Union poistenie storna

Ak cestujete do zahraničia cez cestovnú kanceláriu, prípadne si kupujete letenku, cestovný lístok alebo objednávate inú službu v zahraničí, vhodným doplnkom pre Union cestovné poistenie býva aj poistenie storna. Pomôže vám znížiť finančnú stratu v prípade, ak na vopred zaplatenú cestu do zahraničia nenastúpite.

Union poistenie storna zájazdu si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Predmetom poistenia sú náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním stornopoplatkov poskytovateľom služby.

Union poistenie storna sa nesmie uzatvoriť neskôr ako 2 pracovné dni odo dňa záväzného objednania služby. Poistenie končí dňom nástupu na cestu prípadne dňom stornovania objednanej služby u jej poskytovateľa.

Poistnou udalosťou môže byť stornovanie objednanej služby, zmena termínu cesty alebo zmena cestujúcej osoby. Dôvodom môže byť napríklad:

 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia poistenej osoby, prípadne blízkej osoby za predpokladu jej pripútania na lôžko a potreby opatery
 • smrť poistenej alebo blízkej osoby
 • živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví poistenej osoby (maximálne 5 dní pred začiatkom cesty)
 • vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení (maximálne 3 dni pred začiatkom cesty)
 • škoda spôsobená trestným činom tretej osoby
 • nedobrovoľná strata zamestnania a následná nezamestnanosť
 • pri individuálnej doprave vážna dopravná nehoda počas cesty, živelná udalosť, trestný čin tretej osoby alebo štrajk, ak nebolo možné v ceste pokračovať

Limity poistného plnenia

Maximálna výška poistného plnenia je pri smrti poisteného alebo blízkej osoby 100 % storno poplatku a pri hospitalizácii v dĺžke minimálne 3 dni je výška 90 %. V ostatných prípadoch sa storno poplatky vyplácajú vo výške 80 % z poistnej sumy. Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je 1 000 EUR.

Pri celoročnom poistení máte navyše poistenie nevyužitej dovolenky do výšky 1 000 EUR a poistenie predčasného návratu do výšky 500 EUR.

Čo nemáte poistené

Union poistenie storna sa nevzťahuje na stornovanie objednanej služby z dôvodu napríklad:

 • chorôb alebo chronických chorôb existujúcich v čase objednania služby, pokiaľ nejde o akútny stav
 • psychických porúch alebo chorôb, ktoré boli pri objednávaní služby známe, okrem hospitalizácie pri bezprostrednom ohrození života
 • abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách, iných omamných a psychotropných látkach a liekoch, ktoré neboli vydané na lekársky predpis
 • umelého ukončenia tehotenstva, okrem lekársky indikovaného z dôvodov zdravotných, genetických alebo život ohrozujúcich
 • nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • sebapoškodzovania, samovraždy a pokusu o samovraždu