Generali havarijné poistenie

Generali havarijné poistenie Automax kryje škody na vašom motorovom vozidle vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho štandardnú a povinnú výbavu. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou a v základe kryje nasledovné riziká:

 • havária
 • živel
 • vandalizmus
 • odcudzenie

Súčasťou poistenia sú aj Generali asistenčné služby Klasik (Premium za príplatok). Základné Generali havarijné poistenie si môžete rozšíriť o voliteľné pripoistenie:

 • finančnej straty
 • elektro
 • náhradného vozidla
 • skiel na vozidle
 • nadštandardnej výbavy
 • batožiny a vecí osobnej potreby
 • úrazu dopravovaných osôb
 • činnosti vozidla ako pracovného stroja

Generali havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre havarijné poistenie. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia s ďalšími poisťovňami na našom trhu na jednom mieste. Zároveň si vyberiete výšku spoluúčasti a ktoré doplnkové pripoistenia si chcete prikúpiť.

Platnosť a zánik poistenia

Poistenie začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Prvá splátka poistného musí byť pripísaná na účte poisťovne k dátumu začiatku poistenia.

Pred uzatvorením poistenia je povinná obhliadka vozidla s vykonaním zápisu a fotodokumentácie. Pri novom vozidle nie je obhliadka potrebná. Obhliadku vykonáva sprostredkovateľ poistenia, technik poisťovne alebo ju môžete vykonať aj vy elektronicky pomocou na to určenej online aplikácie.

Generali havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a území Turecka.

Poistenie Automax môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy cez internet
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do troch mesiacov od oznámenia poistnej udalosti s výpovednou lehotou 1 mesiac
 • do jedného mesiaca od ukončenia šetrenia poistnej udalosti s výpovednou lehotou 1 mesiac

Zložky poistenia Automax

Základnými zložkami poistenia sú riziká havárie, živelnej udalosti, vandalizmu a odcudzenia. Doplnkovo si môžete pripoistiť finančnú stratu, elektro, náhradné vozidlo, sklo, naštandardnú výbavu, batožinu a úraz.

Havária

Haváriou je poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho časti náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou vzniknutou nárazom do nepohyblivej prekážky alebo stretom s pohybujúcim sa objektom.

Živelná udalosť

Živel je udalosť spôsobená prírodným javom, ako napríklad požiarom, úderom blesku, záplavou alebo povodňou, víchricou, pádom stromov, zemetrasením a podobne.

Vandalizmus

Vandalizmom je úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidla treťou osobou (osoba, ktorá nie je oprávnená užívať vozidlo).

Odcudzenie

Odcudzením je krádež (neoprávnené zmocnenie sa vozidla), lúpež (použitie násilia alebo hrozby násilia s cieľom zmocniť sa vozidla) alebo neoprávnené užívanie vozidla bez súhlasu vlastníka alebo držiteľa prípadne na iný účel ako bolo dohodnuté.

Finančná strata

Poistenie chráni hodnotu vášho vozidla v prípade totálnej škody alebo jeho odcudzenia. Uzatvára sa pre nové alebo maximálne 6 mesiacov jazdené vozidlá (do 6 000 najazdených km) kategórie M1 a N1 do 3,5t. Pripoistenie je bez spoluúčasti. Môžete si vybrať, na akú dobu si poistenie uzatvoríte (1-5 rokov).

Vyplatená finančná strata sa počíta ako rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Elektro

Doplnkové pripoistenie batérie vozidla na elektrický pohon alebo plug-in hybridný pohon chráni batériu alebo súbor batérii zabezpečujúcich pohon vozidla. Poistené máte aj nabíjacie káble a vlastnú trvalo nainštalovanú nabíjaciu stanicu, indukčnú nabíjaciu dosku alebo nástennú skrinku.

Poistenie platí pre poškodenie následkom skratu, prepätia alebo požiarom v dôsledku skratu alebo prepätia a v prípade nabíjacej stanice aj v dôsledku vandalizmu. Nabíjacie káble musíte skladovať v riadne uzamknutom a na výrobcom odporúčanom mieste.

Súčasťou poistenia je aj krytie nákladov na diagnostiku stavu batérie v prípade, ak v tom istom čase a z rovnakého dôvodu došlo aj k inému poškodeniu alebo zničeniu vozidla.

