Úrazové poistenie v online cestovnom poistení

Online cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o úrazové poistenie. Zabezpečí vám finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu, prípadne odškodnenie pozostalým v prípade úrazu s následkom úmrtia. Náklady na ošetrenie a liečenie úrazu vrátane liekov, zdravotných pomôcok, operácie a hospitalizácie kryje poistenie liečebných nákladov.

Trvalé následky úrazu sú také následky, ktoré už nie sú schopné zlepšenia. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách z poistnej sumy, maximálne do výšky 100 % pri viacerých trvalých následkoch.

Ak môže úraz nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti (manuálna práca), uzatvorte si k poisteniu úrazu aj rizikové pripoistenie.

V prípade úrazu v zahraničí bezodkladne vyhľadajte lekára, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

Úrazové poistenie – porovnanie poisťovní

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pri krátkodobom poistení rozdielne limity pre poistenie úrazu. Trvalé následky úrazu môžete mať poistené od 10 000 do 40 000 EUR. Poistenie pre prípad smrti sa pohybuje od 5 000 do 20 000 EUR. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si aj porovnanie pre celoročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) trvalé následky smrť
Allianz 20 000 10 000
AXA 40 000 20 000
Generali 10 000 5 000
Groupama 20 000 10 000
Union 25 000 15 000
Wüstenrot 10 000 5 000

Úrazové poistenie online

Najlacnejšie cestovné poistenie s poistením úrazu si môžete vypočítať pomocou online kalkulačky. Zobrazí vám porovnanie cien poistenia Allianz, AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Uzatvoriť si môžete úrazové poistenie pre deti aj pre dospelých.

Úrazové poistenie si môžete uzatvoriť buď samostatne, alebo v rámci balíka pripoistení, kde okrem poistenia úrazu máte aj poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia úrazu si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad:

  • následky úrazu, ktorý vznikol pred uzatvorením zmluvy
  • zhoršenie existujúcej choroby následkom úrazu
  • telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením, patologické zlomeniny
  • úrazy následkom úmyselného konania, sebapoškodzovania, duševnej choroby, zmien psychického stavu alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického alebo iného záchvatu kŕčom
  • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
  • úrazy vzniknuté následkom požitia alkoholu, omamných, psychotropných, návykových alebo toxických látok, liekov bez lekárskeho predpisu