Generali PZP

Generali PZP si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia (M, L a XL). Jednotlivé balíky sa líšia výškou limitov poistného plnenia a rozsahom krytia. Okrem základného poistenia si môžete poistiť aj škody na vašom aute. Uzatvorte si PZP rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

V závislosti od zvoleného balíku môže byť súčasťou vašej poistky aj poistenie:

Súčasťou poistenia sú aj Generali asistenčné služby.

K vybranému balíku PZP Generali si môžete dokúpiť aj pripoistenie čelného skla (do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %) a krádeže auta (do výšky 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR).

Pri poistení sa zohľadňuje predchádzajúci bezškodový priebeh a spôsobené škody sú hradené bez odpočtu amortizácie.

Balíky krytia M, L a XL

Balík krytia Generali M Generali L Generali XL
Limit poistného plnenia: škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Limit poistného plnenia: škoda na majetku 1,05 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Asistenčné služby KLASIK      
Úraz dopravovaných osôb    
Živelná udalosť a hlodavce    
Zlý stav vozovky    
Asistenčné služby PREMIUM  
Zver  
Pneumatiky  

Platnosť a zánik poistenia

Generali PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Povinné zmluvné poistenie Generali začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako „začiatok poistenia“ a končí dňom uvedeným ako „koniec poistenia“. Ak koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzatvára na dobu určitú, je splatné jednorazovo v plnej výške. Ak sa poistenie uzatvára na dobu neurčitú, poistné sa platí pravidelne každý rok, a to v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach. Podrobnejšie informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Generali PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie PZP Generali môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo na základe všeobecných poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP Generali je písomná, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Generali PZP nepoisťuje vaše auto proti havárii. Zvážte preto aj havarijné poistenie a pri novších autách aj GAP poistenie, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Pri ceste autom do zahraničia nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Zložky Generali PZP

Generali poistenie auta môže v závislosti od zvoleného balíku obsahovať poistenie úrazu dopravovaných osôb, živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami, proti zlému stavu vozovky, stretu so zverou, pneumatík a základné alebo rozšírené asistenčné služby. Ku všetkým balíkom poistenia si môžete dokúpiť pripoistenie krádeže auta a čelného skla.

Úraz vodiča

Generali úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb platí na území Európy a Turecka. Vzťahuje sa na úrazy, ktoré poistená osoba utrpí pri prevádzke poisteného motorového vozidla. Poistné plnenie je do výšky 6 000 EUR pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu a do výšky 1 000 EUR pre prípad nevyhnutného liečenia. Je súčasťou balíkov L a XL.

Sklo

Generali poistenie čelného skla kryje poškodenie alebo zničenie čelného skla v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu, odleteného kameňa, krádeže, lúpeže alebo neoprávneným užívaním. Platí na území Európy a Turecka. Limit poistného plnenia je 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %.

Zver

Generali poistenie stretu so zverou sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky. Uzatvára sa pre prípad zničenia alebo poškodenia motorového vozidla následkom náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Maximálne plnenie je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min 100 EUR.

Živelná udalosť

Generali poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami platí na území Európy a Turecka. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia motorového vozidla následkom náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti alebo poškodenia hlodavcami. Maximálne plnenie pri poškodení živelnou udalosťou alebo hlodavcami je 3 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR.

Krádež auta

Generali poistenie krádeže auta kryje motorové alebo prípojné vozidlo alebo jeho vybrané časti a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu vozidla. Uzatvára sa pre prípad zmocnenia sa vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním. Platí na území Slovenskej republiky. Limit poistného plnenia je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, minimálne 100 EUR.

Zlý stav vozovky

Generali poistenie zlého stavu vozovky platí na území Slovenskej republiky. Predmetom poistenia sú disky a pneumatiky kolies auta. Poistenie sa uzatvára pre prípad zničenia alebo poškodenia kolies následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky. Poškodenie diskov a pneumatík je kryté do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %.

Pneumatiky

Generali poistenie pneumatík má limit plnenia 150 EUR na jednu pneumatiku. Uzatvára sa pre prípad náhodného poškodenia pneumatiky defektom alebo vandalizmom. Výška spoluúčasti je stanovená na základe miery opotrebenia pneumatiky. Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Generali PZP a konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná PZP Generali s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR