Union poistenie zodpovednosti za škody v cestovnom poistení

Union online cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie zodpovednosti za škodu. Oplatí sa ho mať pri sebe v prípade, ak niekomu v zahraničí neúmyselne spôsobíte škodu, či už na zdraví, živote alebo majetku. Pri krátkodobom poistení sú poistené aj následné škody vrátane ušlého zisku.

Union poistenie zodpovednosti si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Poisťovňa uhradí aj prípadné náklady spojené s advokátom alebo súdnym znalcom. Môže ísť o náklady v občianskoprávnom, priestupkovom alebo trestnom konaní a v konaní o náhradu škody. Poistené máte aj náklady na kauciu prípadne inú finančnú zábezpeku v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Limity poistného plnenia

Union krátkodobé cestovné poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 EUR a škody na majetku do výšky 150 000 EUR. Celoročné kryje tieto škody do výšky 100 000 EUR resp. 35 000 EUR.

Náklady spojené s advokátom, súdnym znalcom alebo kauciou kryje krátkodobé poistenie do sumárnej výšky 25 000 EUR. Celoročné kryje náklady na advokáta do výšky 2 000 EUR a náklady na kauciu do výšky 3 000 EUR.

Ako uzatvorím Union poistenie zodpovednosti online?

Poistenie si môžete uzatvoriť pomocou online kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane pripoistení viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie. Ak ste navyše aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate na poistenie dodatočnú zľavu vo výške 50 %.

TIP: Pozrite si porovnanie pre poistenie zodpovednosti za škodu jednotlivých poisťovní a komplexné informácie pre cestovné poistenie Union.

Čo nemáte poistené

Union poistenie zodpovednosti za škodu nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody zamestnanca voči zamestnávateľovi. Pre tieto účely slúži povinné zmluvné poistenie resp. poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody.

Poistenie sa nevzťahuje ani na škody spôsobené napríklad:

 • úmyselným konaním
 • porušením povinností
 • na finančnej hotovosti, ceninách, platobných kartách, diaľničných známkach, cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách, listinách a podobne
 • na predmetoch umeleckej a historickej hodnoty, starožitnostiach a zbierkach
 • porušením práv duševného vlastníctva, licenčných zmlúv, priemyselných vzorov
 • infekčnou chorobou
 • manipuláciou s nebezpečnými látkami
 • na životnom prostredí
 • manželovi/manželke, príbuzným v priamo rade, súrodencom, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • stratou veci
 • pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo pri dobrovoľníckej činnosti
 • v súvislosti s držbou a nosením zbrane
 • pri použití alkoholu, návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom