AXA PZP (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

AXA ponúka PZP online v dvoch variantoch (Plus a Prémium). AXA Plus kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 2,5 mil. EUR. Vyšší variant krytia, AXA Prémium, kryje uvedené škody do výšky 7 mil. EUR, resp. 5 mil. EUR.

AXA PZP (AXA Auto GO) sa ponúka spolu s asistenčnými službami (technická asistencia), právnou asistenciou a poistením pneumatík (na 120 EUR) a úrazu. Poistenie úrazu vodiča je pri variante AXA Plus na 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu a na 5 000 EUR na smrť v dôsledku úrazu. Úraz vodiča pri variante AXA Prémium je na sumy 20 000 EUR pre trvalé následky a 10 000 EUR na smrť následkom úrazu.

Variant Prémium navyše obsahuje poistenie:

 • batožiny (na 500 EUR) pre prípad poškodenia alebo krádeže pri živelnej udalosti alebo dopravnej nehode
 • náhradného vozidla (na 120 EUR, max. 3 dni) po dopravnej nehode alebo odcudzení auta
 • vlastnej totálnej škody (na 5 000 EUR) pri zničení po dopravnej nehode s platnosťou pre územie Európy a Turecka

Podmienkou pre výplatu poistného plnenia pri poistení úrazu, batožiny, náhradného vozidla a vlastnej totálnej škody je súčasná výplata poistného plnenia z hlavného poistenia.

Variant krytia AXA Plus AXA Prémium
Limit pre škodu na zdraví 5,24 mil. EUR 7 mil. EUR
Limit pre škodu na majetku 2,5 mil. EUR 5 mil. EUR
Úraz vodiča: trvalé následky / smrť 10 000 EUR / 5 000 EUR 20 000 EUR / 10 000 EUR
Asistencia    
Pneumatiky (120 EUR)    
Batožina (500 EUR)  
Náhradné vozidlo (120 EUR)  
Totálna škoda (5 000 EUR)  

Platnosť a zánik AXA PZP

PZP AXA platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie pneumatík platí na území SR a ČR. Asistencia sa poskytuje na území štátov Európskej únie, EHP a v Macedónsku, Srbsku, Čiernej Hore a Turecku. Ostatné pripoistenia platia pre územie Európy a Turecka.

AXA poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Zaplatením poistného je deň, kedy bola suma pripísaná na účet poisťovne.

Ak neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie AXA PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Poistenie môže zaniknúť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď AXA PZP musí byť písomná, jednou zo zmluvných strán:

 • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
 • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
 • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Poistenie zaniká tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

PZP AXA nekryje vaše auto pri dopravnej nehode, preto si vypočítajte aj poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia si môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poistná udalosť pri PZP AXA

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Uniqa poisťovni (AXA asistenčná služba: +421 2 582 52 188), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. asistenčnej služby.

Zložky AXA PZP

Obidva varianty základného poistenia (AXA Plus a AXA Prémium) si môžete rozšíriť doplnkovými pripoisteniami. Jednotlivé pripoistenia k PZP AXA Auto GO si môžete dokúpiť v rámci online kalkulačky priamo na našej stránke. Výpočet je rýchly a na pár klikov. Kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie aj s ostatnými poisťovňami na trhu a prehľadne zoradí výsledky od najlacnejšieho po najdrahšie.

Úraz

Súčasťou PZP AXA je v balíkoch Plus a Prémium aj poistenie úrazu vodiča pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu. AXA úrazové poistenie je možné rozšíriť aj na všetky spolucestujúce osoby. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti pre územie Európy a Turecka.

V balíkoch AXA Plus a AXA Prémium je bez príplatku poistený iba vodič auta. Poistenie trvalých následkov úrazu je v balíku Plus na 10 000 EUR, v balíku Prémium na 20 000 EUR. Poistenie smrti následkom úrazu je na sumu 5 000 EUR v balíku Plus a 10 000 EUR v balíku Prémium. Poistné plnenie sa vypláca od 10 % trvalého telesného poškodenia. Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je súčasná výplata z hlavného poistenia.

