Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení

Cestovné poistenie môže byť doplnené aj o poistenie zodpovednosti za škodu, pri ktorom za vás poisťovňa uhradí škody neúmyselne spôsobené na majetku, zdraví alebo živote tretej osobe. Súčasťou poistenia môže byť aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti.

Toto poistenie na nevzťahuje na škody spôsobené motorovým vozidlom, pre ktoré je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. V prípade práce v zahraničí odporúčame uzatvoriť si poistenie zodpovednosti zamestnanca s územnou platnosťou pre Európu, resp. celý svet.

Poistnou udalosťou pri poistení zodpovednosti je vznik povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla počas cesty v zahraničí, a za ktorú je poistená osoba podľa občianskoprávnych predpisov danej krajiny zodpovedná.

Ak škoda môže nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti, uzatvorte si aj pripoistenie rizika.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte svoju poisťovňu a asistenčnú službu a riaďte sa ich pokynmi. Zbytočne nič nepodpisujte ani sa k ničomu nezaväzujte.

Poistenie zodpovednosti za škodu – porovnanie poisťovní

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pri krátkodobom poistení rozdielne limity pre poistenie zodpovednosti za škodu. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre celoročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) zdravie majetok spoluúčasť
Allianz cestovné poistenie 200 000 200 000 5 % (max 350)
AXA cestovné poistenie 250 000 125 000 200
Generali cestovné poistenie 50 000 50 000 0
Groupama cestovné poistenie 200 000 100 000 0
Union cestovné poistenie 300 000 150 000 0
Wüstenrot cestovné poistenie 100 000 50 000 150

Online poistenie zodpovednosti za škodu

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátané všetkých pripoistení. Porovná vám výšku limitov poistného krytia jednotlivých poisťovní, ktoré sa pohybuje od 50 000 do 200 000 EUR pre majetok a do 300 000 EUR pre zdravie.

Poistenie zodpovednosti za škodu si môžete uzatvoriť buď samostatne, alebo v rámci balíka pripoistení.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad škody:

  • spolucestujúcim, blízkym osobám, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
  • spôsobené úmyselným konaním
  • na prevzatých, vypožičaných alebo prenajatých veciach
  • na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenotoch
  • spôsobené prenosom infekčných alebo sexuálnych chorôb
  • pri použití alkoholu, omamnej, návykovej alebo psychotropnej látky
  • na životnom prostredí