Union úrazové poistenie v cestovnom poistení

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o úrazové poistenie. Ide o poistenie trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu. Poistnou udalosťou je teda úraz, ktorý utrpíte počas vašej cesty v zahraničí.

Union poistenie úrazu si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Trvalé následky sa vyhodnocujú najskôr po jednom roku od úrazu, ich rozsah sa určuje podľa oceňovacích tabuliek v percentách.

V prípade úrazu bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a oznámte vznik úrazu poisťovni. Dbajte na to, aby nenastalo zhoršenie úrazu alebo jeho následkov. Odložte si lekársku dokumentáciu prípadne potvrdenie od polície.

Limity poistného plnenia

Union krátkodobé cestovné poistenie kryje trvalé následky úrazu do výšky 25 000 EUR, ročné do výšky 14 000 EUR. Poistenie kryje smrť následkom úrazu do výšky 15 000 EUR pri krátkodobom a 7 000 EUR pri ročnom poistení. Poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Ako uzatvorím Union úrazové poistenie online?

Union poistenie úrazu si môžete uzatvoriť v online kalkulačke priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní na trhu vrátane pripoistení. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Ak ste navyše aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate na poistenie dodatočnú zľavu vo výške 50 %.

TIP: Pozrite si porovnanie pre úrazové poistenie jednotlivých poisťovní a komplexné informácie pre cestovné poistenie Union.

Čo nemáte poistené

Union úrazové poistenie nekryje napríklad:

  • úrazy vrátane ich následkov, ktoré si poistený spôsobil sám
  • úrazy následkom úmyselného konania, duševnej poruchy
  • následky úrazu, ktoré vznikli pred uzavretím zmluvy
  • zhoršenie existujúcej choroby následkom úrazu
  • úrazy, ktoré nastanú v dôsledku straty vedomia, porážky, epileptického alebo iného kŕčového záchvatu a podobne
  • úrazy, ktoré sa týkajú častí tela postihnutých vrodenými alebo vývojovými vadami
  • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
  • úrazy vzniknuté následkom požitia alkoholu
  • úrazy v dôsledku užitia omamných, psychotropných, návykových alebo toxických látok alebo liekov bez lekárskeho predpisu