Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri poistení zodpovednosti za škodu uzatvoreného v rámci cestovného poistenia na cesty do zahraničia uhradí za vás poisťovňa škody, ktoré neúmyselne spôsobíte na majetku, zdraví alebo živote tretej osobe. Súčasťou poistenia môže byť aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti.

Toto poistenie na nevzťahuje na škody spôsobené motorovým vozidlom, pre ktoré je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. V prípade práce v zahraničí odporúčame uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca pri výkone povolania s územnou platnosťou pre Európu, resp. celý svet.

Poistnou udalosťou pri poistení zodpovednosti je vznik povinnosti poistenej osoby nahradiť škodu, ktorá vznikla počas cesty v zahraničí, a za ktorú je podľa občianskoprávnych predpisov danej krajiny zodpovedná.

Ak škoda môže nastať v dôsledku vykonávania rizikového športu alebo rizikovej činnosti, je potrebné uzatvoriť si aj rizikové pripoistenie.

Náš online výpočet cestovného poistenia do zahraničia vám porovná výšku limitov poistného krytia jednotlivých poisťovní, ktoré sa pohybuje od 6 600 do 200 000 EUR pre majetok a od 33 200 do 300 000 EUR pre zdravie.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte svoju poisťovňu a asistenčnú službu a riaďte sa ich pokynmi. Zbytočne nič nepodpisujte ani sa k ničomu nezaväzujte.

Poistenie zodpovednosti za škodu je možné uzatvoriť buď samostatne alebo vo vybraných poisťovniach formou zvýhodneného balíku spolu s úrazovým poistením a poistením batožiny.