Povinné zmluvné poistenie od Allianz – Slovenskej poisťovne

PZP od poisťovne Allianz je súčasťou komplexného poistenia motorového vozidla MOJE AUTO. Auto si môžete poistiť jedným zo štyroch balíkov krytia (Comfort, Plus, Extra alebo Max). Allianz PZP si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej online kalkulačky PZP, ktorá vám vypočíta cenu poistenia a porovná s ostatnými poisťovňami na trhu.

V základnom balíku Comfort sú spolu s povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poskytované aj základné asistenčné služby, právna pomoc a základné úrazové poistenie.

Výberom jedného z vyšších balíkov poistného krytia si poistenie auta môžete rozšíriť o poistenie proti živelným udalostiam, poistenie požiaru alebo výbuchu, poistenie zrážky so zvieraťom, poistenie havárie, poistenie finančnej straty, odcudzenie, vandalizmus alebo rozbitie skla. Súčasťou vyšších balíkov sú aj rozšírené asistenčné služby a rozšírené úrazové poistenie.

Povinné zmluvné poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Allianz PZP si môžete uzatvoriť do výšky poistného plnenia podľa zákona (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a náhrady dávok a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk) alebo na vyššie limity (6/3 mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR).

Pri uzatváraní PZP si pozrite aj rozsah poistenia a výluky z poistenia.

Platnosť a zánik poistenia

Poistenie začína dňom a hodinou uvedenými v poistnej zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného (ceny poistenia). Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je potrebné uhradiť ho najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Zánik PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o povinnom zmluvnom poistení alebo na základe poistných podmienok poisťovne.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistnej udalosti, výpovedná lehota je pätnásť dní

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik škodovej udalosti, a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne.