Allianz PZP

PZP od poisťovne Allianz je súčasťou komplexného poistenia motorového vozidla MOJE AUTO. Auto si môžete poistiť jedným zo štyroch balíkov krytia (Comfort, Plus, Extra alebo Max).

Allianz PZP si môžete uzatvoriť do výšky poistného plnenia podľa zákona o PZP (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a náhrady dávok a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk) alebo na vyššie limity (6/3 mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR).

V základnom balíku Comfort sú spolu s povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poskytované aj:

Výberom jedného z vyšších balíkov poistného krytia si PZP poistenie auta môžete rozšíriť o:

Súčasťou vyšších balíkov sú aj rozšírené asistenčné služby a rozšírené úrazové poistenie.

Allianz PZP si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom kalkulačky PZP, ktorá vám online PZP poistenie porovná s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet PZP je rýchly a porovnanie poistenia máte na pár klikov.

Platnosť Allianz PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie auta je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie proti živelným udalostiam, poistenie proti požiaru alebo výbuchu a poistenie zrážky so zverou sú platné na geografickom území Európy. Poistenie právnej ochrany je platné na území Slovenskej republiky.

PZP poistenie auta začína dňom a hodinou uvedenými v poistnej zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného (ceny PZP poistenia). Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je potrebné uhradiť ho najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Pri uzatváraní PZP auta si pozrite aj rozsah poistenia a výluky z poistenia. Povinné zmluvné poistenie nechráni vaše auto. V rámci Allianz PZP poistenia si v najvyššom balíku krytia môžete uzavrieť aj havarijné poistenie auta a GAP poistenie (poistenie finančnej straty). Pri ceste autom do zahraničia si pozrite aj cestovné poistenie. Porovnanie cestovného poistenia všetkých poisťovní vám zobrazí onine kalkulačka.

Zánik poistenia PZP

Zánik PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o PZP alebo na základe poistných podmienok poisťovne.

Výpoveď PZP je možná písomne, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistnej udalosti, výpovedná lehota je pätnásť dní

Poistná udalosť pri PZP Allianz

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Allianz poisťovni (Asistenčná služba Allianz: +421 2 50 122 222), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne resp. Allianz asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne PZP na trhu

Allianz poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný agent vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem Allianz zobrazí aj AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.