Online cestovné poistenie Generali

Cestovné poistenie do zahraničia od poisťovne Generali si môžete uzatvoriť vo viacerých balíkoch. Ak máte záujem iba o poistenie liečebných nákladov (do výšky 200 000 EUR) a asistenčné služby, postačuje vám základný balík Klasik.

K základnému poisteniu si môžete prikúpiť:

  • úrazové poistenie (10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 5 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
  • poistenie zodpovednosti za škodu (50 000 EUR)
  • poistenie pátrania a záchrany (7 000 EUR)
  • poistenie batožiny a dokladov (1 000 EUR, doklady 350 EUR)
  • poistenie storno poplatkov
  • rizikové poistenie
  • nadštandardné asistenčné služby
  • poistenie opustenej domácnosti (5 000 EUR)
  • poistenie asistencie k vozidlu (1 500 EUR)

Generali cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie na dobu neurčitú. Ročné cestovné poistenie sa vzťahuje na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre územie Európy alebo pre celý svet. Cestovné poistenie pre oblasť Európy sa vzťahuje aj na krajiny ležiace okolo Stredozemného mora.

Online cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pomocou kalkulačky pre cestovné poistenie. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Pri výbere poistenia si pozorne pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť za vzniknuté škody.

Platnosť cestovného poistenia Generali

Cestovné poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, prekročením hraníc Slovenskej republiky a končí 24:00 hod. dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

V prípade, že sa počas uzatvárania online cestovného poistenia v zahraničí už nachádzate a poistenie bezprostredne nenadväzuje na existujúcu poistnú zmluvu v Generali, poistné krytie začne najskôr 6. deň po dátume uzatvorenia novej zmluvy. Pokračujúca nová poistná zmluva musí byť uzavretá najneskôr 1 deň pred zánikom pôvodnej zmluvy.

Poistné sa platí jednorazovo a musí byť zaplatené ku dňu začiatku poistenia.

Generali asistenčné služby

V prípade škodovej udalosti sa v zahraničí obráťte na asistenčnú spoločnosť Europe Assistance. Služby sú poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 5857 2266.

Zložky cestovného poistenia Generali

Základnou zložkou Generali cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov, ku ktorému sú automaticky pribalené základné asistenčné služby. K poisteniu si môžete prikúpiť ďalšie pripoistenia.

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je určené na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých následkom úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poistenej osoby. Môže ísť o náklady na neodkladné ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu, predpísané lieky, návštevu chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, návrat detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do vlasti podľa rozhodnutia lekára a repatriácia v prípade smrti.

Cestovné poistenie Generali aj pri krátkodobom aj pri ročnom cestovnom poistení kryje liečebné náklady do výšky 200 000 EUR.

Ambulantné ošetrenie zubov je kryté do výšky 150 EUR na jednu poistnú udalosť, maximálne 300 EUR za celé obdobie poistenia. Doprava a ubytovanie príbuzného, prípadne opatrovníka neplnoletej osoby, je hradená do sumy 1 400 EUR. Doprava neplnoletých osôb do miesta bydliska a cesta ich opatrovníka je hradená do sumy 1 700 EUR.

Ak je hospitalizácia dlhšia ako 3 dni, súčasťou poistenia liečebných nákladov sú aj denné nemocničné dávky vo výške 17 EUR/deň. Nemocničné dávky sa vyplácajú maximálne po dobu 30 dní.

Úrazové poistenie

Predmetom úrazového poistenia sú v rámci cestovného poistenia do zahraničia trvalé následky úrazu (do výšky 10 000 EUR) a smrť v dôsledku úrazu do 1 roka od poistnej udalosti (do výšky 5 000 EUR). Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne, ktoré sú súčasťou cestovného poistenia. Poistné plnenie je splatné pri stupni trvalých následkom vyššom ako 10 %.

Poistenie batožiny a dokladov

Predmetom poistenia batožiny sú veci osobnej potreby (do sumy 1 000 EUR) a náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (do výšky 350 EUR). Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie.

Súčasťou poistenia sú aj náklady vynaložené na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou. Nákup je hradený do výšky 100 EUR.

Poistenie kryje aj náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze (poistná suma 350 EUR). Do finančnej núdze sa môžete dostať následkom straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia platobných prostriedkov určených na cestu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu  sa uzatvára pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody inej osobe na živote, zdraví alebo veci. Limitom poistného plnenia je suma 50 000 EUR.

Poistenie pátrania a záchrany

Predmetom poistenia sú náklady na záchrannú činnosť vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života. Náklady sú hradené do výšky 7 000 EUR. Hradené sú náklady jednak na samotnú záchrannú činnosť ako aj na prepravu do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom.

Poistenie storno poplatkov

Predmetom poistenia storna zájazdu je zájazd alebo iná cestovná služba, napr. cestovný lístok, letenka, hotelový pobyt a podobne. Poistenie storno poplatkov začína uzatvorením cestovného poistenia do zahraničia a končí nastúpením na cestu. Spoluúčasť pri poistení je vo výške 5 %.

Súčasťou poistenia je aj poistenie prerušenia cesty, ktoré začína nastúpením na cestu a končí najneskôr rezervovaným koncom cesty. Predmetom poistenia je náhrada uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu pri jej prerušení do výšky 500 EUR.

Dôvodom stornovania služby alebo predčasného návratu môžu byť napríklad vážne akútne ochorenie alebo úraz, hospitalizácia, smrť, značná škoda na majetku a podobne.

V rámci poistenia je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti (do výšky 100 EUR). Dôvodom zmeškania môže byť úraz, dopravná nehoda, technická porucha alebo meškanie použitého verejného dopravného prostriedku.

Predmetom poistenia pri oneskorenom návrate do vlasti sú náklady na taxík do miesta bydliska alebo náklady na ubytovanie a stravovanie.

Porovnanie cestovného poistenia

Okrem poisťovne Generali vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie Allianz, AXA, Groupama, Union a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

 

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000

Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si limity poistného plnenia pre ročné cestovné poistenie.