NovinkyMajetok

Uniqa garantuje vysporiadanie škôd do 2 dní

29. marca 2023

Zdroj: Uniqa

Je známe, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. A platí to aj pre výplatu poistného plnenia po škodách na zariadení domácnosti a nehnuteľnostiach. Uniqa preto v rámci proklientského prístupu garantuje vysporiadanie poistnej udalosti z majetku a zodpovednosti do dvoch pracovných dní od doručenia všetkých potrebných dokladov k likvidácii.

V rámci strategického zamerania neustáleho zlepšovania služieb poskytovaných zákazníkom oznámila Uniqa svoj záväzok uhradiť škody z retailových zmlúv pre poistenie majetku, nehnuteľností a zodpovednosti Domov & bezpečie do dvoch pracovných dní. Tento komplexný produkt na ochranu občianskeho majetku a zodpovednosti ponúka Uniqa od  začiatku minulého roka vo všetkých obchodných kanáloch.

Vysporiadanie škody v tomto zmysle znamená:

  • výplata poistného plnenia na účet poisteného alebo písomné upovedomenie Uniqa o úhrade škody;
  • v prípade zamietnutia škody ako nelikvidnej dostane klient v rovnakej lehote oznámenie o takomto rozhodnutí spolu s odôvodnením;
  • Ak škodu nie je možné uzavrieť do 2 dní, poisťovateľ v rovnakej lehote uvedie dôvod a požiada klienta o ďalšiu súčinnosť. To isté platí, ak poisťovňa potrebuje na posúdenie a vyčíslenie škody dokumentáciu alebo súčinnosť iného subjektu (napr. Polície SR, hasičov, znalcov a pod.). Akonáhle sú všetky náležitosti skompletizované, Uniqa škodu uzavrie do 2 pracovných dní.

Ukončenie vysporiadania poistnej udalosti je preto možné do 2 pracovných dní za nasledovných podmienok:

  • Uniqa má všetky dokumenty na prešetrenie škody a rozsahu poistného plnenia;
  • Uniqa pozná osobu oprávnenú čerpať poistné plnenie plus jej platobné údaje;
  • Klient uplatnil svoju škodu z poistenia on-line na webovej stránke poisťovne a tam nahral potrebné doklady o škode;
  • Nie je to poistná udalosť z hromadných kalamitných udalostí (veľké povodne, plošné krupobitie a búrky atď.), keď môže byť poisťovňa dočasne zahltená veľkým počtom individuálnych strát klientov.

Ak Uniqa nesplní svoju povinnosť vysporiadať poistnú udalosť podľa vyššie uvedených podmienok a likvidáciu ukončí neskôr, zaväzuje sa, že pri vyplácaní poistného plnenia nebude odpočítavať spoluúčasť dohodnutú v poistnej zmluve. Tá môže vzhľadom na voľbu klienta predstavovať až 400 EUR, takže nejde o zanedbateľnú sumu.