Zákon o PZP č. 381/2001 Z. z.

Poistenie upravuje zákon č. 381/2001 Z. z., preto je známe aj ako zákonné poistenie alebo zákonná poistka. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zákonné poistenie si môžete uzatvoriť pomocou online kalkulačky PZP priamo na našej stránke.

Zákon o PZP definuje motorové vozidlo ako samostatné nekoľajové vozidlo, ktoré má osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Takéto vozidlá môžeme deliť na tuzemské a cudzozemské. Tuzemským motorovým vozidlom je také vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Kto je povinný uzatvoriť zákonné poistenie

Povinnosť uzatvoriť zákonné poistenie má držiteľ auta zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Zákonná poistka musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla. Uzatvára sa spravidla na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Zákonná poistka na auto môže byť uzatvorená v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa alebo Wüstenrot.

Rozsah zákonného poistenia

Poistený má podľa zákona 381/2001 právo, aby poisťovňa za neho uhradila uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 • ušlého zisku

Poistená osoba má takisto právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Ak nie je v zmluve s poisťovňou uvedené inak, pri poistnej udalosti nie sú hradené škody vodičovi motorového vozidla, ktorým bola škoda spôsobená ani škody na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.

Platnosť a zánik poistenia

Zákonná poistka na auto je platná na území štátov Systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Výpoveď zákonnej poistky má medzi zmluvnými stranami písomnú formu. Môže byť do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy, minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia alebo do jedného mesiaca od poistnej udalosti.

Zánik PZP je daný aj podmienkami na základe uvedeného zákona. Tými môžu byť:

 • zánik motorového vozidla
 • zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
 • vyradenie motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 • zmena nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci

Limit plnenia

V prípade poistnej udalosti poisťovňa, u ktorej je zákonné poistenie vozidla uzatvorené, nahradí poškodenému do výšky limitu (najvyššej hranice poistného plnenia) škody na zdraví alebo veci, náklady spojené s právnym zastúpením a náhradu ušlého zisku.

Limit poistného plnenia je určený v zmluve s poisťovňou. Zákon o PZP definuje minimálnu výšku plnenia, a to vo výške 5 240 000 EUR za škody na zdraví a 1 050 000 EUR za škody na majetku.

Užitočné linky

> Zákon o povinnom zmluvnom poistení