Uniqa PZP

Poisťovňa Uniqa ponúka povinné zmluvné poistenie s poistným krytím podľa zákona o PZP. Škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Súčasťou poistenia PZP sú aj Uniqa asistenčné služby.

Uniqa PZP poistenie si môžete uzatvoriť napríklad prostredníctvom online kalkulačky, ktorá vám ponúkne porovnanie PZP poistenia všetkých poisťovní na trhu. Kalkulačka vám na základe vašich požiadaviek vypočíta pre vás to najlepšie PZP.

Online PZP poistenie Uniqa si môžete rozšíriť o:

Platnosť Uniqa PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní PZP si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistného krytia a výluky z poistenia.

PZP začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, poistné (cena PZP poistenia) je splatné prvým dňom poistného obdobia. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

Poistenie PZP nechráni vaše auto. Havarijné poistenie online si môžete uzatvoriť priamo pomocou online kalkulačky. Zaujímavým doplnkom môže byť aj GAP poistenie (poistenie finančnej straty), ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, nezabudnite aj na krátkodobé cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Koniec PZP poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne.

Výpoveď PZP je písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP Uniqa

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Uniqa poisťovni (Asistenčná služba Uniqa: +421 2 582 52 188), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. Uniqa asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne ponúkajúce PZP auta

Uniqa poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem poisťovne Uniqa zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union a Wüstenrot.