Živelné udalosti pri PZP poistení od Generali

Poistenie pre prípad živelnej udalosti je súčasťou balíkov L a XL PZP od Generali. K povinnému zmluvnému poisteniu auta (PZP) je možné si pripoistiť aj poistenie čelného skla a poistenie krádeže vozidla. V PZP kalkulačke si môžete vypočítať cenu PZP poisťovne Generali a porovnať ju s ostatnými poisťovňami na trhu.

Živelnou udalosťou môžu byť:

Požiar

Požiarom je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného ohniska alebo také ohnisko opustil a rozširuje sa vlastnou silou. Pod požiarom sa rozumie aj skrat v prípade, ak sa plameň, ktorý skratom vznikol, ďalej rozšíril. Za požiar sa berie aj pôsobenie dymu pri požiari.

Výbuch

Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár.

Úder blesku

Pod úderom blesku rozumieme prechod blesku poistenou vecou alebo pôsobenie energie alebo teploty výboja blesku na poistenú vec. Takisto sem patrí pôsobenie atmosférického prepätia a vplyv elektromagnetických účinkov blesku na poistenú vec.

Náraz alebo zrútenie lietadla

Nekontrolovateľný a neriadený pád, zrútenie alebo náraz pilotovaného vzdušného prostriedku, jeho časti, nákladu alebo ťažných zariadení.

Záplava

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi v mieste poistenia alebo jeho okolí.

Povodeň

Povodeň je zaplavovanie menších alebo väčších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy alebo hrádze pretrhla.

Víchrica

Pod víchricou rozumieme dynamické pôsobenie vzduchu, ktorý sa pohybuje rýchlosťou minimálne 75 km/hod.

Krupobitie

Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec.

Zosuv alebo zrútenie lavín

Zosunom alebo zrútením lavín je jav, keď sa masa snehu alebo ľadu uvedie po svahoch náhle do pohybu a rúti sa do údolia.

Zemetrasenie

Zemetrasením sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň intenzity stupnice zemetrasenia medzinárodnej stupnice EMS-98 na mieste poistnej udalosti.