Union poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Union poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou poistenia do zahraničia. Kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré vzniknú následkom akútnej choroby, úrazu alebo smrti poistenej osoby. Cestovné poistenie by preto malo byť súčasťou každej vašej cesty do zahraničia.

Union krátkodobé cestovné poistenie (KCP) nemá stanovený horný limit poistného plnenia, celoročné (CCP) má limit plnenia 250 000 EUR.

Limity poistného plnenia

Union poistenie liečebných nákladov hradí:

 • ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok a materiálu
 • hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas nej vrátane predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu
 • ubytovanie blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa, avšak na dobu maximálne 10 nocí (KCP: 35 EUR / noc; CCP: 50 EUR / noc)
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, resp. prepravu späť do ubytovacieho zariadenia
 • nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov, ortopedických a protetických pomôcok, ak k ich poškodeniu došlo následkom úrazu s následným ambulantným lekárskym ošetrením prípadne hospitalizáciou (100 EUR)
 • prepravu späť do vlasti, ak sa zo zdravotných dôvodov nedá použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok
 • ubytovanie s polpenziou v prípade, ak zdravotný stav neumožňuje pokračovať v plánovanej ceste ani návrat do vlasti (50 EUR / noc, max. 500 EUR)
 • ambulantné ošetrenie zubov v rozsahu nutného a neodkladného ošetrenia na odstránenie bolesti (1 zub: 100 EUR, spolu za všetky zuby max. 300 EUR)
 • náklady blízkej osoby na cestu do miesta hospitalizácie poisteného v zahraničí a na cestu späť (500 EUR)
 • náklady blízkej osoby na ubytovanie v mieste hospitalizácie poisteného, avšak na dobu maximálne 10 nocí (50 EUR / noc)
 • prepravu telesných pozostatkov v prípade smrti poistenej osoby do miesta pohrebu vo vlasti (10 000 EUR)

Ako si uzatvorím Union poistenie liečebných nákladov online?

Limity plnenia jednotlivých zložiek Union poistenia liečebných nákladov sú súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie s poistením liečebných nákladov v zahraničí si môžete uzatvoriť online pomocou kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane pripoistení pre viaceré poisťovne na jednom mieste. Ak ste zároveň poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate na poistenie dodatočnú zľavu vo výške 50 %.

TIP: Pozrite si porovnanie pre poistenie liečebných nákladov jednotlivých poisťovní a komplexné informácie pre Union online cestovné poistenie.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistnej zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. Medzi takéto situácie môžu patriť napríklad:

 • úkony, ktoré neboli poskytnuté zdravotníckym zariadením, zdravotníckym pracovníkom alebo lekárom
 • preventívne prehliadky, očkovanie, kontrolné vyšetrenia a úkony, ktoré netreba na zistenie diagnózy
 • nadštandardná lekárska starostlivosť
 • liečenie, ktoré nie je vedecky alebo lekársky uznané
 • zakúpenie liekov, ktoré nie sú predpísané ošetrujúcim lekárom, prípadne ktoré poistená osoba užívala už pred nástupom na cestu
 • zakúpenie výživových doplnkov, vitamínových a probiotických prípravkov, dietetických potravín alebo kozmetických prípravkov
 • hormonálna terapia, antikoncepcia, liečba neplodnosti, umelé oplodnenie
 • akupunktúra, akupresúra, homeopatia, chiropraktická liečba prípadne iný typ alternatívnej liečby
 • rehabilitácia, fyzioterapia, masáže, kúpeľná liečba, ozdravné pobyty, pobyty v sanatóriách a liečebniach

Union poistenie liečebných nákladov takisto nekryje náklady, ak choroba, úraz alebo smrť nastali vplyvom drog, omamných alebo psychotropných látok, alkoholu alebo liekov, ktoré neboli vydané na lekársky predpis.

Poisťovňa nekryje náklady ani v prípade abstinenčných príznakov, nedodržiavania odporúčaní ošetrujúceho lekára, chronických chorôb, psychických porúch a chorôb, komplikácii v tehotenstve po 26. týždni vrátane pôrodu. Poistenie sa nevzťahuje ani na estetické a plastické operácie, kozmetické zákroky, samovraždu a pokus o ňu.