Náhradné vozidlo

Pripoistenie kryje vaše výdavky za prenájom náhradného vozidla, ak došlo k odcudzeniu alebo čiastočnej prípadne totálnej škode na vašom aute. Poistenie nekryje náklady za pohonné hmoty a iné prevádzkové látky a náplne, opravy a údržbu, umývanie a čistenie.

Podmienkou plnenia pri poškodenom vozidle je, že bude opravované na území Slovenskej republiky a oprava trvá viac ako jeden deň.

Náhradné vozidlo si môžete prenajať najviac trikrát počas jedného poistného obdobia, pričom maximálny limit za toto obdobie je 2 000 EUR. Denný limit na prenájom je 30 EUR, spoluúčasť 10 %.

Sklo

Doplnkové pripoistenie skiel kryje škody, ktoré vznikli na zasklení vozidla (čelné, zadné, bočné a strešné okno). Opravu za zasklenie uhradí poisťovňa najviac dvakrát počas jedného poistného obdobia s maximálnym limitom 2 000 EUR. Pripoistenie je bez spoluúčasti.

Nadštandardná výbava

Pri poistení nadštandardnej výbavy je potrebné, aby ste ju uviedli v poistnej zmluve. Poistené je poškodenie nadštandardnej výbavy haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením, maximálne do výšky 1 000 EUR.

Batožina a veci osobnej potreby

Pripoistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby posádky auta z dôvodu nehody, živelnej udalosti, odcudzenia z auta alebo odcudzením celého vozidla.

V prípade odcudzenia batožiny z auta musíte preukázať, že vozidlo bolo riadne uzavreté a muselo prísť k násilnému prekonaniu zabezpečenia a batožina bola uložená tak, že nebola zvonku viditeľná. Odcudzenie musí byť nahlásené polícii.

Za jednu batožinu je maximálne poistné plnenie 170 EUR, spolu maximálne 600 EUR. Vypočítava sa v časovej hodnote. Pri výplate poistného plnenia musíte doložiť doklady o kúpe veci. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 5 %, min. 30 EUR.

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • mobilné telefóny, počítače, notebooky, fotografické a filmovacie prístroje, prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo
 • záznamy na zvukových, obrazových a dátových nosičoch, iné záznamy
 • bankovky, mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly, drahokamy
 • veci slúžiace na výkon povolania alebo zárobkovú činnosť
 • písomnosti, plány, obchodné a účtovné knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky
 • cenné papiere, elektronické platobné prostriedky a platobné karty, ceniny a podobne
 • osobné doklady, cestovné lístky, letenky a iné doklady a preukazy
 • umelecké diela, diela zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu a zbierky
 • športové náradie a príslušenstvo
 • zvieratá
 • zbrane vrátane príslušenstva a streliva
 • batožina iných štátnych príslušníkov v zahraničí

Úraz

Doplnkové pripoistenie kryje úraz vodiča a spolucestujúcich osôb pre prípad poškodenia zdravia alebo smrti. Úrazom sa v tomto prípade rozumie náhodné a neúmyselné poškodenie zdravia pri prevádzke vozidla. K poškodeniu zdravia musí dôjsť vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

Prevádzkou vozidla sa rozumie:

 • uvádzanie motora do chodu pred začiatkom jazdy
 • nastupovanie a vystupovanie
 • samotná jazda
 • krátka prestávka v jazde
 • odstraňovanie bežnej poruchy, pokiaľ vznikla počas jazdy

Poistenie úrazu sa nevzťahuje na prípady, ak ste sa dopravovali v časti auta, ktorá nie je určená na prepravu osôb alebo ak ste nakladali alebo vykladali náklad alebo batožinu. Poistené nie sú ani osoby prepravované za odmenu, napr. taxi.

Z poistenia úrazu sa poskytuje poistné plnenie bez spoluúčasti za:

 • trvalé následky úrazu od 10 % (do výšky 7 000 EUR / osobu)
 • smrť spôsobenú úrazom (do výšky 3 500 EUR / osobu)
 • dobu nevyhnutného liečenia úrazu (min. 14 dní, do výšky 700 EUR / osobu)

Trvalé následky úrazu a doba nevyhnutného liečenia úrazu sa posudzujú podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.