Ak máte záujem o AXA PZP s úrazovým poistením pre všetky prepravované osoby, môžete si za 23,30 EUR dokúpiť pripoistenie úrazu pre celú posádku vozidla. Poistenie sa v tomto prípade uzatvára na sumu 40 000 EUR na každú prepravovanú osobu pre prípad trvalých následkov a 20 000 EUR pre prípad smrti následkom úrazu. V online kalkulačke si viete nastaviť, či máte záujem iba o poistenie vodiča alebo aj spolucestujúcich osôb.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné
AXA Plus vodič 10 000 EUR 5 000 EUR súčasť balíku
AXA Prémium vodič 20 000 EUR 10 000 EUR súčasť balíku
Pripoistenie úrazu celá posádka 40 000 EUR 20 000 EUR 23,30 EUR

AXA PZP s poistením úrazu sa vzťahuje na úrazy, ktoré vznikli v priamej súvislosti s prevádzkou poisteného auta:

 • pri nastupovaní alebo vystupovaní
 • pri uvádzaní vozidla do chodu pred začiatkom jazdy
 • počas jazdy vozidla
 • pri odstraňovaní bežných porúch
 • po dopravnej nehode alebo v blízkosti miesta nehody

Živelné udalosti

AXA poistenie živelnej udalosti sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho časti a príslušenstva tvoriaceho štandardnú výbavu. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 5 000 EUR so spoluúčasťou 20 % prvý rok (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia), inak 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

Ročné poistné je vo výške 23,70 EUR. Územná platnosť poistenia je Európa a Turecko.

Poistená nie je zvláštna výbava vozidla, batožina a iné hnuteľné veci prepravované v aute a osobné predmety cestujúcich.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava alebo voda z vodovodných zariadení.

Krádež

AXA PZP si môžete rozšíriť o poistenie krádeže auta pre prípad odcudzenia auta alebo jeho časti krádežou, krádežou vlámaním alebo lúpežou a pre prípad vandalizmu. Poistenie sa vzťahuje na auto a jeho časti a príslušenstvo, ktoré tvorí štandardnú a doplnkovú výbavu dodávanú a namontovanú výrobcom alebo autorizovaným predajcom.

Uzatvára sa na poistnú sumu 5 000 EUR za každú poistnú udalosť. Ročné poistné je vo výške 37,80 EUR. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko. AXA poistenie krádeže auta sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % prvý rok (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia), inak 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

Zver

AXA poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva tvoriaceho štandardnú výbavu. PZP AXA s poistením stretu so zverou kryje aj poškodenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 5 000 EUR pri ročnom poistnom 62,60 EUR. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % prvý rok, inak 80 EUR.

Sklo

AXA poistenie čelného skla sa vzťahuje na čelné sklo a ostatné zasklenie auta. Uzatvára sa pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo odcudzenia skiel. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko. Vybrať si môžete poistenie do výšky 400 EUR (za 41,10 EUR ročne), 800 EUR (za 79,90 EUR ročne) alebo 1 600 EUR (za 181,50 EUR ročne). Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % prvý rok, inak 80 EUR.

Batožina

AXA poistenie batožiny je súčasťou základného poistenia pri variante AXA Prémium (500 EUR). Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je súčasná výplata aj z hlavného poistenia. Poistenie sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby prepravované v aute na sebe, pri sebe alebo na mieste určenom pre batožinu. Uzatvára sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty pri živelnej udalosti alebo dopravnej nehode. Poistená je takisto aj krádež batožiny vo vozidle alebo v strešnom boxe, ktorý musí byť na aute pevne pripevnený a uzamknutý.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti, resp. 150 EUR pri strešnom boxe.

Pre obidva varianty si môžete dokúpiť doplnkové pripoistenie batožiny. Pripoistenie batožiny sa uzatvára na poistnú sumu 1 000 EUR (500 EUR pre strešný box). Ročné poistné je 10,80 EUR.

AXA PZP s poistením batožiny nekryje peniaze, ceniny, drahé kovy, platobné karty, doklady, zbrane, zvieratá, kožuchy, umelecké diela, záznamy na zvukových, obrazových a dátových nosičoch a podobne.

Náhradné vozidlo

AXA poistenie náhradného vozidla je súčasťou základného poistenia pri variante AXA Prémium (120 EUR, max. na 3 dni). Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je súčasná výplata z hlavného poistenia. Pre obidva varianty si môžete dokúpiť doplnkové pripoistenie náhradného vozidla na poistnú sumu 400 EUR, max. na 10 dní. Ročné poistné pripoistenia je 18,30 EUR. Poistenie náhradného vozidla sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy po dopravnej nehode alebo odcudzení.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti.

AXA poistenie náhradného vozidla nekryje náklady za pohonné hmoty a iné prevádzkové náklady súvisiace s autom, ani náklady za umývanie, čistenie, opravu, údržbu a diaľničné známky.