NovinkyPovinné zmluvné poistenie

Čo nového prinesie PZP v roku 2024?

24. novembra 2023

PZP upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia bola v roku 2019 a pred schválením je jeho nová úprava, ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a čaká na schválenie vládou a následne parlamentom. Účinnosť novely je plánovaná už od 23. decembra 2023.

Cieľom novelizácie je implementácia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2018 z 24. novembra 2021 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Týka sa novej definície motorového vozidla, úpravy minimálnej výšky poistného plnenia, zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu, kontroly poistenia členskými štátmi a odškodňovania v prípade, ak poisťovňa je platobne neschopná.

PZP 2024 a nové limity poistného plnenia

Po schválení novely zákona nastanú v limitoch minimálneho poistného plnenia zmeny. Poistná suma pri škode na zdraví bude minimálne 6,45 mil. EUR (v súčasnosti 5,24 mil. EUR) a pri škode na majetku 1,3 mil. EUR (v súčasnosti 1,05 mil. EUR). Jednotlivé poisťovne môžu samozrejme aj naďalej ponúkať vyššie limity poistného plnenia tak ako je to aj doteraz. Cieľom úpravy je zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených v celej Európskej únii, ktorá sa bude prehodnocovať každých päť rokov v súlade s harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien.

Nová definícia motorového vozidla

Počas uplynulých rokov sa na trh a cesty dostalo množstvo nových typov motorových vozidiel s vlastným elektrickým motorom prípadne pomocným zariadením, čo bolo potrebné zohľadniť aj pri úprave definície v zákone. Základom novej definície motorového vozidla sa stáva jeho najvyššia konštrukčná rýchlosť a prevádzková hmotnosť.

PZP 2024 bude za motorové vozidlo považovať všetky nekoľajové vozidlá s vlastným mechanickým pohonom a deklarovanou maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h ako aj vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 14 km/hod ak ich prevádzková hmotnosť bude viac ako 25 kg. Týmto sa novelizácia zákona vzťahuje aj na elektrokolobežky a segwaye, ktoré sú čoraz častejšie súčasťou našich ciest.

Výnimkou budú invalidné vozíky určené na používanie osobami s telesným postihnutím, na ktoré nebude potrebné poistenie uzatvárať.

Poistenie elektrických kolobežiek

Po schválení novely zákona sa poistenie elektrokolobežiek stane súčasťou PZP 2024. Dôvodom povinného poistenia je určite aj rastúci počet nehôd a škôd spôsobovaných ich prevádzkou. Tie je v súčasnosti možné preplatiť z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré je súčasťou poistenia domácnosti. Toto poistenie je však dobrovoľné a nie každý ho má uzatvorené. Spočiatku PZP na elektrokolobežky pravdepodobne nebudú ponúkať všetky poisťovne. Na vývoji produktu už pracujú, aj keď mnohé otázky ešte nie sú vyjasnené.