ČSOB havarijné poistenie

ČSOB havarijné poistenie Auto Partner kryje škody na vašom vozidle vrátane jeho štandardnej výbavy spôsobené haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom, hlodavcami a odcudzením. Uzatvoriť si ho môžete online, priamo na našej stránke v kalkulačke pre havarijné poistenie. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia s ostatnými produktami na trhu. Zľavu môžete získať za inú zmluvu v skupine ČSOB.

Súčasťou poistenia pre vozidlá kategórie M1 a N1 sú v prípade nehody alebo poruchy aj ČSOB asistenčné služby.

Doplnkovo si môžete pripoistiť:

 • úraz prepravovaných osôb
 • poškodenie, odcudzenie alebo stratu batožiny
 • zníženie spoluúčasti pri poškodení skiel
 • úhradu nákladov na zapožičanie náhradného vozidla
 • finančnú stratu (GAP)

Škody sa hradia v nových cenách, v prípade totálnej škody (nad 80 %) sa vypláca všeobecná hodnota vozidla (časová cena). Havarijné poistenie ČSOB sa uzatvára so spoluúčasťou, samostatne pre základné poistenie a samostatne pre doplnkové pripoistenia. Odpočítava sa pri každej jednotlivej poistnej udalosti vždy pre každé uzatvorené poistenie.

Havarijné poistenie Auto Partner sa nevzťahuje na následné škody všetkých druhov a na vedľajšie výdavky ako napríklad ušlý zárobok, nemožnosť používať vozidlo, náklady na právne zastupovanie, prekladateľské služby a podobne.

Platnosť a zánik poistenia

ČSOB havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a európskej časti Turecka. Uzatvára sa na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistenia. Poistné musíte uhradiť najneskôr v deň predchádzajúci tomuto dátumu.

V prípade uzatvorenia zmluvy s okamžitou platnosťou musíte prvú splátku uhradiť v ten istý deň. Poistenie v tom prípade začína dňom, hodinou a minútou uvedenými v návrhu.

Podmienkou uzatvorenia zmluvy je obhliadka vozidla s vyhotovením fotodokumentácie, pričom je povolené vykonať ju samoobhliadkou podľa pokynov poisťovne.

Havarijné poistenie ČSOB môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia s výpovednou lehotou 8 dní
 • do jedného mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia s výpovednou lehotou 1 mesiac
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do 14 dní od jej uzatvorenia v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku (cez internet alebo telefón)

Zložky poistenia

Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla, jeho časti a výbavy následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmom (úmyselným poškodením) a hlodavcami. Za poistenie spôsobené hlodavcami sa považuje prehryzenie alebo ohryzenie elektrických káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, zemetrasenie, nadzvuková vlna.

ČSOB havarijné poistenie kryje aj odcudzenie vozidla, jeho časti a výbavy, ak k nemu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

Poistenie Auto Partner sa vzťahuje aj na prípad zničenia alebo poškodenia sklenených výplní akoukoľvek náhodnou udalosťou. Výnimku tvoria sklenené výplne strechy (strešné okná, panoramatická strecha). Veci spojené so sklami nie sú poistené (clony, spätné zrkadlá, diaľničné známky a podobne).

Úraz

ČSOB úrazové poistenie prepravovaných osôb sa vzťahuje na prípady, ak k poistnej udalosti prišlo počas jazdy vozidla, pri havárii alebo pri krátkodobej zastávke s cieľom odstránenia bežnej poruchy vozidla, ktorá vznikla v priebehu jazdy. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Uzatvára sa pre prípad:

 • trvalých následkov spôsobených úrazom (3 500 EUR / os.)
 • smrti spôsobenej úrazom (1 750 EUR / os.)
 • denného odškodného pri liečení následkov úrazu (3,5 EUR / os. / deň)

Podmienkou poistného plnenia je šetrenie a zdokumentovanie políciou. Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ktoré utrpeli prepravované osoby na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

