Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Povinné zmluvné poistenie auta je upravené zákonom č. 381/2001 Z. z. Často je preto známe aj ako zákonné poistenie alebo zákonná poistka. PZP je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Najvýhodnejšie poistenie najlepšie zistíte porovnaním produktov všetkých poisťovní, napríklad využitím online kalkulačky PZP.

Motorovým vozidlom je podľa zákona o PZP samostatné nekoľajové vozidlo, ktoré má osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Takéto vozidlá môžeme deliť na tuzemské a cudzozemské. Tuzemským motorovým vozidlom je také vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Platnosť PZP poistenia

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie má držiteľ auta zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Poistná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla. Uzatvára sa spravidla na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poistné (cena za PZP) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

PZP poistenie je platné na území štátov Systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak cestujete do zahraničia, nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Výpoveď PZP má medzi zmluvnými stranami písomnú formu. Môže byť do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy, šesť týždňov pred koncom poistného obdobia alebo do jedného mesiaca od poistnej udalosti. Zánik PZP je daný aj podmienkami na základe zákona.

Poistné plnenie pri PZP

V prípade poistnej udalosti poisťovňa, u ktorej je zákonné poistenie uzatvorené, nahradí poškodenému do výšky limitu (najvyššej hranice poistného plnenia) škody na zdraví alebo veci, náklady spojené s právnym zastúpením a náhradu ušlého zisku.

Limit poistného plnenia je určený v zmluve s poisťovňou. Podľa zákona o PZP je však minimálne vo výške 5 240 000 EUR za škody na zdraví a 1 050 000 EUR za škody na majetku.

Rozsah poistenia PZP

Ak nie je v zmluve s poisťovňou uvedené inak, pri poistnej udalosti nie sú hradené škody vodičovi motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená ani škody na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená. Pre náhradu škôd v takomto prípade slúži havarijné poistenie auta. Zaujímavým doplnkom pri nových autách môže byť aj poistenie finančnej straty (GAP poistenie). Poistenie chráni vaše auto v prípade totálnej škody.

Pri uzatváraní PZP poistky na auto si podrobne pozrite aj informácie o poistnom krytí a výlukách z poistenia zvolenej poisťovne PZP. Ako finančný sprostredkovateľ vám v PZP kalkulačke môžeme ponúknuť porovnanie cien PZP pre Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupamu, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Užitočné linky

> Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení