Wüstenrot PZP

V poisťovni Wüstenrot si môžete PZP poistenie auta vybrať z dvoch limitov poistného krytia. Základný limit podľa zákona o PZP kryje škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR. Pri vyššom limite poistného plnenia sú všetky škody kryté do výšky 6 mil. EUR.

Súčasťou povinného zmluvného poistenia sú komplexné asistenčné služby. Poistenie sa uzatvára bez amortizácie. Zľavu na poistení PZP je možné získať za počet iných zmlúv v poisťovni (zľava do výšky 10 %) alebo ďalšie PZP (10 %).

Základné PZP poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia:

Poistku na auto si môžete uzavrieť v online PZP kalkulačke. Výpočet PZP je rýchly a na pár klikov. Kalkulačka vám zobrazí aj porovnanie cien PZP poistenia s ostatnými poisťovňami na trhu.

Platnosť Wüstenrot PZP poistenia

Povinné zmluvné poistenie je platné na území štátov uvedených v Zelenej karte. Poistenie úrazu a poistenie skiel platia na geografickom území Európy. Poistenie stretu so zverou a poistenie pre prípad živelnej udalosti sú platné na území Slovenskej republiky. Poistenie právnej ochrany platí na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska a Turecka.

PZP poistenie vrátane pripoistení začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné (cena PZP poistenia) musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia uvedenom v návrhu poistnej zmluvy. Za zaplatenie poistného sa považuje jeho pripísanie na bankový účet poisťovne. Platiť sa môže ročne, polročne alebo štvrťročne.

Pred uzatvorením PZP na auto si nezabudnite pozrieť rozsah poistenia a výluky z poistenia. PZP poistka nekryje vaše auto, pozrite si preto aj havarijné poistenie auta. Pri novších autách je vhodné zvážiť aj poistenie finančnej straty (GAP). V prípade cesty autom do zahraničia nezabudnite aj na krátkodobé cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Povinné zmluvné poistenie auta môže zaniknúť podľa zákona o PZP alebo na základe poistných podmienok poisťovne.

Výpoveď PZP musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

PZP poistenie zodpovednosti za škodu zanikne aj v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP Wüstenrot

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Wüstenrot poisťovni (Asistenčná služba Wüstenrot: +421 2 578 89 333) a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky a do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne resp. Wüstenrot asistenčnej služby.

Ostatné PZP poisťovne na trhu

Wüstenrot poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný agent vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem poisťovne Wüstenrot zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupamu, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union a Uniqa.