Cestovné poistenie a COVID

Kalkulačka pre cestovné poistenie obsahuje aj informácie, ktorá poisťovňa, v akom rozsahu a do akej výšky kryje náklady súvisiace s ochorením COVID 19.

COVID poistenie do zahraničia je u jednotlivých poisťovní rozdielne. Rizikovosť krajiny sa posudzuje podľa vyhlásenia MZV SR pri vycestovaní alebo pri uzatváraní zmluvy. Poistenie storna zájazdu je pri COVID rozšírené o karanténu pred uskutočnením cesty do zahraničia. Ubytovanie a oneskorený návrat sú kryté v súvislosti s karanténou v zahraničí.

(limity pre cestovné poistenie COVID 19, v EUR) Nerizikové krajiny Rizikové krajiny Storno Ubytovanie Oneskorený návrat
Cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia áno 600 / os. 600 / os.
Cestovné poistenie AXA Excelent 20 mil. 1 mil. áno 600 / os. 600 / os.
Cestovné poistenie Generali 200 000 200 000 áno 50 / noc (max. 14 dní) 1 000 / os.
Cestovné poistenie Groupama 300 000 300 000 áno 50 / noc (max 500; Európa) 500 / os. (Európa)
Cestovné poistenie Union 50 000 50 000 áno 50 / noc (max. 14 nocí) 750 / os.
Cestovné poistenie Wüstenrot 60 000 60 000 áno 50 / deň (max 14 dní) 550 / os.

Allianz a COVID

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje poistenie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu. Cestovné poistenie COVID kryje:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény je potrebné preukázať príslušným dokladom.

> Allianz cestovné poistenie

AXA a COVID poistenie

Poistenie nákladov súvisiacich s ochorením COVID 19 je súčasťou základného cestovného poistenia do zahraničia. Pri nerizikových krajinách AXA kryje liečebné náklady do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Rizikové krajiny sú kryté iba vo variante Excelent do výšky 1 mil. EUR.

COVID cestovné poistenie kryje pri nariadenej karanténe v zahraničí do výšky 500 EUR na osobu (600 EUR pri variante Excelent):

 • náklady na ubytovanie a stravu
 • náklady na návrat domov, ak nie je možné použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok

Spoluúčasť je vo výške 20 %.

> AXA cestovné poistenie

Generali a COVID

Generali poistenie kryje náklady súvisiace s ochorením COVID 19 formou verejného prísľubu. V prípade nariadenej karantény v zahraničí sú kryté:

 • dodatočné náklady na ubytovanie do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 dní
 • dodatočné náklady na dopravu do SR, prípadne susediaceho štátu, kde sa cesta začala v prípade, že nemôžete v pôvodne plánovanom termíne využiť plánovaný dopravný prostriedok (max. 1 000 EUR)

Poistenie storna sa pri COVID okrem karantény vzťahuje aj na zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku). Uvedené platí aj pre spolupoistené osoby.

> Generali cestovné poistenie

Groupama a poistenie COVID

Poistenie Štandard ponúka krytie liečebných nákladov aj v súvislosti s ochorením COVID 19. Balík Exclusive kryje pre územnú platnosť Európa navyše náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény vo výške 50 EUR / noc / osobu (max. 500 EUR na osobu)
 • dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 500 EUR / osobu
 • dopravu v súvislosti s predčasným návratom do SR v záujme vyhnúť sa karanténe do výšky 300 EUR / osobu (max. 1 500 EUR na zmluvu)

> Groupama cestovné poistenie

Union a pripoistenie COVID

Poisťovňa Union kryje náklady v súvislosti s ochorením COVID 19 formou pripoistenia Pandemic. Liečebné náklady sú limitované sumou 50 000 EUR. Pripoistenie Pandemic kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 nocí
 • dopravu do SR po karanténe do výšky 750 EUR / osobu

Poistenie storna zájazdu pri COVID kryje okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Union cestovné poistenie

Wüstenrot a COVID pripoistenie

Poisťovňa Wüstenrot kryje náklady pri COVID 19 formou pripoistenia. Liečebné náklady sú kryté do výšky 60 000 EUR. Pripoistenie COVID kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / deň, maximálne na 14 dní
 • dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 550 EUR / osobu

Pri poistení storna COVID pripoistenie kryje karanténu aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Wüstenrot cestovné poistenie