Batožina

Predmetom poistenia batožiny sú osobné veci, osobné doklady, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové veci, detské autosedačky a podsedáky, maximálne však do výšky 1 000 EUR / rok. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 EUR pre prípad:

 • poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty v prípade havárie
 • poškodenia alebo zničenia následkom živelnej udalosti
 • odcudzenia krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • poškodenia alebo zničenia cudzou osobou

Súčasťou poistenia je aj poistenie psov a mačiek prepravovaných vo vozidle pre prípad havárie. Poistené sú náklady spojené s likvidáciou telesných pozostatkov (150 EUR) a náklady spojené s liečením (250 EUR). Podmienkou plnenia je preprava zvieraťa v na to určenej prepravke uchytenej predpísaným spôsobom.

Podmienkou plnenia pri odcudzení batožiny je riadne uzamknuté a zabezpečené vozidlo, pričom batožina je riadne uzamknutá v batožinovom priestore alebo uzamykateľnom nosiči pevne upevnenom na vozidle.

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • peniaze v hotovosti, šeky, vkladné knižky, cenné papiere a ceniny, platobné a iné karty
 • cestovné lístky a letenky
 • umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty, šperky, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly a drahokamy
 • kľúče
 • okuliare, kontaktné šošovky, protézy a iné zdravotnícke pomôcky
 • nosiče dát a záznamov a záznamy na nich uložené s výnimkou kamier a fotoaparátov
 • prehrávače dát a záznamov (fotky, video, hudba), GPS navigácie, elektronické hry, herné konzoly, vrátane príslušenstva
 • veci slúžiace na zárobkové účely alebo výkon povolania
 • tovar určený na ďalší predaj, obchodné vzorky, vzorky, prototypy, predmety určené na výstavu
 • motorové alebo nemotorové vozidlá a člny, motocykle, prívesy, skútre, lode, lietadlá, rogalá
 • vozíky, kolobežky, trojkolky a štvorkolky s motorovým pohonom, okrem ručného vozíka alebo vozíka pre zdravotne postihnutých
 • zvieratá s výnimkou psov a mačiek
 • potraviny, tabakové výrobky, alkoholické nápoje a podobne
 • zbrane vrátane príslušenstva a streliva

Sklo

Pri poistení zníženej spoluúčasti pri poškodení skiel vám poisťovňa v prípade poškodenia alebo zničenia skla pri jeho oprave nebude účtovať spoluúčasť a pri jeho výmene zníži spoluúčasť o 15 EUR.

Náhradné vozidlo

Pri pripoistení náhradného vozidla vám v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odcudzenia, ktorých následkom je nepojazdnosť poisteného vozidla, poisťovňa uhradí náklady na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla.

Podmienkou je, že nahlásená škodová udalosť je poisťovňou kvalifikovaná ako poistná udalosť, cena opravy presiahne výšku spoluúčasti a doba opravy presiahne 8 normohodín. Zároveň je potrebné predložiť daňový doklad za zapožičanie resp. prenájom a zmluvu o zapožičaní alebo prenájme.

Ročný limit plnenia je 500 EUR so spoluúčasťou 20 EUR. Poistenie sa nevzťahuje na náklady za pohonné hmoty, iné prevádzkové látky a náplne, umývanie, opravu a údržbu.

Finančná strata

ČSOB poistenie finančnej straty sa vzťahuje na totálnu škodu v prípade havárie alebo živelnej udalosti alebo pre prípad odcudzenia celého vozidla. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vandalizmom.

Výška finančnej straty sa pri novom vozidle určí ako rozdiel medzi novou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla pri vzniku poistnej udalosti. Pri jazdenom aute (staršie ako 3 mesiace) sa vypočíta ako rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla pri uzatváraní poistenia a všeobecnou hodnotou pri poistnej udalosti.

Poistné plnenie sa počas prvých 36 mesiacov poistenia vypláca vo výške 100 % finančnej straty, ďalších 24 mesiacov sa každý mesiac táto čiastka znižuje o 2 %.