Allianz PZP

Allianz PZP je súčasťou komplexného poistenia auta MOJE AUTO. Vybrať si môžete jeden zo štyroch balíkov krytia (Comfort, Plus, Extra alebo Max). PZP Allianz si môžete uzatvoriť online do výšky poistného plnenia podľa zákona (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a náhrady dávok a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk) alebo na vyššie limity (6/3 mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR). V rámci poistenia sú poskytované aj Allianz PZP asistenčné služby.

TIP: Uzatvorte si PZP rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Allianz poistenie auta v závislosti od zvoleného balíka poskytuje poistenie:

Súčasťou vyšších balíkov sú aj rozšírené asistenčné služby a rozšírené úrazové poistenie.

Balíky krytia Comfort, Plus, Extra a Max v Allianz MOJE AUTO

Poistné krytie Allianz Comfort Allianz Plus Allianz Extra Allianz Max
Povinné zmluvné poistenie        
Právna pomoc        
Základné asistenčné služby        
Základné úrazové poistenie        
Živel      
Požiar, explózia, implózia      
Zrážka so zvieraťom      
Rozšírené asistenčné služby      
Rozšírené úrazové poistenie      
Odcudzenie    
Vandalizmus    
Rozbitie skla    
Havária  
Finančná strata  

Platnosť a zánik poistenia

Allianz PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie proti živelným udalostiam, proti požiaru alebo výbuchu a zrážky so zverou sú platné na geografickom území Európy. Poistenie právnej ochrany je platné na území Slovenskej republiky.

Povinné zmluvné poistenie Allianz začína dňom a hodinou uvedenými v poistnej zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, Allianz poistenia auta sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je potrebné uhradiť ho najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Allianz PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

TIP: Podrobné informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

Zrušenie PZP v Allianz môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo na základe poistných podmienok poisťovne. Výpoveď Allianz PZP môžete realizovať aj online, a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistnej udalosti s výpovednou lehotou pätnásť dní

Allianz PZP nechráni vaše auto. V rámci poistenia Allianz MOJE AUTO si však v najvyššom balíku krytia môžete uzavrieť aj havarijné poistenie a GAP poistenie (poistenie finančnej straty).

Zložky Allianz MOJE AUTO

V závislosti od zvoleného balíka (Allianz Comfort, Plus, Extra a Max) získate k Allianz PZP aj doplnkové pripoistenia.

Zver

Allianz poistenie stretu so zverou je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené sú škody na vozidle spôsobené zrážkou s domácim alebo voľne žijúcim zvieraťom. Predmetom poistenia nie je interiér a motorový a batožinový priestor vozidla, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla.

Sklo

Allianz poistenie skla je súčasťou balíkov krytia Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené je poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla (čelné sklo, bočné sklá, zadné sklo) následkom nehody, odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie, vandalizmu alebo následkom poškodenia zaparkovaného vozidla zvieraťom.

Krádež

Allianz poistenie krádeže auta je súčasťou balíkov Extra a Max a platí na geografickom území Európy. Poistené je odcudzenie riadne zabezpečeného vozidla, jeho častí alebo príslušenstva a poškodenie časti vozidla v dôsledku odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie. Súčasťou poistenia je aj odcudzenie batožiny vo vnútri vozidla.

Úraz vodiča

Allianz úrazové poistenie vodiča sa vzťahuje na úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody. Základné úrazové poistenie (pre Allianz Comfort) kryje smrť následkom úrazu do výšky 3 000 EUR a trvalé následky v dôsledku úrazu do výšky 6 000 EUR. Rozšírené úrazové poistenie (pre Allianz Plus, Extra a Max) sa vzťahuje aj na všetky spolucestujúce osoby a limity poistného plnenia sú dvojnásobné.

Živelná udalosť

Allianz poistenie proti živelným udalostiam kryje škody v dôsledku živelných udalostí ako povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína a ťarcha snehu alebo ľadu. Poistenie je súčasťou balíkov Allianz Plus, Extra a Max a je platné na geografickom území Európy.

Vandalizmus

Allianz poistenie proti vandalizmu je súčasťou balíkov Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody, ktoré vznikli na poistenom vozidle následkom vandalizmu. Poistené nie sú škody, ktoré boli spôsobené v dôsledku nezodpovedného prístupu alebo hrubej nedbanlivosti oprávnenej osoby.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak pri škodovej udalosti nebola predložená policajná správa, respektíve udalosť nebola políciou vyšetrovaná. Poisťovňa takisto neplní v prípade poškodenia pneumatík, ak hĺbka dezénu nedosahuje legislatívne stanovené minimum (1,6 mm pre letné a 4,0 mm pre zimné pneumatiky).

Právna pomoc

Allianz poistenie právnej pomoci pomáha vodičovi a spolucestujúcim osobám pri dopravnej nehode. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky

Požiar alebo výbuch

Allianz poistenie proti požiaru, explózii a implózii je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody vzniknuté v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie. Ak boli škody spôsobené činnosťou oprávnenej osoby alebo osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti, škody nie sú kryté.

Požiarom je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril, vrátane pôsobenia dymu pri požiari. Explózia je prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Implózia je prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra.

Allianz PZP a konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná Allianz PZP s poistením od AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA PZP 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB PZP 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali PZP 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama PZP 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa PZP 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa PZP 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union PZP 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa PZP 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot PZP 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR