Union PZP

Union poisťovňa ponúka online PZP poistenie v dvoch variantoch (Optimum a Excelent). Obidva kryjú škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,3 mil. EUR. Škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk sú pri variante Optimum kryté do výšky 1,1 mil. EUR, pri variante Excelent do výšky 5,0 mil. EUR. Súčasťou poistenia auta sú aj základné Union asistenčné služby.

Základné poistenie PZP si môžete rozšíriť o doplnkové poistenia:

Povinné zmluvné poistenie auta od Union poisťovne si môžete vypočítať a porovnať s ostatnými produktami na trhu aj prostredníctvom online PZP kalkulačky. Výpočet PZP je rýchly a porovnanie poistenia máte na pár klikov.

Platnosť Union PZP poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie stretu so zverou je platné na území Slovenskej republiky. Ostatné doplnkové poistenia sú platné na geografickom území Európy.

PZP poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné (cenu poistenia) je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je splatné k dňu začiatku poistenia pripísaním na účet poisťovne.

Pri uzatváraní PZP poistenia si nezabudnite pozrieť rozsah poistenia a výluky z poistenia. PZP nezabezpečuje poistenie vášho auta. Dôležitým doplnkom preto môže byť aj havarijné poistenie, prípadne poistenie finančnej straty (GAP), ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Pri ceste do zahraničia nezabudnite aj na online cestovné poistenie.

Zánik poistenia PZP

Koniec PZP poistenia môže byť na základe podmienok podľa zákona o PZP alebo poistných podmienok poisťovne.

Zrušenie PZP musí byť písomné, jednou zo zmluvných strán:
  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti, výpovedná lehota je jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do 45 dní od dátumu jeho splatnosti.

Poistná udalosť pri PZP Union

V prípade škodovej udalosti urobte všetky opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval. Bezodkladne oznámte vznik poistnej udalosti Union poisťovni (Asistenčná služba Union: +420 296 339 644), a to do 15 dní, ak nastala na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní, ak nastala v zahraničí. Dodržujte pokyny poisťovne, resp. Union asistenčnej služby.

Ostatné poisťovne ponúkajúce PZP na auto

Union poistenie auta si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s ostatnými poisťovňami PZP na trhu. Ako finančný agent vám môžeme ponúknuť porovnanie všetkých produktov na jednom mieste. PZP kalkulačka vám okrem Union poisťovne zobrazí aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnu poisťovňu, Kooperativu, Uniqa a Wüstenrot.