Poistenie domu alebo bytu

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú na dome alebo byte, nebytovom priestore, rekreačnej budove prípadne rozostavanej stavbe. Spolu s poistením domu a bytu si môžete jednou zmluvou uzatvoriť aj poistenie hnuteľných vecíu, ktoré tvoria jeho zariadenie (poistenie domácnosti). Naša kalkulačka poistenia budovy vám vypočíta a porovná produkty všetkých poisťovní na slovenskom trhu.

Súčasťou poistenia domu a bytu môžu byť aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára aj s poistením zodpovednosti za škodu. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo veci, ktoré poistená osoba spôsobila niekomu inému v súvislosti s vlastníctvom budovy alebo vedľajšej stavby a prevádzkou jej vybavenia.

Poistné krytie a výluky z poistenia

V rámci poistenia nehnuteľnosti je poistená budova vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených, vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove a predmety pevne pripojené k budove, ako napríklad antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely, markízy a podobne.

Poistenie nehnuteľnosti väčšinou kryje aj vedľajšie stavby v mieste poistenia (napríklad garáž, altánok, studňa, oplotenie), stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne. Pozemok, zariadenie, skleníky a fóliovníky, plodiny, vedľajšie stavby v zlom technickom stave, škody spôsobené úmyselným konaním nebývajú poisteným kryté. Pred uzatvorením poistnej zmluvy je dôležité si pri jednotlivých poisťovniach pozrieť poistné krytie ako aj výšku limitov poistného plnenia a výluky z poistenia.

Poistením budovy môžu byť kryté škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti z poistenia budovy urobte všetky nevyhnutné opatrenia na zmiernenie jej následkov. Oznámte poisťovni bezodkladne jej vznik, pravdivo a úplne odpovedajte na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu a rozsahu. V prípade potreby (technická havária, zabuchnuté dvere a pod.) kontaktujte asistenčnú službu.

Platnosť a zánik poistenia

Poistenie nehnuteľnosti začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistenie sa uzatvára s alebo bez spoluúčasti.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomne a to:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  • ku koncu poistného obdobia – výpoveď je nutné dať minimálne 6 týždňov pred jeho uplynutím
  • do jedného mesiaca po poistnej udalosti

Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zaniká.