Výluky z povinného zmluvného poistenia (PZP)

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Poisťovňa pri PZP kryje škody do výšky limitu poistného plnenia. Rozsah poistenia však nemusí pokrývať úplne všetky škody, ktoré spôsobíte. Môžu nastať situácie, kedy poisťovňa škodu nenahradí.

Jednotlivé poisťovne môžu mať v PZP odlišné výluky z poistenia. Preto si ich pri uzatváraní poistky na auto  podrobne pozrite, napríklad priamo v online kalkulačke PZP. Kalkulačka vám zároveň zobrazí porovnanie PZP všetkých poisťovní na trhu. Ako finančný agent vám môžeme na jednom mieste zobraziť  cenu PZP pre Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupamu, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Výluky z PZP poistenia

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovňa nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená (kryje havarijné poistenie), ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby (okrem vodiča, manžela/manželky a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti) v čase, keď k dopravnej nehode došlo, na sebe alebo pri sebe
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným z týchto účastníkov
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu a vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou
 • ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou

Odmietnutie plnenia

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovňa je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak:

 • poistený bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovňa bola povinná poskytnúť
 • poistený sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku
 • neposkytne poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom konaní