Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je voliteľnou zložkou cestovného poistenia. Kým poistenie liečebných nákladov kryje náklady na ošetrenie a liečenie úrazu vrátane liekov, zdravotných pomôcok, operácie a hospitalizácie, poistenie úrazu zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie pozostalým v prípade úrazu s následkom úmrtia.

Trvalými následkami sú také následky úrazu, ktoré už nie sú schopné zlepšenia. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách z poistnej sumy, maximálne do výšky 100 % pri viacerých trvalých následkoch.

V našej online kalkulačke cestovného poistenia si môžete porovnať úrazové poistenie jednotlivých poisťovní a podrobne sa oboznámiť s limitmi poistného krytia, ktoré sa pri trvalých následkoch pohybujú od 3 300 do 40 000 EUR.

Ak úraz môže nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti (manuálna práca), je potrebné uzatvoriť si aj rizikové pripoistenie.

V prípade úrazu v zahraničí bezodkladne vyhľadajte lekára, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

Úrazové poistenie je možné uzatvoriť buď samostatne alebo vo vybraných poisťovniach formou zvýhodneného balíku spolu s poistením batožiny a poistením zodpovednosti za škodu.