Výpoveď PZP a zánik povinného zmluvného poistenia

PZP môže zaniknúť viacerými spôsobmi. Buď na základe podmienok definovaných v zákone o PZP alebo na základe všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne.

Výpoveď PZP

Poistenie môže zaniknúť písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
  • ku koncu poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od škodovej udalosti

Ak máte záujem vypovedať súčasnú PZP poistku, môžete si urobiť nový výpočet PZP a priamo pri uzatváraní nového poistenia si vytlačiť tlačivo výpovede. Ako finančný sprostredkovateľ vám porovnáme všetky produkty na trhu od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Zánik poistenia podľa zákona o PZP

PZP poistenie zaniká aj okamihom

  • zániku motorového vozidla
  • zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
  • vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel
  • prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
  • vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
  • zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci

V prípade, že nastane jedna z uvedených možností, poistník je povinný bez zbytočného odkladu o uvedenom informovať poisťovňu, s ktorou má PZP uzatvorené.

Povinné zmluvné poistenie auta zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.