NovinkyMajetok

Najviac hlásených škôd na majetku zapríčiňuje voda

10. novembra 2022

Zdroj: Wüstenrot

V posledných štyroch rokoch predstavovali v poisťovni Wüstenrot najčastejšie škody na majetku jeho poškodenie vodou z vodovodných zariadení. To v prípade elektrospotrebičov viedlo v domácnostiach k riziku skratu. Pokazené elektrické zariadenia pritom celkovo tvorili pätinu hlásených škôd z poistenia majetku a domácnosti.

Podľa štatistík spoločnosti Wüstenrot klienti v prípade škôd v domácnosti nahlasovali predovšetkým poškodenie majetku vodou. Voda z vodovodných zariadení zapríčinila až 31 percent škodových udalostí.

Pri poškodených predmetoch v dôsledku vody dochádza často ku skratu elektrických zariadení v domácnosti. Práve skrat elektrospotrebičov patrí do skupiny najviac hlásených poistných udalostí. V posledných štyroch rokoch tvoril viac ako 10 percent škôd. Skrat je zároveň jednou z troch najčastejších príčin vzniku požiarov.

Na druhom mieste v rebríčku škôd v domácnosti sa umiestnilo poškodenie elektrických zariadení, čo tvorilo spolu 20 percent. Dôvodom bol väčšinou spomínaný skrat. K poškodeniu majetku krádežou došlo v posledných rokoch v 8 percentách hlásených poistných udalostí. Medzi ďalšie príčiny patrilo pôsobenie atmosférických zrážok a spodnej vody, ale aj živly ako krupobitie, víchrice, záplavy, požiare, prepätie alebo iné technické poškodenia.

S prichádzajúcou jeseňou sa častejšie upozorňuje na pravidelné revízie elektriny, komínov a bleskozvodov, aby ľudia predišli vzniku požiarov. V rámci poistných udalostí poisťovňa najviac eviduje ako ich príčiny neopatrnosť pri manipulácii s horľavými predmetmi a otvoreným ohňom, skrat elektrických zariadení a úmyselné podpálenie známou alebo neznámou osobou.

Riziko podpoistenia nehnuteľnosti

Vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov a prác by si ľudia mali preveriť, či nemajú nehnuteľnosť podpoistenú. Dojednaná nižšia poistná suma by v prípade poistnej udalosti mohla spôsobiť nemalé nepríjemnosti. Nepokryla by potrebné náklady na opravu, kúpu alebo výstavbu novej nehnuteľnosti. Poisťovne upozorňujú na značnú mieru podpoistenia nehnuteľností. V prípade poistnej zmluvy s podhodnotenou poistnou sumou dochádza v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a dojednanej poistnej zmluvy ku kráteniu poistného plnenia, a to podľa miery podpoistenia. Aby sme tomuto problému predišli, je vhodné preveriť v spolupráci so zástupcom poisťovne svoju poistnú zmluvu a následne si navýšiť poistnú sumu. Ideálnym riešením je dojednanie ochrany pred infláciou, ktorá popísané riziko znižuje.