Groupama PZP

PZP poistenie si môžete v poisťovni Groupama uzatvoriť na zákonom stanovený limit poistného plnenia. Škody na zdraví a náhrady dávok sú kryté do výšky 5,24 mil. EUR. Škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk sú kryté do výšky 1,05 mil. EUR.

V rámci povinného zmluvného poistenia ponúka poisťovňa Groupama asistenčné služby a formou verejného prísľubu aj úrazové poistenie vodiča.

Ak máte v poisťovni uzatvorené aj iné poistenie, môžete získať zľavu na poistnom. Dodatočnú zľavu získate aj v prípade, ak máte dieťa do veku 15 rokov.

PZP poistku na auto od Groupamy si môžete uzatvoriť prostredníctvom online PZP kalkulačky. Výpočet PZP je na pár klikov a súčasťou je aj porovnanie poistenia s ostatnými poisťovňami na trhu.

Platnosť Groupama PZP poistenia

Zákonné poistenie auta je platné na území členských štátov systému Zelenej karty. Začína dňom dohodnutým v poistnej zmluve a zaplatením poistného. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné (cenu poistenia PZP) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Pred uzatvorením PZP poistky si pozrite rozsah poistenia a výluky z poistenia. Poistenie vášho auta nie je súčasťou PZP poistenia. Nezabudnite preto na havarijné poistenie prípadne poistenie finančnej straty (GAP poistenie). Poistenie chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie. Porovnanie cestovného poistenia všetkých poisťovní vám ponúka online kalkulačka.

Zánik poistenia PZP

Povinné zmluvné poistenie auta môže zaniknúť podľa zákona o PZP alebo na základe poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Povinné zmluvné poistenie auta zanikne aj v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP Groupama

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Vznik poistnej udalosti bezodkladne oznámte poisťovni Groupama (Asistenčná služba Groupama: +421 2 208 54 504), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne resp. Groupama asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne ponúkajúce PZP poistenie

Groupama poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný agent vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem poisťovne Groupama zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.