Online poistenie PZP poisťovne Uniqa

Poisťovňa Uniqa ponúka povinné zmluvné poistenie s poistným krytím podľa zákona o PZP. Škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Súčasťou poistenia PZP sú aj asistenčné služby.

PZP poistenie od Uniqa si môžete uzatvoriť napríklad prostredníctvom PZP kalkulačky, ktorá vám ponúkne porovnanie poistenia všetkých poisťovní na trhu. Online kalkulačka vám na základe vašich požiadaviek vypočíta pre vás to najlepšie PZP.

Online PZP poistenie Uniqa si môžete rozšíriť o:

Platnosť PZP poistenia a jeho zánik

Povinné zmluvné poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Pri uzatváraní PZP si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistenia a výluky z poistenia.

PZP začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak v zmluve nie je uvedené inak, poistné (cena PZP poistenia) je splatné prvým dňom poistného obdobia. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

Koniec PZP poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne.

Poistná zmluva môže byť vypovedaná písomne jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP

V prípade poistnej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti, a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne.