Rozsah poistenia zodpovednosti pri PZP poistke na auto

PZP poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Poistený má na základe zákona o PZP z poistenia právo, aby poisťovňa za neho poškodenému nahradila uplatnené a preukázané nároky do výšky limitu poistného plnenia na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
  • ušlého zisku
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov

Poistený má takisto právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom podľa osobitných právnych predpisov:

  • uplatnené, preukázané a vyplatené náklady na zdravotnú starostlivosť
  • nemocenské dávky a dávky nemocenského zabezpečenia
  • úrazové dávky a dávky úrazového zabezpečenia
  • dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia

ak poistený je povinný ich týmto subjektom nahradiť.

Limit poistného plnenia si môžete jednoducho nastaviť v online kalkulačke PZP. Výpočet PZP je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého bola škoda spôsobená. PZP je platné na území štátov Systému zelenej karty.

Okrem toho, čo vám zákonné poistenie kryje, nezabudnite si pozrieť aj výluky z PZP poistenia, t. j. kedy poisťovňa v prípade škodovej udalosti škodu nenahradí.