Poistenie storna zájazdu

Poistenie storna zájazdu je častým pripoistením pre cestovné poistenie. Môže sa uzatvoriť aj samostatne, ak máte napríklad celoročné cestovné poistenie. Pomôže vám znížiť finančnú stratu, ak nenastúpite na vopred zaplatenú cestu do zahraničia. Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby, či už je to dovolenka, zájazd, ubytovanie, letenka alebo cestovný lístok. Predmetom poistenia sú teda náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním storno poplatkov poskytovateľom služby.

Jednotlivé poisťovne majú rôzne nastavené poistenie storna. Dôvodom môže byť akútne ochorenie alebo úraz, či už vaše, blízkej osoby alebo spolucestujúceho, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, strata alebo zničenie cestovných dokladov a podobne.

Dôvodom plnenia môže byť aj nedobrovoľná strata zamestnania, rozvod, zamietnutie žiadosti o vízum, predvolanie na súdne konanie, zmeškanie nástupu alebo dopravná nehoda.

Súčasťou poistenia môže byť aj poistenie nevyužitej cesty pre prípad oneskoreného nástupu alebo predčasného ukončenia cesty oproti pôvodnému plánu. Dôvodom môže byť napríklad náhla zmena zdravotného stavu, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, zničenie alebo strata dokladov.

V prípade poistnej udalosti bez zbytočného odkladu zrušte cestovnú službu u poskytovateľa, aby sa nezvyšoval storno poplatok. Zároveň nezabudnite na všetky doklady potrebné k poistnému plneniu (doklad o zaplatení cestovnej služby, resp. doklad preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku a pod.) ako aj lekársku správu prípadne inú dokumentáciu potvrdzujúcu nárok na poistné plnenie.

Online poistenie storna

Poistenie storna si môžete uzatvoriť online spolu s cestovným poistením. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám prehľadne zobrazí aj dôvody storna jednotlivých poisťovní.

Poistenie storno poplatkov je potrebné uzatvoriť zväčša do 24 hodín po kúpe cestovnej služby. V opačnom prípade môže byť poistenie platné až po tzv. čakacej dobe, počas ktorej nie ste poistením krytý. Platnosť poistenia končí dňom nástupu na cestovnú službu.