Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne ponúkané našou stránkou kryje poškodenie alebo zničenie vášho vozidla pre prípad havárie, živelnej udalosti, krádeže, zrážky so zvieraťom a vandalizmu. Súčasťou je aj krytie čelného skla a asistenčné služby Komunálnej poisťovne.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre motorové vozidlo so spoluúčasťou vo výške 5 % alebo fixne 199 EUR. Pri poistení sa uplatňuje systém bonus/malus. Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne si môžete doplnkovo rozšíriť o pripoistenie:

 • úrazu prepravovaných osôb
 • batožiny
 • náhradného vozidla
 • finančnej straty GAP

Havarijné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien viacerých poisťovní na jednom mieste.

Poškodenie vozidla v rozsahu viac ako 90 % všeobecnej ceny sa považuje za totálnu škodu a výškou plnenia je všeobecná cena vozidla znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a spoluúčasť.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, povodeň alebo záplava, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie.

Predpísané spôsoby zabezpečenia vozidla

Pri poistení proti krádeži musí byť vozidlo riadne uzamknuté a spĺňať predpísané spôsoby zabezpečenia:

 • pri východiskovej hodnote do 50 000 EUR minimálne jedno zabezpečovacie zariadenie
 • pri východiskovej hodnote do 150 000 EUR vyšším stupňom imobilizéru alebo satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom GPS alebo kombináciou minimálne dvoch predpísaných zabezpečení
 • pri východiskovej hodnote nad 150 000 EUR kombináciou minimálne troch predpísaných zabezpečení alebo kombináciou
  • imobilizér v kombinácii s alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom a mechanické zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou
  • satelitné elektronické vyhľadávanie alebo vyšší stupeň imobilizéru a mechanické zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou
  • satelitné elektronické vyhľadávanie alebo vyšší stupeň imobilizéru a imobilizér v kombinácii s alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom
  • satelitné elektronické vyhľadávanie a imobilizér

Disky kolies z ľahkých zliatin musia byť zabezpečené poistnými bezpečnostnými skrutkami.

Platnosť a zánik poistenia

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne platí na geografickom území Európy. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Pre platnosť zmluvy uzatvorenej cez internet musí byť prvé poistné uvedené v návrhu poistnej zmluvy pripísané na bankový účet poisťovne najneskôr v lehote piatich kalendárnych dní od dohodnutého začiatku poistenia. Podmienkou platnosti poistenia je podrobenie sa obhliadke poisťovaného ojazdeného vozidla u zmluvného partnera poisťovne.

Poistenie môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov od dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia s výpovednou lehotou 8 dní
 • do 14 dní od uzavretia zmluvy cez internet

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne zanikne napríklad aj zápisom prevodu držby vozidla na inú osobu, písomnou dohodou s poisťovňou, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo ak prvé poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti resp. následné poistné do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie.

Čelné sklo

Poistenie je súčasťou základného havarijného poistenia a platí na geografickom území Európy. Kryje len čelné sklo vozidla a nevzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie skla súvisiace s poškodením iných častí vozidla.

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 5 %, minimálne 16 EUR, pri oprave do 60 EUR je bez spoluúčasti.

Batožina

Pripoistenie batožiny kryje veci osobnej potreby a spotreby prepravovaných osôb. Vzťahuje sa na veci riadne uložené a uzamknuté v poistenom vozidle v priestore na to určenom. Poistenie nekryje batožinu voľne uloženú na viditeľnom mieste.

Batožina nie je takisto poistená v prípade, ak je pred začatím jazdy, po ukončení jazdy alebo pri prerušení jazdy ponechaná vo vozidle viac ako 1 hodinu. Poistenie sa takisto netýka situácie, ak je počas prerušenia jazdy možné batožinu uložiť na bezpečnejšie miesto prípadne ju vziať so sebou.

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne s poistením batožiny nekryje:

 • peniaze, ceniny, šeky, vkladné knižky
 • cestovné doklady, preukazy, cestovné lístky a letenky
 • predmety umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenoty, kožuchy
 • mobilné telefóny, nezabudované elektronické a audiovizuálne prístroje a zariadenia a ich príslušenstvo, okuliare
 • bicykle, lyže, snowboardy
 • zbrane
 • iné motorové vozidlá alebo ich časti, plavidlá a lietadlá

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 1 600 EUR bez spoluúčasti.

Úraz

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne môže byť rozšírené aj o poistenie úrazu všetkých prepravovaných osôb na miestach na to určených. Uzatvára sa bez spoluúčasti pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu. Platí na geografickom území Európy.

Trvalé následky úrazu sú kryté do sumy 5 600 EUR/osobu podľa rozsahu telesného poškodenia. Percento poškodenia sa určuje na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je vo výške 2 800 EUR/osobu.

Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým prišlo:

 • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy
 • počas jazdy a pri havárii
 • pri krátkodobých zastávkach vo vozidle a v jeho blízkosti
 • pri odstraňovaní bežných porúch, ktoré vznikli v priebehu jazdy

Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla rozširuje havarijné poistenie Komunálnej poisťovne o krytie nákladov za prenájom pri poškodení poisteného vozidla. Platí na geografickom území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti. Poistenie je možné uzatvoriť len pre vozidlá do 3,5 t.

Limit poistného plnenia je 175 EUR, vozidlo je možné prenajať maximálne na 5 dní s denným limitom 35 EUR. Poistenie sa neuplatňuje na pohonné hmoty, prevádzkové náplne, údržbu, umývanie a iné náklady netýkajúce sa samotného prenájmu náhradného vozidla.

Prenájom náhradného vozidla musíte oznámiť poisťovni do 3 dní pri prenájme na území Slovenskej republiky a do 5 dní pri prenájme v zahraničí.

Finančná strata (GAP)

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne si môžete rozšíriť aj o pripoistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo v dôsledku krádeže alebo lúpeže. Poistenie je možné uzatvoriť maximálne do troch mesiacov od kúpy a len pre vozidlá do 3,5 t s maximálnou obstarávacou cenou 100 000 EUR, nie staršie ako 5 rokov.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti na 3, 4 alebo 5 rokov. Maximálne poistné plnenie je do celkovej výšky 25 000 EUR.