Wüstenrot poistenie živelnej udalosti

PZP Wüstenrot je možné rozšíriť aj o poistenie živelnej udalosti. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta a jeho vybraných častí vrátane príslušenstva tvoriace štandardnú a základnú výbavu. Wüstenrot poistenie živelnej udalosti si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP rýchlo a na pár klikov.

Poistná suma je 4 000 EUR pri ročnom poistnom 9 EUR. V prípade poistnej udalosti je spoluúčasť vo výške 10 %, minimálne 150 EUR. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec pripoistenia je uvedený v poistnej zmluve a je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia.

Wüstenrot poistenie proti živelným udalostiam sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistením nie sú kryté ani nepriame škody, napríklad nemožnosťou používania poškodeného auta alebo ušlý zisk.

Živelnou udalosťou môže byť krupobitie, pád stromov, povodeň, požiar, úder blesku, víchrica, výbuch, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a zosuv alebo zrútenie lavín.

Wüstenrot poistenie živelnej udalosti a konkurencia

Poistenie živelnej udalosti môžete okrem poisťovne Wüstenrot získať aj v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Kooperative a Union. Wüstenrot poistenie pre prípad živelnej udalosti si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najvýhodnejšie poistenie.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
AXA 5 000 EUR 23,70 EUR 80 EUR Európa + Turecko
ČSOB 3 000 EUR 14 EUR 100 EUR SR
Generali 3 000 EUR v balíkoch L a XL 5 %, min 100 EUR Európa + Turecko
Groupama
Komunálna poisťovňa
Kooperativa 3 000 EUR verejný prísľub 10 % podľa Zelenej karty
Union 2 500 EUR 12,96 EUR 10 % Európa
Uniqa
Wüstenrot 4 000 EUR 9 EUR 10 %, min. 100 EUR SR

Živelné udalosti

Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôznej veľkosti, váhy a tvaru vytvorené v atmosfére dopadajú na poistené auto, čím dochádza k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je pohyb telesa, ktorý má znaky pádu.

Povodeň je prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd, pri ktorom voda zaplavuje územie mimo koryta vodného toku. Platí to aj na stav, ak voda nemôže prirodzeným spôsobom odtekať z určitého územia pri porušení stability vodného toku.

Požiarom je oheň v podobe plameňa sprevádzajúci horenie, ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Nie je ním žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom takisto nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení, ak sa plameň vzniknutým skratom ďalej nerozšíril.

Úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) cez poistenú vec. Za úder blesku nie je považované súvisiace alebo následné prepätie alebo kolísanie elektrického napätia alebo zlyhanie ochranného zariadenia proti prepätiu.

Víchricou je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou minimálne 75 km/hod.

Výbuchom je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár. Výbuchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk lietadlom. Nie je ním ani reakcia v spaľovacom priestore motora, hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach, kde sa energia výbuchu cieľavedome využíva.

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy na väčšom územnom celku, ktorá počas určitej doby stojí v mieste poistenia bez prirodzeného odtoku.

Zemetrasením sú otrasy zemského povrchu dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).

Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy je zosuv vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy nie je klesanie zemského povrchu.

Zosúvanie alebo zrútenie lavín je jav, keď sa masa snehu alebo ľadu náhle uvedie po svahoch do pohybu a rúti sa do údolia.