Uniqa PZP

Uniqa PZP kryje vaše auto podľa zákona, teda škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke. Súčasťou poistenia sú aj Uniqa asistenčné služby.

Uniqa PZP si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia:

Platnosť a výpoveď PZP Uniqa

Uniqa PZP je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

Povinné zmluvné poistenie začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne. Podrobnejšie informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

V prípade, že neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Uniqa PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie Uniqa PZP môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP je v Uniqa poisťovni písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Uniqa PZP nechráni vaše auto. Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo pomocou online kalkulačky. Zaujímavým doplnkom môže byť aj GAP poistenie, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Pri ceste autom do zahraničia nezabudnite na cestovné poistenie.

PZP pripoistenia

Uniqa PZP si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu, skla a právnej ochrany.

Úraz

Uniqa úrazové poistenie vodiča kryje trvalé následky úrazu do výšky 30 000 EUR a smrť následkom úrazu do výšky 10 000 EUR. Ročné poistné je vo výške 20 EUR. Spolucestujúce osoby nie sú poistené.

Sklo

Uniqa poistenie čelného skla sa vzťahuje na náhle a nepredvídané poškodenie, zničenie alebo odcudzenie čelného skla. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti na poistnú sumu 250 EUR, 350 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Ročné poistné je 10 % z poistnej sumy.

Právna ochrana

Uniqa poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na trestné, priestupkové alebo správne konanie. Poistenými sú vlastník vozidla, jeho oprávnený držiteľ alebo vodič. Uzatvára sa na poistnú sumu 10 000 EUR pri ročnom poistnom 20 EUR. Poistenie je platné na území Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska.

Uniqa PZP a konkurencia

Uniqa PZP si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union a Wüstenrot na jednom mieste.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR