Union PZP

Union poisťovňa ponúka PZP v dvoch variantoch (Optimum a Excelent). Obidva kryjú škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,3 mil. EUR. Škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk kryje Union Optimum do výšky 1,1 mil. EUR, Union Excelent do výšky 5,0 mil. EUR. Súčasťou poistenia sú aj základné Union asistenčné služby.

PZP Union si môžete rozšíriť o doplnkové online poistenie:

Platnosť a zánik PZP Union

Union PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie stretu so zverou platí na území Slovenskej republiky. Ostatné doplnkové poistenia platia na geografickom území Európy.

PZP Union začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné (cenu poistenia) môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je splatné ku dňu začiatku poistenia pripísaním na účet poisťovne. Podrobnejšie informácie o poistení si môžete pozrieť aj na stránke k PZP online.

Ak neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Union PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie Union PZP môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď musí byť písomná, jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do 45 dní od dátumu jeho splatnosti.

Union PZP nezabezpečuje poistenie vášho auta. Dôležitým doplnkom preto môže byť aj havarijné poistenie, prípadne GAP poistenie, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Pri ceste autom do zahraničia nezabudnite aj na cestovné poistenie.

Zložky Union PZP

K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia, a to pre prípad krádeže auta, živelnej udalosti, zrážky so zverou, úrazu, rozbitia skiel a poistenie občianskej zodpovednosti.

Krádež auta

Union poistenie krádeže auta sa vzťahuje na odcudzenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy a neoprávnené používanie vozidla. Platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 6 000 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného auta je spoluúčasť vo výške 100 %. Ročné poistné je vo výške 25,92 EUR.

Živelná udalosť

Union poistenie živelnej udalosti kryje poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla v dôsledku živelnej udalosti. Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 2 500 EUR. Spoluúčasť je vo výške 10 % z poistného plnenia. Do vykonania predpísanej vstupnej obhliadky je spoluúčasť vo výške 90 %. Ročné poistné je vo výške 12,96 EUR.

Zver

Union poistenie stretu so zverou sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy. Poistenie platí na území Slovenskej republiky a môžete ho uzatvoriť na poistnú sumu 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %. Výška poistného je podľa zvolenej poistnej sumy 37,32 EUR, 49,68 EUR alebo 60,60 EUR.

Sklo

Union poistenie čelného skla sa vzťahuje na čelné sklo a ostatné zasklenie vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou udalosťou. Poistenie platí na geografickom území Európy a vybrať si môžete z poistnej sumy 200 EUR (za 36,84 EUR ročne), 300 EUR (za 51,60 EUR ročne) alebo 550 EUR (za 73,80 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %.

Úraz

Union úrazové poistenie vodiča alebo celej posádky sa vzťahuje na trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu. Súčasťou poistenia je aj denné odškodné v prípade hospitalizácie. Poistenie je na poistnú sumu 10 000 EUR pre každú poistenú osobu. Denné odškodné počas hospitalizácie je 20 EUR na deň a osobu. Poistenie platí na geografickom území Európy.

Zodpovednosť

Union poistenie občianskej zodpovednosti kryje napríklad škody, ktoré vznikli pri bežnej činnosti, rekreačnom športe, domácimi zvieratami a podobne. Poistná suma je 50 000 EUR. Cennosti, predmety historickej a kultúrnej hodnoty, umelecké predmety, starožitnosti a zbierky majú limit poistného plnenia 500 EUR. Škoda na finančnej hotovosti je krytá do výšky 200 EUR. Náklady na advokáta a znalca sú poistené do výšky 2 000 EUR a kaucia, prípadne iná finančná zábezpeka do výšky 3 000 EUR. Spoluúčasť pri poistení je 50 EUR. Poistenie platí na geografickom území Európy a stojí 9,96 EUR ročne.

Union PZP a konkurencia

Naša online kalkulačka vám porovná Union PZP s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Uniqa a Wüstenrot. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR