Poistné pri povinnom zmluvnom poistení

PZP je upravené zákonom a povinnosť uzatvoriť ho má držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Poistná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla.

Cena za poskytovanú ochranu pri zákonnej poistke sa označuje poistným. Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na dobu určitú, poistné sa platí jednorazovo v plnej výške. Ak sa uzaviera na dobu neurčitú, platí sa pravidelne každý rok, pričom poistník si môže dohodnúť platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach.

Výšku poistného pre povinné zmluvné poistenie pre každú poisťovňu si môžete vypočítať pri porovnaní PZP prostredníctvom našej kalkulačky, kde máte jednotlivé produkty zoradené od najlacnejšieho po najdrahší. Dôležité je brať výšku poistného vzhľadom na limit poistného plnenia, ktorý sa pri jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Výpočet a porovnanie si môžete nastaviť pre rôzne výšky poistného plnenia.

Pri určení výšky poistného PZP poisťovňa zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh zákonného poistenia, a to zľavou (bonus) na poistnom, ak je priebeh poistenia bez škody, alebo prirážkou (malus) k poistnému, ak bolo z povinného zmluvného poistenia vyplatené poistné plnenie.