ČSOB PZP

Pri PZP poistení auta si môžete v ČSOB poisťovni vybrať z dvoch limitov poistného plnenia. Štandard ponúka 6,07 mil. EUR za škody na zdraví a 2,0 mil. EUR za škody na veci a ušlý zisk. Nadštandard kryje všetky škody do výšky 7,0 mil. EUR.

Súčasťou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu sú aj základné ČSOB asistenčné služby. Nadštandardné asistenčné služby Premium s rozšírenou ponukou služieb a vyššími limitmi si môžete pripoistiť za 11 EUR ročne.

ČSOB PZP môžete získať so zľavou 5 % v prípade, ak využívate aj iné produkty finančnej skupiny. V prípade, že máte auto vybavené niektorým z pokročilých asistenčných systémov vodiča (automatické núdzové brzdenie, parkovací asistent, parkovacie senzory alebo kamera), môžete získať dodatočnú zľavu do výšky 7 %.

Základné poistenie PZP si môžete rozšíriť o:

Cenu PZP poistenia ČSOB si môžete vypočítať pomocou PZP kalkulačky. V kalkulačke si navolíte parametre poistenia a pripoistenia, o ktoré máte záujem. Zobrazí sa vám porovnanie poistenia aj s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet PZP je rýchly a na pár klikov.

Platnosť ČSOB PZP poistenia

ČSOB povinné zmluvné poistenie je platné na území štátov systému Zelenej karty s výnimkou štátov Izrael, Maroko, Tunis a Irán. Poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie pre prípad stretu so zverou a poistenie krádeže vozidla sú platné na území Slovenskej republiky.

PZP poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak. Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy. Poistné (cena za PZP poistku na auto) musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom poistenia uvedeným v návrhu.

Pri uzatváraní zákonnej poistky auta si pozrite aj rozsah poistenia a výluky z poistenia. V rámci PZP nie je poistené vaše auto, preto môže byť dôležité pozrieť si aj havarijné poistenie auta. Zaujímavým doplnkom môže byť aj poistenie finančnej straty GAP, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete s autom do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Koniec PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o PZP alebo podľa poistných podmienok poisťovne.

Zrušenie PZP musí byť písomné, jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie taktiež zanikne v prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca od jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP ČSOB

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti ČSOB poisťovni (Asistenčná služba ČSOB: +421 2 4445 0050) a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne resp. ČSOB asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne PZP na trhu

ČSOB poistenie auta si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem ČSOB zobrazí aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.