Výpoveď a zánik povinného zmluvného poistenia

PZP môže zaniknúť viacerými spôsobmi, a to buď na základe podmienok definovaných v zákone o povinnom zmluvnom poistení alebo na základe všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne.

Poistenie môže zaniknúť výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, prípadne výpoveďou ku koncu poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve. V tomto prípade musí byť výpoveď doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

Zákonné poistenie zaniká aj okamihom

  • zániku motorového vozidla
  • zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
  • vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel
  • prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
  • vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
  • zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci

V prípade, že nastane jedna z uvedených možností, poistník je povinný bez zbytočného odkladu o uvedenom informovať poisťovňu, s ktorou má PZP uzatvorené.

Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.