AXA PZP (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

AXA ponúka PZP poistenie v dvoch variantoch (Plus a Prémium). Variant Plus kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 2,5 mil. EUR. Vyšší variant krytia, Prémium, kryje uvedené škody do výšky 7 mil. EUR, resp. 5 mil. EUR.

Súčasťou AXA PZP (AXA Auto GO) sú aj asistenčné služby (technická asistencia), poistenie pneumatík (na 120 EUR), právna asistencia a úrazové poistenie. Poistenie úrazu vodiča je pri variante Plus na 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu a na 5 000 EUR na smrť v dôsledku úrazu. Úraz vodiča pri variante Prémium je na sumy 20 000 EUR pre trvalé následky a 10 000 EUR na smrť následkom úrazu.

Variant Prémium navyše obsahuje:

 • poistenie batožiny (na 500 EUR) pre prípad poškodenia alebo krádeže pri živelnej udalosti alebo dopravnej nehode
 • poistenie náhradného vozidla (na 120 EUR, max. 3 dni) po dopravnej nehode alebo odcudzení auta
 • poistenie vlastnej totálnej škody (na 5 000 EUR) pri zničení po dopravnej nehode s platnosťou pre územie Európy a Turecka

Podmienkou pre výplatu poistného plnenia pri úrazovom poistení, poistení batožiny, poistení náhradného vozidla a poistení vlastnej totálnej škody je súčasná výplata poistného plnenia z poistenia PZP.

Variant krytia PZP Plus PZP Premium
Limit poistného plnenia: škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 7 mil. EUR
Limit poistného plnenia: škoda na majetku 2,5 mil. EUR 5 mil. EUR
Úrazové poistenie vodiča: trvalé následky / smrť 10 000 EUR / 5 000 EUR 20 000 EUR / 10 000 EUR
AXA asistenčné služby    
Poistenie pneumatík    
Poistenie batožiny  
Poistenie náhradného vozidla  
Poistenie totálnej škody  

Pripoistenia k AXA PZP poisteniu

K obidvom variantom PZP poistenia si môžete prikúpiť:

 • úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb (na 40 000 EUR/osobu, ročné poistné 23,30 EUR)
 • poistenie proti živelným udalostiam (na 5 000 EUR pri spoluúčasti 20 % prvý rok, inak 80 EUR, ročné poistné 23,70 EUR)
 • poistenie stretu so zverou (na 5 000 EUR pri spoluúčasti 20 % prvý rok, inak 80 EUR, ročné poistné 57,20 EUR)
 • poistenie krádeže auta a vandalizmu (na 5 000 EUR pri spoluúčasti 20 % prvý rok, inak 80 EUR, ročné poistné 37,80 EUR)
 • poistenie batožiny (na 1 000 EUR; 500 EUR pre strešný box pri spoluúčasti 150 EUR, ročné poistné 10,80 EUR)
 • poistenie skiel (na 400 EUR, 800 EUR alebo 1 600 EUR pri spoluúčasti 20 % prvý rok, inak 80 EUR, ročné poistné 38,80 EUR resp. 74,50 EUR resp. 171,70 EUR)
 • poistenie náhradného vozidla (na 400 EUR, max. 10 dní, ročné poistné 18,30 EUR)
 • extra asistenciu (ročné poistné 42,10 EUR)

Jednotlivé pripoistenia k PZP AXA Auto GO si môžete dokúpiť v rámci kalkulačky PZP. Výpočet je rýchly a na pár klikov. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP poistenia aj s ostatnými poisťovňami na trhu a prehľadne zoradí výsledky od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

Platnosť AXA PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie pneumatík je platné na území SR a ČR. Asistenčné služby sú platné na území štátov Európskej únie, EHP a v Macedónsku, Srbsku, Čiernej Hore a Turecku. Ostatné pripoistenia sú platné pre územie Európy a Turecka.

PZP poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Zaplatením poistného je deň, kedy bola suma pripísaná na účet poisťovne.

Pri uzatváraní PZP poistky na auto si nezabudnite pozrieť rozsah poistného krytia a výluky z poistenia. PZP poistenie nekryje vaše auto pri dopravnej nehode, preto si vypočítajte aj havarijné poistenie online. Poistenie finančnej straty (GAP poistenie) chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom aj do zahraničia, nezabudnite na online cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Poistenie môže zaniknúť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP musí byť písomná, jednou zo zmluvných strán:

 • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
 • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
 • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zaniká tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP AXA

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Uniqa poisťovni (AXA asistenčná služba: +421 2 582 52 188), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne PZP

AXA poistenie auta si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný agent vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem AXA zobrazí aj Allianz, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.