Limity poistného plnenia pri PZP

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Limity pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v poistnej zmluve s poisťovňou a môžete si ich pozrieť pri porovnaní PZP v našej online kalkulačke poistenia.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla definuje minimálne limity poistného krytia, ktorými sú:

  • 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z poškodených pomerne znižuje.

Poisťovne ponúkajúce PZP okrem zákonne stanoveného minimálneho limitu poistného plnenia väčšinou poskytujú aj vyšší limit plnenia (až do výšky 10 000 000 EUR).