasledovné asistenčné služby:

 • informovanie, prípadne výber vhodného zdravotníckeho zariadenia, na ktoré sa obrátiť
 • zabezpečenie prevozu do zvoleného zdravotníckeho zariadenia v prípade nutnosti hospitalizácie
 • zabezpečenie ošetrenia lekárom
 • informovanie zdravotníckeho zariadenia o spôsobe platenia nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave a kontrolovanie spôsobu a priebehu liečby pri hospitalizácii
 • v prípade potreby pri hospitalizácii prevoz do vhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie prepravy späť do vlasti (v rámci EU), ak vzhľadom na zdravotný stav nebudete môcť použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok
 • v prípade smrti poistenej osoby jej prevoz do miesta pohrebu (v rámci EU)

Cestovné doklady

V rámci poistenia cestovných dokladov máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na informovanie o adrese najbližšieho zastupiteľstva, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade potreby vystavenia náhradného cestovného dokladu.

Záchranná činnosť

Pri poistení záchrannej činnosti máte pri ocitnutí sa v tiesňovej situácii právo na informovanie o organizácii zabezpečujúcej záchrannú činnosť a zabezpečenie vykonania záchrannej činnosti. Union asistenčná služba bude zároveň vykonávateľa záchrannej činnosti informovať o spôsobe platenia nákladov za poskytnutú záchrannú činnosť.

Za tiesňovú situáciu sa považuje zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne, ľahké zranenie, úraz alebo únava, vážne zranenie alebo úraz s neschopnosťou ďalšej chôdze, pád lavíny alebo nezvestnosť.

Zodpovednosť za škodu

Pre poistenie zodpovednosti za škodu máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na poskytnutie kontaktu na advokáta, ktorý vás môže zastupovať v priestupkovom alebo trestnom konaní pred príslušným orgánom pre priestupok alebo trestný čin z nedbanlivosti.

Nepojazdné vozidlo

V rámci poistenia nepojazdného vozidla máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na zabezpečenie prepravy späť do vlasti a zabezpečenie náhradného ubytovania v mieste, kde nastala poistná udalosť.

Predčasný návrat a nečerpané služby

V rámci poistenia predčasného návratu máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na zabezpečenie prepravy späť do vlasti, ak nebudete môcť použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok.