Zákon o PZP

Povinné zmluvné poistenie je upravené zákonom č. 381/2001 Z. z., preto je často známe aj ako zákonné poistenie alebo zákonná poistka. PZP je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Najvýhodnejšie poistenie najlepšie zistíte porovnaním produktov všetkých poisťovní, napríklad využitím online kalkulačky PZP.

Motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo, ktoré má osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Takéto vozidlá môžeme deliť na tuzemské a cudzozemské. Tuzemským motorovým vozidlom je také vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie má držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Poistná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla.

PZP je platné na území štátov Systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak cestujete do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

V prípade poistnej udalosti poisťovňa, u ktorej je zákonné poistenie uzatvorené, nahradí poškodenému do výšky limitu (najvyššej hranice poistného plnenia) škody na zdraví alebo veci, náklady spojené s právnym zastúpením a náhradu ušlého zisku.

Limit poistného plnenia je určený v zmluve s poisťovňou, podľa zákona je však minimálne vo výške 5 240 000 EUR za škody na zdraví a 1 050 000 EUR za škody na majetku.

Ak nie je v zmluve s poisťovňou uvedené inak, pri poistnej udalosti nie sú hradené škody vodičovi motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená ani škody na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená. Pre náhradu škôd v takomto prípade slúži havarijné poistenie. Pozrite si podrobne informácie o poistnom krytí a výlukách z poistenia.